Zawartość suchej masy (zawartość SM)

Zawartość suchej masy, w skrócie „SM”, oznacza odsetek procentowy fazy stałej w mieszance substancji. Im wyższy ten odsetek, tym bardziej sucha jest ta mieszanka. Jednostką zawartości suchej masy jest [% wag.].

Jak określa się zawartość SM w zawiesinie?

Aby obliczyć zawartość SM w zawiesinie, wymagane są pewne kluczowe dane:

  • gęstość czystej cieczy (głównie zawartość wody);
  • gęstość fazy stałej (sucha pozostałość);
  • wymagana gęstość danej zawiesiny.

Jednostka gęstości poszczególnych składników to [kg/m³].

Wzór do obliczania zawartości suchej masy w zawiesinie

Przykładowa metoda określania zawartości SM 

Pomiar suchej masy odbywa się w laboratorium. Zważoną próbkę mieszanki substancji (częściowo nazywaną świeżą masą) bierze się i podgrzewa w suszarni w temperaturze powyżej 100°C, aby umożliwić odparowanie wilgotności resztkowej (głównie wody). Pozostałą suchą pozostałość waży się i porównuje. W ten sposób otrzymuje się zawartość substancji suchej w mieszance.

Sucha masa jako miara stosowana w przemyśle spożywczym

Podczas wirowania zawartość SM służy do określenia jakości wyniku oddzielania. W przemyśle spożywczym, np. w przypadku sera, zawartość tłuszczu w suchej masie jest podana w tej ilości.

Sucha masa jako cecha jakościowa w odwadnianiu osadu ściekowego

W przypadku odwadniania osadu ściekowego za pomocą zawartości SM można określić konsystencję odwodnionego osadu lub produktu wyjściowego (pasta: 6%, kruche ciasto: > 20%). Im bardziej odwodniony osad/faza stała, tym więcej oczyszczalnie ścieków zaoszczędzą na dalszym spalaniu.

 

Źródło

[1] Michael Wächter: Chemielabor – Einführung in die Laborpraxis, wydanie 1 - 2011 r.

[2] H.G.Kessler: Lebensmittel- und Bioverfahrenstechnik, wydanie 4 - 1996 r.