Engineered For Your Success

Deklaracja dotycząca ochrony danych

Dla Flottweg SE przestrzeganie przepisów o ochronie danych jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale również ważnym czynnikiem zaufania. Dlatego za pomocą poniższych przepisów o ochronie danych osobowych chcielibyśmy w przejrzysty sposób poinformować Państwa o rodzaju, zakresie i celu zbieranych i przetwarzanych Państwa danych osobowych w ramach niniejszej strony internetowej, jak również o Państwa prawach. 

Stan polityki prywatności: 03.11.2020 r.

Odpowiedzialność za przetwarzanie danych

Flottweg SE, Industriestraße 6–8, D84137 Vilsbiburg (poniżej: „My”) jest administratorem strony internetowej www.flottweg.com i podmiotem odpowiedzialnym zgodnie z art. 4 nr 7 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem mail@flottweg.com.

Pełnomocnik ds. ochrony danych

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Richard Söldner. Informacje kontaktowe:

 • Adres: Projekt 29 GmbH & Co. KG, Ostengasse 14, 93047 Regensburg
 • Tel.: +49 941 29 86 93 0
 • Faks: +49 941 29 86 93 16
 • E-mail: rs@projekt29.de

W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są dane?

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych z 2018 r. w aktualnej wersji:

 • w celu wypełnienia obowiązków (przed)umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):

Przetwarzanie Twoich danych odbywa się w ramach realizacji umowy online lub w jednej z naszych filii, w celu realizacji umowy przez Twoich pracowników w naszym przedsiębiorstwie. Dane są przetwarzane w szczególności przy nawiązywaniu relacji biznesowych i realizacji umów z Tobą.

 

 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):

Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne w celu wypełnienia różnych obowiązków ustawowych, np. wynikających z kodeksu handlowego lub ordynacji podatkowej.

 

 • w celu ochrony uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

Ze względu na wyważenie interesów przetwarzanie danych może wybiegać poza poza właściwą realizacją umowy w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów bądź interesów stron trzecich. Przetwarzanie danych w celu ochrony uzasadnionych interesów odbywa się na przykład w następujących przypadkach:

 •  reklama lub marketing (patrz nr 4),
 • działania mające na celu kierowanie działalnością biznesową oraz dalszy rozwój usług i produktów;
 • prowadzenie korporacyjnej bazy danych klientów w celu poprawy obsługi klienta
 • w ramach dochodzenia praw
 • wysyłanie informacji i komunikatów prasowych niewspierających sprzedaży.
 • w ramach Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

Jeśli udzieliłeś(-aś) nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, np. w celu przesyłania naszego newslettera, publikacji zdjęć, konkursów itp.

Przetwarzanie danych osobowych w celach reklamowych

Wobec wykorzystywania danych osobowych do celów reklamowych można w każdej chwili wnieść sprzeciw w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań bez ponoszenia dodatkowych kosztów przesyłki przekraczających stawki podstawowe.

Zgodnie z wymogami § 7 ust. 3 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG) jesteśmy uprawnieni do korzystania z adresu e-mail podanego przy zawieraniu umowy w celu bezpośredniej reklamy własnych podobnych towarów lub usług. Te rekomendacje produktowe otrzymasz od nas niezależnie od tego, czy subskrybujesz newsletter.

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas pocztą elektroniczną takich rekomendacji, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania Twojego adresu do tego celu bez ponoszenia dodatkowych kosztów przesyłki przekraczających stawki podstawowe. Wystarczy wiadomość w formie tekstowej. Oczywiście w każdej wiadomości e-mail znajduje się też link do rezygnacji z subskrypcji.

 

Czy jestem zobowiązany(-na) do udostępniania danych?

Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do zawarcia lub realizacji Twojej umowy zawartej z nami. Jeśli nie udostępnisz nam tych danych, zazwyczaj będziemy zmuszeni odrzucić zawarcie umowy lub nie będziemy w stanie zrealizować istniejącej już umowy, i w związku z tym będziemy zmuszeni ją zakończyć. Nie jesteś jednak zobowiązany(-na) do udzielenia zgody na przetwarzanie danych nieistotnych lub niewymaganych ustawowo w celu realizacji umowy.

Kto otrzymuje moje dane?

Jeśli korzystamy z usługodawcy przetwarzającego dane na zlecenie, mimo to odpowiadamy za ochronę Twoich danych osobowych. Wszystkie podmioty przetwarzające są zobowiązane umownie do poufnego traktowania Twoich danych i ich przetwarzania wyłącznie w ramach świadczonej usługi. Podmioty przetwarzające otrzymują od nas Twoje dane, o ile są one niezbędne do wykonania świadczonych przez nich usług. Są to np. usługodawcy IT, którym zlecamy prowadzenie i zabezpieczenie naszego systemu informatycznego, oraz wydawnictwa reklamowe i operatorzy baz danych adresowych dla własnych własnych akcji reklamowych.

Twoje dane są przetwarzane w naszej bazie danych klientów. Baza danych klientów wspomaga podniesienie jakości istniejących danych klientów (usuwanie dubletów, znaczniki „adresat przeprowadził się/zmarł”, korekta adresu) i umożliwia pozyskiwanie dodatkowych danych ze źródeł publicznych.

Dane te są udostępniane spółkom koncernu, o ile jest to konieczne do realizacji umowy. Zapisywanie danych klientów odbywa się w sposób zależny od przedsiębiorstwa i oddzielnie, przy czym nasz koncern macierzysty pełni rolę usługodawcy wobec poszczególnych spółek.

W przypadku istnienia obowiązku prawnego oraz w ramach dochodzenia praw organy administracji publicznej, sądy oraz rewidenci zewnętrzni mogą być odbiorcami Twoich danych.

Ponadto   w celu nawiązania relacji biznesowych i   realizacji umowy       odbiorcami Twoich danych      mogą być ubezpieczalnie, banki,   wywiadownie gospodarcze   i usługodawcy.

Jak długo przechowywane są moje dane?

Przetwarzamy Twoje dane do momentu zakończenia stosunku handlowego lub do upływu obowiązujących ustawowych okresów przechowywania (np. wynikających z kodeksu handlowego, ordynacji podatkowej lub ustawy o czasie pracy); ponadto do zakończenia wszelkich sporów prawnych, jeżeli dane są wymagane jako materiał dowodowy.

Czy dane osobowe są przekazywane państwom trzecim?

Przetwarzamy dane także w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Dotyczy to w szczególności:USA

 • Akamai Technologies, Inc.
 • Google, Inc.
 • Youtube, LLC
 • OneTrust
 • Microsoft Corporation

Zgodnie z wyrokiem z dnia 16.07.2020 r. Trybunał Sprawiedliwości UE uchylił obowiązujące do tej pory postanowienie uznające Tarczę Prywatności USA za dopuszczalną podstawę prawną. W związku z tym TSUE wyraźnie stwierdza, że Tarcza Prywatności USA nie zapewnia równoważnej gwarancji ochrony danych osobowych w porównaniu z przepisami obowiązującymi w całej UE. Aby mimo to dopuścić do przekazywania danych państwom trzecim, należy zawrzeć z odbiorcą danych standardowe klauzule umowne UE. Z Akamai Technologies, inc, Google, Inc, Youtube, LLC, Trustarc Inc, Microsoft Corporation zawarto takie standardowe klauzule umowne. Można je znaleźć tutaj:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

Bezpieczeństwo

Podjęliśmy techniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, manipulacją i nieuprawnionym dostępem. Wszyscy nasi pracownicy oraz działający dla nas usługodawcy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Zawsze gdy gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, są one szyfrowane przed przesłaniem. Oznacza to, że Twoje dane nie mogą być nadużyte przez osoby trzecie. Nasze środki bezpieczeństwa podlegają ciągłym procesom doskonalenia, a nasze oświadczenia o ochronie prywatności są stale aktualizowane. Upewnij się, że posiadasz najnowszą wersję.

Jakie dane są przetwarzane i z jakich źródeł pochodzą te dane?

Przetwarzamy dane, które otrzymaliśmy od Ciebie w ramach nawiązywania relacji biznesowych lub realizacji umowy, na podstawie udzielonej zgody lub w ramach Twojej aplikacji bądź Twoich pracowników.

Poszczególne czynności związane z przetwarzaniem

Poniżej chcemy przedstawić Państwu w możliwie jak najbardziej przejrzysty sposób, jakie dane przetwarzamy, przy jakich okazjach, na jakiej podstawie i w jakim celu.

Pliki dziennika serwera

Podczas każdej wizyty na stronie internetowej i każdego pobierania danych z serwera automatycznie przekazywane są informacje ogólne do serwerów udostępniających dane. Ta transmisja danych następuje automatycznie i jest podstawową metodą komunikacji między urządzeniami w Internecie.

Standardowo przekazywane dane obejmują między innymi następujące informacje: adres IP użytkownika, informacje o nazwie i wersji używanej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego (tzw. user agent), strona internetowa, z której nastąpił dostęp (tzw. referer), data i godzina zapytania (tzw. timestamp). Ponadto w ramach tego zapytania rejestrowany jest status http oraz ilość przesłanych danych.

Informacje te są rejestrowane przez serwer, umieszczane w tabeli i tam zapisywane na krótki czas (tzw. pliki dziennika serwera). Dzięki analizie tych plików dziennika możemy ustalić błędy na stronie internetowej, a potem je usunąć, określić obciążenie strony w różnych okresach i na podstawie tych informacji dokonać adaptacji lub optymalizacji, a także zapewnić bezpieczeństwo serwera dzięki możliwości sprawdzenia, z jakiego adresu IP nastąpiły ataki na nasz serwer.

Państwa adres IP jest zapisywany tylko na czas korzystania ze strony, a następnie jest niezwłocznie usuwany lub, poprzez skrócenie, przekształcany w częściowo nierozpoznawalny. Pozostałe dane są przechowywane przez ograniczony okres (przeważnie 7 dni).

Podstawę prawną dla korzystania z plików dziennika serwera stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 litera f) RODO (uzasadniony interes w przetwarzaniu danych). Uzasadniony interes wynika z konieczności obsługi i konserwacji naszej strony internetowej, jak wyjaśniliśmy powyżej. W każdym momencie mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z warunkami art. 21 RODO. W tym celu należy skontaktować się z nami pod podanymi w stopce redakcyjnej danymi kontaktowymi. Informujemy jednak, iż przetwarzanie Państwa danych w plikach dziennika serwera jest obowiązkowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 RODO, ponieważ w przeciwnym razie obsługa strony internetowej byłaby całkowicie niemożliwa.

Pliki cookie

W celu zwiększenia wygody użytkownika stosujemy na naszej stronie internetowej tak zwane „pliki cookie”.

Czym są pliki cookie

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że plik cookie to niewielki plik tekstowy, który zapisuje dane dotyczące odwiedzonych stron internetowych. Pliki cookie mogą mieć różne zastosowanie. Przykładowo mogą one zapisywać „profil użytkownika”, czyli takie informacje, jak preferowany język i inne ustawienia strony, potrzebne naszej stronie internetowej, aby móc oferować użytkownikom określone usługi. Plik cookie jest zapisywany w urządzeniu użytkownika i może być także pomocny przy rozpoznawaniu ponownych odwiedzin na naszej stronie internetowej.

Pliki cookie mogą nam także umożliwiać uzyskanie informacji o preferowanej aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej, aby na ich podstawie dostosować naszą stronę internetową do indywidualnych zainteresowań użytkownika, czy nawet zwiększyć prędkość nawigacji na naszej stronie internetowej.

Jak można zrezygnować z plików cookie

Pliki cookie można w dowolnym momencie usunąć ręcznie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

Można także zapobiec samemu zapisywaniu plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Informujemy, że może to jednak oznaczać, iż korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej będzie niemożliwe oraz iż mogą wystąpić błędy przy wyświetlaniu strony internetowej i korzystaniu z niej.

Pliki cookie zewnętrznych usługodawców

Istnieje możliwość zapisywania przez zewnętrznych usługodawców, we współpracy z którymi tworzymy i obsługujemy naszą stronę, w szczególności poprzez tak zwane wtyczki (patrz poniżej w rozdziale „Usługi podmiotów zewnętrznych”) ich własnych plików cookie na urządzeniu użytkownika. Jeżeli użytkownik chce zaakceptować tylko nasze pliki cookie, ale nie akceptuje plików cookie zewnętrznych usługodawców, może zablokować zapisywanie tych plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki „Blokuj pliki cookie zewnętrznych usługodawców”.

Podstawa prawna

Podstawę prawną dla stosowania plików cookie, które są niezbędne do działania strony internetowej (np. pliki koszyka, pliki sesyjne), stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 litera f) RODO (uzasadniony interes w przetwarzaniu danych). Uzasadniony interes wynika z naszej potrzeby, jaką jest możliwość oferowania Państwu sprawnie działającej strony internetowej. Pliki cookie są do tego niezbędne, gdyż są one integralną częścią aktualnej technologii internetowej, a bez plików cookie wiele funkcji współczesnych stron internetowych byłoby niedostępnych. Dlatego pliki cookie są nam potrzebne, aby móc udostępnić użytkownikowi stronę internetową na jego żądanie.

W każdym momencie mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z warunkami art. 21 RODO. W tym celu należy skontaktować się z nami pod podanymi w stopce redakcyjnej danymi kontaktowymi.

Informujemy jednak, iż przetwarzanie Państwa danych w określonych plikach cookie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 RODO, ponieważ w przeciwnym razie obsługa strony internetowej byłaby całkowicie niemożliwa, a my nie mamy technicznej możliwości zablokowania stosowania plików cookie na określonych urządzeniach indywidualnych. Przypuszczalnie jednak mogą Państwo dokonać tego samodzielnie w swojej przeglądarce. W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z instrukcją swojej przeglądarki internetowej.

Podstawę prawną dla stosowania plików cookie, które nie są niezbędne do działania strony internetowej, stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 litera a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą). Podczas pierwszej wizyty na stronie w wyświetlonym okienku z informacją prosimy o wyrażenie zgody na stosowanie plików cookie, które nie są niezbędne do działania strony internetowej. W każdym momencie mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez usunięcie wszystkich plików cookie ze swojej przeglądarki internetowej. Informację o tym, jak należy tego dokonać w swojej przeglądarce, znajdą Państwo w instrukcji swojej przeglądarki.

Web Storage

Czym jest Web Storage

Web Storage to narzędzie dla aplikacji internetowych, za pomocą którego zapisywane są dane w przeglądarce internetowej. Web Storage jest w uproszczeniu udoskonaleniem plików cookie, różni się jednak od nich w kilku punktach.

W przeciwieństwie do plików cookie, które mają dostęp zarówno do serwera, jak i do klienta, usługa Web Storage jest całkowicie sterowana przez klienta. Oznacza to, że nie przy każdej wizycie na stronie dane są przekazywane do serwera. Dostęp następuje wyłącznie lokalnie poprzez skrypty na stronie internetowej. Konkretnie oznacza to, że dostęp podmiotów zewnętrznych do zapisanych informacji przez stronę internetową jest wykluczony. Dostęp do lokalnie zapisanych danych mają tylko Państwo i my.

Podstawa prawna

Podstawę prawną dla stosowania narzędzia Web Storage, które jest niezbędne do działania strony internetowej, stanowi art. 6 ust. 1 zd 1 litera f) RODO (uzasadniony interes w przetwarzaniu danych). Uzasadniony interes wynika z naszej potrzeby, jaką jest możliwość oferowania Państwu sprawnie działającej strony internetowej. Usługa Web Storage jest do tego niezbędna, gdyż jest ona integralną częścią aktualnej technologii internetowej, a bez tej usługi wiele funkcji współczesnych stron internetowych byłoby niedostępnych. Dlatego narzędzie Web Storage jest nam potrzebne, aby móc udostępnić użytkownikowi stronę internetową na jego żądanie.

W każdym momencie mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z warunkami art. 21 RODO. W tym celu należy skontaktować się z nami pod podanymi w stopce redakcyjnej danymi kontaktowymi.

Informujemy jednak, iż przetwarzanie Państwa danych w ramach Web Storage jest obowiązkowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 RODO, ponieważ w przeciwnym razie obsługa strony internetowej byłaby całkowicie niemożliwa, a my nie mamy technicznej możliwości zablokowania stosowania tego narzędzia na określonych urządzeniach indywidualnych. Przypuszczalnie jednak mogą Państwo dokonać tego samodzielnie w swojej przeglądarce. W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z instrukcją swojej przeglądarki internetowej.

 

Newsletter

Aby otrzymywać na bieżąco najnowsze informacje na temat naszych produktów i ofert specjalnych, subskrybuj nasz newsletter. W tym celu dodaj swój adres e-mail do naszej listy dystrybucyjnej. Następnie wymagane będzie ponowne potwierdzenie rejestracji (metoda podwójnej zgody). Przekazane przez Ciebie dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłania newslettera i nie będą przekazywane stronom trzecim w jakichkolwiek innych celach.

Więcej informacji na temat przekazywania danych można znaleźć poniżej w sekcji „Usługi stron trzecich – zewnętrzna obsługa dystrybucji newslettera”.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych w związku z otrzymywaniem naszego newslettera można znaleźć poniżej w sekcji „Usługi stron trzecich – usługi analizy danych”.

Podstawą prawną do wykorzystania Twojego adresu e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda osoby zainteresowanej). Możesz w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych ze skutkiem na przyszłość. Aby się z nami skontaktować, skorzystaj z odsyłacza zamieszczonego w każdej wiadomości z newsletterem lub z danych kontaktowych podanych w stopce redakcyjnej.

Podstawę prawną dla wykorzystania danych przekazanych nam przez Państwa w ramach nawiązania kontaktu stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 litera a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą). W każdym momencie mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy skontaktować się z nami pod podanymi w stopce redakcyjnej danymi kontaktowymi.

Podstawę prawną dla przetwarzania obowiązkowych informacji stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 litera f) RODO (uzasadniony interes w przetwarzaniu danych). Uzasadniony interes przedstawiliśmy na powyższej liście.

W każdym momencie mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z warunkami art. 21 RODO. W tym celu należy skontaktować się z nami pod podanymi w stopce redakcyjnej danymi kontaktowymi.

Nawiązanie kontaktu

Nasza strona internetowa oferuje możliwość bezpośredniego nawiązania z nami kontaktu. Poprzez nawiązanie kontaktu wyrażasz zgodę na przetwarzanie i zapisywanie udostępnionych danych (w szczególności swojego adresu e-mail) w celu rozpatrzenia zapytania. W każdym momencie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych ze skutkiem na przyszłość. W tym celu prosimy o kontakt z nami – dane kontaktowe znajdują się w stopce. Informujemy jednak, iż nie będziemy wówczas w stanie rozpatrzyć Twojego zapytania.

Przekazane nam dane przetwarzamy wyłącznie do momentu osiągnięcia określonego celu, w jakim nawiązałeś(-aś) z nami kontakt, chyba że ustawowe okresy przechowywania danych stanowią inaczej. Jeżeli celem nawiązania kontaktu jest dochodzenie praw osoby, której dane dotyczą, obowiązują zasady opisane w rozdziale „Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą”.

Poniższe informacje są obowiązkowe:

 • E-mail: Podanie adresu e-mail jest dla nas konieczne, aby umożliwić nam nawiązanie z Tobą kontaktu. Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie do tego celu.
 • Nazwisko: Podanie nazwiska jest dla nas konieczne, aby umożliwić nam odpowiednie przypisanie Twojego zapytania. Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie do tego celu.
 • Przedmiot zapytania: Podanie przedmiotu zapytania jest dla nas konieczne, aby umożliwić nam przypisanie Twojego zapytania do właściwej osoby kontaktowej w naszej firmie. Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie do tego celu.
 • Firma: może być konieczne podanie nazwy Twojej firmy, aby umożliwić nam odpowiednie przypisanie Twojego zapytania. Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie do tego celu.
 • Kraj: może być konieczne podanie kraju, aby umożliwić nam przypisanie Twojego zapytania do właściwej osoby kontaktowej. Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie do tego celu.
 • Obszar zastosowania/zastosowanie: może być konieczne podanie obszaru zastosowania/zastosowania, aby umożliwić nam przypisanie Twojego zapytania do właściwej osoby kontaktowej. Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie do tego celu.
 • Kraj: może być konieczne podanie kraju, aby umożliwić nam przypisanie Twojego zapytania do właściwej osoby kontaktowej. Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie do tego celu.
 • Numer maszyny: może być konieczne podanie numeru maszyny, aby umożliwić nam przypisanie Twojego zapytania do właściwego zlecenia. Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie do tego celu.

 

Podstawę prawną wykorzystania danych przekazanych nam przez Ciebie w ramach nawiązania kontaktu stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 litera a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą).     W każdym momencie możesz odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy skontaktować się z nami pod podanymi w stopce redakcyjnej danymi kontaktowymi.

Podstawę prawną przetwarzania obowiązkowych informacji stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 litera f) RODO (uzasadniony interes w przetwarzaniu danych).     Uzasadniony interes przedstawiliśmy na powyższej liście.

W każdym momencie możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z warunkami art. 21 RODO.  W tym celu należy skontaktować się z nami pod podanymi w stopce redakcyjnej danymi kontaktowymi.

 

Nawiązanie kontaktu na stoisku targowym / e-mail / telefon

W przypadku odwiedzenia nas na stoiskach targowych, wysłania zapytań pocztą elektroniczną lub skontaktowania się z nami telefonicznie, Twoje dane z formularza zapytania włącznie z podanymi przez Ciebie danymi kontaktowymi są zapisywane w celu rozpatrzenia zapytania i ewentualnych pytań dodatkowych. Dane te nie będą przekazywane bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile Twoje zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest konieczne do podjęcia działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w efektywnym rozpatrzeniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub za Twoją zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, o ile jest to wymagane.

Dane wpisane przez Ciebie do formularza kontaktowego pozostają u nas do czasu, gdy wezwiesz nas do ich usunięcia, cofniesz swoją zgodę na zapisywanie lub przestanie istnieć cel przechowywania danych (np. po zakończeniu rozpatrywania zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – zwłaszcza okresy przechowywania danych – pozostają nienaruszone.

Poniższe dane gromadzimy jako informacje obowiązkowe:

 • Nazwisko: Podanie nazwiska jest dla nas konieczne, aby umożliwić nam odpowiednie przypisanie Twojego zapytania. Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie do tego celu.
 • Firma: może być konieczne podanie nazwy Twojej firmy, aby umożliwić nam odpowiednie przypisanie Twojego zapytania. Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie do tego celu.
 • Kraj: może być konieczne podanie kraju, aby umożliwić nam przypisanie Twojego zapytania do właściwej osoby kontaktowej. Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie do tego celu.
 • Pełny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość): dane adresowe są nam potrzebne, abyśmy mogli dokonać wewnętrznego przypisania do właściwej osoby kontaktowej.
 • Przedmiot zapytania: Podanie przedmiotu zapytania jest dla nas konieczne, aby umożliwić nam przypisanie Twojego zapytania do właściwej osoby kontaktowej w naszej firmie. Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie do tego celu.
 • Numer maszyny: może być konieczne podanie numeru maszyny, aby umożliwić nam przypisanie Twojego zapytania do właściwego zlecenia. Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie do tego celu.
 • Obszar zastosowania/zastosowanie: może być konieczne podanie obszaru zastosowania/zastosowania, aby umożliwić nam przypisanie Twojego zapytania do właściwej osoby kontaktowej. Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie do tego celu.
 • E-mail: Podanie adresu e-mail jest dla nas konieczne, aby umożliwić nam nawiązanie z Tobą kontaktu. Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie do tego celu.

Usługi podmiotów trzecich

SOASTA mPulse

Ta strona internetowa korzysta również z narzędzia do analizy mPulse firmy Akamai Technologies, Inc., 150 Broadway, Cambridge, Massachusetts 02142, USA. Oddział w Niemczech, Akamai Technologies GmbH, ma swoją siedzibę w Parkring 20-22, 85748 Garching. Informacje o innych lokalizacjach przedsiębiorstwa w Niemczech znajdziesz na stronie: https://www.akamai.com/de/locations.jsp.

Za pomocą mPulse tworzone są pseudonimizowane profile użytkowników. Analiza tych profili użytkowników służy przede wszystkim sporządzaniu i ulepszaniu naszych ofert odpowiednio do potrzeb. Te pseudonimizowane profile użytkowników nie są łączone z danymi osobowymi.

mPulse gromadzi przy tym w szczególności następujące dane:
• Informacje o przeglądarce
• Informacje o systemie operacyjnym komputera użytkownika
• Ewentualnie informacje dotyczące mobilnego urządzenia końcowego (np. systemu operacyjnego)
• Adres IP (jest on jednak anonimizowany)
• Lokalizacja geograficzna (kraj, z którego odwiedzana jest strona internetowa)

Więcej informacji na temat ochrony danych w mPulse znajduje się na stronie: https://www.akamai.com/de/privacy-policies/
Zwracamy uwagę, że plik cookie SOASTA mPulse jest przechowywany przez 13 miesięcy.

Podstawą prawną związanego z tym przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (wyważenie interesów ze względu na nasz uzasadniony interes stałego doskonalenia treści, funkcjonalności i atrakcyjności strony internetowej na podstawie analizy zachowania użytkowników).

OneTrust

Nasza strona internetowa korzysta z technologii OneTrust w celu uzyskania Twojej zgody na zapisywanie określonych plików cookie w przeglądarce internetowej i ich dokumentowania zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Dostawcą tej technologii jest firma OneTrust, reprezentowana przez dwa główne oddziały w USA i Anglii: Atlanta, GA, USA (Co-Headquarters), 1200 Alenathy Rd NE, Building 600, Atlanta, GA 30328 United States, +1 (844) 847-7154 oraz Londyn, Anglia (Co-Headquarters), Dixon House, 1 Lloyd's Avenue, London, EC3N 3Q, +44 (800) 01971-78. Jeżeli odwiedzasz naszą stronę internetową w Twojej przeglądarce internetowej zapisywany jest plik cookie OneTrust, w którym są przechowywane udzielone przez Ciebie zgody lub odwołanie tych zgód.

Zebrane dane są przechowywane do momentu, gdy wezwiesz nas do ich usunięcia lub samodzielnie usuniesz plik cookie OneTrust, lub przestanie istnieć cel przechowywania danych. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania plików cookie OneTrust znajdziesz w oświadczeniu o ochronie prywatności firmy OneTrust na stronie https://www.onetrust.com/privacy/

Korzystanie z technologii OneTrust Cookies Consent odbywa się w celu uzyskania wymaganej prawnie zgody użytkownika na używanie plików cookie. Podstawą prawną jest tutaj art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Akamai CDN

W celu przyspieszenia działania naszych stron internetowych korzystamy z platformy Content Delivery Network (CDN) firmy Akamai Technologies Inc., 150 Broadway, Cambridge, MA 02142, USA (Akamai). CDN to usługa, która umożliwia szybsze dostarczanie treści naszego serwisu online, w szczególności dużych plików multimedialnych, takich jak grafiki lub skrypty, za pomocą zlokalizowanych regionalnie i połączonych internetowo serwerów. Przetwarzanie Twoich danych odbywa się wyłącznie w wyżej wymienionych celach oraz w celu zachowania bezpieczeństwa i funkcjonalności usługi CDN.

Firma Akamai przekazuje dane osobowe z plików LOG (np. adresy IP) do USA podczas każdego procesu przetwarzania danych, ponieważ określone serwery do przetwarzania plików LOG są dostępne tylko w USA. W związku z tym firma Akamai zobowiązała się do przestrzegania norm i przepisów europejskiego prawa ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych w firmie Akamai można znaleźć na stronie https://www.akamai.com/de/de/privacy-policies/.

Akamai przechowuje dane przez maks. 24 godziny, aby szybciej udostępniać treści podczas wizyty na naszej stronie internetowej. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes polega na sprawnym udostępnianiu treści naszej witryny internetowej.

OneTrust

Nasza strona internetowa korzysta z technologii OneTrust w celu uzyskania Twojej zgody na zapisywanie określonych plików cookie w przeglądarce internetowej i ich dokumentowania zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Dostawcą tej technologii jest firma OneTrust, reprezentowana przez dwa główne oddziały w USA i Anglii: Atlanta, GA, USA (Co-Headquarters), 1200 Alenathy Rd NE, Building 600, Atlanta, GA 30328 United States, +1 (844) 847-7154 oraz Londyn, Anglia (Co-Headquarters), Dixon House, 1 Lloyd's Avenue, London, EC3N 3Q, +44 (800) 01971-78. Jeżeli odwiedzasz naszą stronę internetową w Twojej przeglądarce internetowej zapisywany jest plik cookie OneTrust, w którym są przechowywane udzielone przez Ciebie zgody lub odwołanie tych zgód.

 

Zebrane dane są przechowywane do momentu, gdy wezwiesz nas do ich usunięcia lub samodzielnie usuniesz plik cookie OneTrust, lub przestanie istnieć cel przechowywania danych. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania plików cookie OneTrust można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności OneTrust na stronie https://www.onetrust.com/privacy/

 

Korzystanie z technologii OneTrust Cookies Consent odbywa się w celu uzyskania wymaganej prawnie zgody użytkownika na używanie plików cookie. Podstawą prawną jest tutaj art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Fast Fonts

Ta strona wykorzystuje tzw. fonty webowe do jednolitej wizualizacji czcionek, udostępniane przez firmę Monotype GmbH (fonts.com lub fast.fonts.net). Po wywołaniu strony Twoja przeglądarka wczytuje wymagane fonty webowe do pamięci podręcznej, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu Twoja przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerami fonts.com. W ten sposób fonts.com dowie się, że poprzez Twój adres IP została wywołana nasza strona internetowa. Korzystanie z fontów webowych Fonts.com odbywa się w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje fontów webowych, komputer użyje standardowej czcionki.

Więcej informacji na temat tych fontów webowych znajduje się na stronie www.fonts.com/info/legal oraz w oświadczeniu o polityce prywatności firmy Fonts.com: www.fonts.com/info/legal/privacy/ oraz w oświadczeniu o polityce prywatności firmy Monotype GmbH:

https://www.monotype.com/legal/privacy-policy/

YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych

Do odtwarzania filmów wideo korzystamy z serwisu YouTube. Filmy zostały wstawione w rozszerzonym trybie ochrony danych. Podobnie jak większość stron internetowych, również YouTube wykorzystuje pliki cookie do gromadzenia informacji o odwiedzających stronę internetową. YouTube wykorzystuje je m.in. do sporządzania statystyk wideo, unikania oszustw i poprawy łatwości użytkowania. Prowadzi to również do nawiązania połączenia z siecią Google DoubleClick. Uruchomienie filmu wideo może wywołać dalsze procesy przetwarzania danych. Nie mamy na to wpływu. Więcej informacji na temat ochrony danych w serwisie YouTube można znaleźć w jego oświadczeniu o ochronie prywatności na stronie: https://support.google.com/youtube/answer/7671399

Sendinblue

Ta strona internetowa wykorzystuje Sendinblue do wysyłania newsletterów. Dostawcą jest Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10787 Berlin, Niemcy.

Sendinblue to usługa, która umożliwia organizowanie i analizowanie m.in. wysyłania newsletterów. Dane wprowadzone przez Ciebie w celu otrzymywania newslettera są zapisywane na serwerach Sendinblue w Niemczech.

Jeśli nie chcesz korzystać z analizy przez Sendinblue, musisz zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu w każdej wiadomości biuletynu udostępniamy odpowiedni link. Wypisać się z subskrypcji newslettera można też bezpośrednio na stronie internetowej.

 

Sendinblue umożliwia nam analizę naszych kampanii newsletterowych. Dzięki temu widzimy np., czy wiadomość z newsletterem została otwarta i które linki ewentualnie kliknięto. W ten sposób możemy m.in. ustalić, które linki są szczególnie często klikane.

Ponadto możemy rozpoznać, czy po otwarciu/kliknięciu zostały przeprowadzone określone wcześniej działania (stopień konwersji). W ten sposób możemy np. rozpoznać, czy po kliknięciu newslettera dokonano zakupu.

Sendinblue umożliwia nam również klasyfikowanie odbiorców newslettera wg różnych kategorii („klastrowanie”). Odbiorców newslettera można sklasyfikować np. według wieku, płci lub miejsca zamieszkania. W ten sposób newsletter można lepiej dostosować do poszczególnych grup docelowych.

Szczegółowe informacje na temat funkcji usługi Sendinblue można znaleźć na stronie: https://de.sendinblue.com/newsletter-software/?rtype=n2go.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę można w każdej chwili wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność wcześniej przetworzonych danych.

Matomo (analiza internetowa)

Na tej stronie internetowej korzystamy z oprogramowania „Matomo” (www.matomo.org), usługi oferowanej przez dostawcę InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nowa Zelandia. Oprogramowanie ustawia plik cookie (plik tekstowy) na komputerze, za pomocą którego można ponownie rozpoznać Twoją przeglądarkę. W przypadku wywołania podstron naszej witryny internetowej zapisywane są następujące dane:- adres IP użytkownika, skrócony o dwa ostatnie bajty (anonimizacja)- wywołana podstrona i godzina wywołania- strona, z której użytkownik przeszedł na naszą witrynę internetową (Referrer)- która przeglądarka z wykorzystaniem jakiego typu wtyczek, systemu operacyjnego i rozdzielczości ekranu jest używana- czas spędzony na stronie internetowej- strony, które zostały otwarte z wywołanej podstrony. Dane zbierane za pomocą Matomo są zapisywane na naszych serwerach. Nie następuje przekazywanie danych stronom trzecim. Wykorzystujemy te dane do analizy zachowań użytkowników podczas surfowania oraz uzyskania informacji o korzystaniu z poszczególnych komponentów witryny. Pozwala nam to na ciągłe doskonalenie strony internetowej i jej przyjazności dla użytkownika. W tych celach mamy prawnie uzasadniony interes według art.. 6 ust. 1 lit. f RODO. Poprzez anonimizację adresu IP zapewniamy ochronę danych osobowych użytkowników. Dane nigdy nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkownika strony internetowej i nie są łączone z innymi danymi. Dane są usuwane, gdy nie są już potrzebne do naszych celów. Wobec zapisu danych w opisany powyżej sposób możesz złożyć sprzeciw: Jednym kliknięciem myszki poniżej można utworzyć tak zwany plik cookie opt-out, który ma nieograniczoną ważność. Spowoduje on, że Matomo nie zarejestruje Twoich kolejnych wizyt. Należy jednak pamiętać, że plik cookie opt-out zostanie skasowany po usunięciu wszystkich plików cookie.

Tracking jest stosowany przez NEW.EGO GmbH, Herzog-Heinrich-Straße 13, D-80336 München. NEW.EGO to nasz usługodawca odpowiedzialny za projektowanie strony internetowej. Z NEW.EGO istnieje umowa o przetwarzanie danych na zlecenie.

Google Tag Manager

Diese Webseite verwendet Google Tag Manager. Der Tag Manager erfasst keine personenbezogenen Daten. Das Tool sorgt für die Auslösung anderer Tags, die ihrerseits unter Umständen Daten erfassen. Google Tag Manager greift nicht auf diese Daten zu. Wenn auf Domain- oder Cookie-Ebene eine Deaktivierung vorgenommen wurde, bleibt diese für alle Tracking-Tags bestehen, die mit Google Tag Manager implementiert werden. Die Datenschutzhinweise von Google zu diesem Tool finden Sie hier: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Facebook „Sign in mit Facebook“

Wir setzen auf unserer Seite Komponenten des Anbieters Facebook.com ein. Facebook ist ein Service der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Wir verwenden hierbei die Funktion „Facebook Connect“, welche von Facebook angeboten wird.

Sofern Sie diese Funktion nutzen wollen, werden Sie zunächst auf Facebook weiter geleitet. Dort werden Sie aufgefordert, sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort anzumelden. Wir nehmen von Ihren Anmeldedaten selbstverständlich keine Kenntnis. Sind Sie bereits bei Facebook angemeldet, wird dieser Schritt übersprungen.

Im Anschluss teilt Ihnen Facebook mit, welche Daten an uns übermittelt werden (öffentliches Profil, Freundesliste, E-Mail-Adresse und aktueller Wohnort). Sie bestätigen dies mit dem Button „OK“. Mit den übermittelten Daten erstellen wir Ihr Kundenkonto, wobei Ihre Freundesliste selbstverständlich nicht von uns gespeichert wird. Eine darüberhinausgehende dauerhafte Verknüpfung zwischen Ihrem Kundenkonto und Ihren Account bei Facebook findet nicht statt.

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook

Google Analytics mit Anonymisierungsfunktion

Wir setzen auf unserer Seite Google-Analytics, einen Webanalysedienst der Firma Google Ireland  Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, nachfolgend „Google“ ein. Google-Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und hierdurch eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen.

Die durch diese Cookies erzeugten Informationen, beispielsweise Zeit, Ort und Häufigkeit Ihres Webseiten-Besuchs einschließlich Ihrer IP-Adresse, werden an Google in den USA übertragen und dort gespeichert.

Wir verwenden auf unserer Website Google-Analytics mit dem Zusatz "_gat._anonymizeIp". Ihre IP-Adresse wird in diesem Fall von Google schon innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt und dadurch anonymisiert.

Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung unserer Seite auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für uns zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten.

Google wird, nach eigenen Angaben, in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer Website vollumfänglich nutzen können.

Des Weiteren bietet Google für die gängigsten Browser ein Deaktivierungs-Add-on an, welches Ihnen mehr Kontrolle darüber gibt, welche Daten von Google zu der von Ihnen aufgerufenen Websites erfasst werden. Das Add-on teilt dem JavaScript (ga.js) von Google Analytics mit, dass keine Informationen zum Website-Besuch an Google Analytics übermittelt werden sollen. Das Deaktivierungs-Add-on für Browser von Google Analytics verhindert aber nicht, dass Informationen an uns oder an andere von uns gegebenenfalls eingesetzte Webanalyse-Services übermittelt werden. Weitere Informationen zur Installation des Browser Add-on erhalten Sie über nachfolgenden Link: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Wenn Sie unsere Seite über ein mobiles Endgerät (Smartphone oder Tablet) besuchen, müssen Sie stattdessen diesen Link klicken, um das Tracking durch Google Analytics innerhalb dieser Website zukünftig zu unterbinden. Dies ist auch als Alternative zu obigem Browser-Add-On möglich. Durch Klicken des Links wird ein Opt-Out-Cookie in Ihrem Browser gesetzt, das nur für diesen Browser und diese Domain gültig ist. Wenn Sie die Cookies in diesem Browser löschen, wird auch das Opt-Out-Cookie gelöscht, so dass Sie den Link erneut klicken müssen.

Sofern Sie zugestimmt haben, dass Ihr Web- und App-Browserverlauf von Google mit Ihrem Google-Konto verknüpft wird und Informationen aus ihrem Google-Konto zum Personalisieren von Anzeigen verwendet werden, verwendet Google Ihre Daten zusammen mit Google Analytics-Daten, um Zielgruppenlisten für geräteübergreifendes Remarketing zu erstellen. Dazu werden von Google Analytics zunächst auf unserer Website Ihre Google-authentifizierte ID erfasst, die mit Ihrem Google-Konto verknüpft sind (also personenbezogene Daten). Anschließend wird von Google Analytics Ihre ID vorübergehend mit Ihren Google Analytics-Daten verknüpft, um unsere Zielgruppen zu optimieren.

Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, können Sie dies durch entsprechende Einstellungen im Bereich "Mein Konto" Ihres Google-Kontos abstellen.

Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die Erfassung Ihrer Daten bei zukünftigen Besuchen dieser Website verhindert: Google Analytics deaktivieren

LinkedIn Analytics

Wir verwenden auf unserem Internetauftritt den LinkedIn Insight Tag, einen Dienst der LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland (nachfolgend bezeichnet als: "LinkedIn").

LinkedIn speichert und verarbeitet Informationen über Ihr Nutzerverhalten auf unserem Internetauftritt. LinkedIn verwendet hierfür unter anderem Cookies, also kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher Ihres Webbrowsers auf Ihrem Endgerät gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung unseres Internetauftritts durch Sie ermöglichen. Folgende Daten werden hierbei erfasst: URL, URL des Referrers, IP-Adresse, Geräte- und Browsereigenschaften, Zeitstempel und Seitenaufruf. Diese Daten werden dabei in verschlüsselter Form an LinkedIn übertragen.

Wir verwenden diese Technologie zu Marketing- und Werbezwecken, insbesondere um den Besuchern unseres Internetauftritts relevante, interessensbasierte Werbeanzeigen auf LinkedIn (LinkedIn-Ads) anzuzeigen. Ferner erhalten wir von LinkedIn aggregierte und anonyme Berichte von Anzeigenaktivitäten und Informationen darüber wie Sie mit unserer Website interagieren. Durch die statistische Auswertung des Nutzerverhaltens können wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. Hierin liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Verarbeitung der vorstehenden Daten durch den Drittanbieter. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO.

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen gemeinsam Verantwortlichen gemäß Art. 26 DSGVO: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum. Weitergehende Informationen über die Datenverarbeitung durch LinkedIn finden Sie in den Datenschutzhinweisen von LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Die Installation von Cookies können Sie verhindern, indem Sie vorhandene Cookies löschen und eine Speicherung von Cookies in den Einstellungen Ihres Webbrowsers deaktivieren. Wir weisen darauf hin, dass Sie in diesem Fall möglicherweise nicht alle Funktionen unseres Internetauftritts vollumfänglich nutzen können. Sie können die Erfassung der vorgenannten Informationen durch LinkedIn auch dadurch verhindern, indem Sie auf einer der nachfolgend verlinkten Webseiten ein Opt-Out-Cookie setzen:

Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen. Sie können der Erfassung und Weiterleitung personenbezogenen Daten widersprechen oder die Verarbeitung dieser Daten verhindern, indem sie die Ausführung von Java-Script in Ihrem Browser deaktivieren. Zudem können Sie die Ausführung von Java-Script Code insgesamt dadurch verhindern, indem Sie einen Java-Script-Blocker installieren (z.B. https://noscript.net/ oder https://www.ghostery.com). Wir weisen darauf hin, dass Sie in diesem Fall möglicherweise nicht alle Funktionen unseres Internetauftritts vollumfänglich nutzen können.

Informationen des Drittanbieters: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland. Weitere Informationen des Drittanbieters zum Datenschutz können Sie der nachfolgenden Webseite entnehmen: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

 

Bing Ads

Auf unseren Seiten verwenden wir das Conversion Tracking der Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Dabei wird von Microsoft Bing Ads ein Cookie auf Ihrem Rechner gesetzt, sofern Sie über eine Microsoft Bing Anzeige auf unsere Website gelangt sind. Microsoft Bing und wir können auf diese Weise erkennen, dass jemand auf eine Anzeige geklickt hat, zu unserer Website weitergeleitet wurde und eine vorher bestimmte Zielseite (Conversion Seite) erreicht hat. Wir erfahren dabei nur die Gesamtzahl der Nutzer, die auf eine Bing Anzeige geklickt haben und dann zu Conversion Seite weitergeleitet wurden. Es werden keine persönlichen Informationen zur Identität des Nutzers mitgeteilt.

Wenn Sie nicht möchten, dass Informationen zu Ihrem Verhalten von Microsoft wie oben erläutert verwendet werden, können Sie das hierfür erforderliche Setzen eines Cookies ablehnen – etwa per Browser-Einstellung, die das automatische Setzen von Cookies generell deaktiviert. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Microsoft verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link: http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out Ihren Widerspruch erklären. Weitere Informationen zum Datenschutz und zu den eingesetzten Cookies bei Microsoft und Bing Ads finden Sie auf der Website von Microsoft unter https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Facebook Ads und Pixel

 Wir verwenden das Facebook Pixel im Rahmen der nachfolgend dargestellten Technologien der Facebook Ireland Ltd [https://de-de.facebook.com/facebookdublin/]. 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland („Facebook“). Mit dem Facebook Pixel werden Daten (IP-Adresse, Zeitpunkt des Besuchs, Geräte- und Browser-Informationen sowie Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Webseite anhand von uns vorgegebenen Ereignissen wie z.B. Besuch einer Webseite oder Newsletteranmeldung) automatisch erhoben und gespeichert, aus denen unter Verwendung von Pseudonymen Nutzungsprofile erstellt werden. Hierzu wird bei Besuch unserer Webseite durch das Facebook Pixel automatisch ein Cookie gesetzt, das automatisch mittels einer pseudonymen CookieID eine Wiedererkennung Ihres Browsers beim Besuch anderer Webseiten ermöglicht. Facebook wird diese Informationen mit weiteren Daten aus Ihrem Facebook-Konto zusammenführen und benutzen, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung verbundene Dienstleistungen, insbesondere personalisierte und gruppenbasierte Werbung zu erbringen. Wir haben keinen Einfluss auf die Datenverarbeitung durch Facebook und erhalten lediglich auf Basis von Facebook Pixel erstellte Statistiken.

Die durch die Facebook Technologien automatisch erhobenen Informationen über Ihre Nutzung unserer Webseite werden in der Regel an einen Server der Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA übertragen und dort gespeichert. Für die USA liegt kein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vor. Unsere Kooperation stützt sich auf Standarddatenschutzklauseln der Europäischen Kommission. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen gemeinsam Verantwortlichen gemäß Art. 26 DSGVO. Weitergehende Informationen über die Datenverarbeitung durch Facebook finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Facebook https://de-de.facebook.com/policy.php.

Um Besuchern unserer Webseite während ihres Besuchs bei Facebook interessenbezogene Werbeanzeigen zu präsentieren, verwenden wir Custom Audiences Pixel“ der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Wir haben dazu auf unserer Website ein Pixel von Facebook implementiert, worüber beim Besuch unserer Webseite eine direkte Verbindung zu den Facebook-Servern hergestellt wird. Dabei wird an den Facebook-Server übermittelt, dass Sie unsere Website besucht haben und Facebook ordnet diese Information Ihrem persönlichen Facebook-Benutzerkonto zu. Nähere Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie über Ihre diesbezüglichen Rechte und Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Facebook unter https://www.Facebook.com/about/privacy/

Wenn Sie der beschriebenen Verbindung mit Facebook widersprechen möchten, so können Sie dies durch einen Klick auf diesen Link tun: Facebook Opt-Out

Über Facebook Ads werben wir für diese Website auf Facebook sowie auf anderen Plattformen, wie beispielsweise Instagram. Wir bestimmen die Parameter der jeweiligen Werbekampagne, für die genaue Umsetzung, insbesondere die Entscheidung über die Platzierung der Anzeigen bei einzelnen Nutzern, ist Facebook verantwortlich.

 Auf Grundlage der über Facebook Pixel erstellten Statistiken über Besucheraktivitäten auf unserer Webseite betreiben wir über Facebook Custom Audience gruppenbasierte Werbung auf Facebook, indem wir die Merkmale der jeweiligen Zielgruppe bestimmen.

 Auf Grundlage der vom Facebook Pixel gesetzten pseudonymen Cookie-ID und der erhoben Daten über Ihr Nutzungsverhaltens auf unserer Webseite betreiben wir über Facebook Pixel Remarketing personalisierte Werbung.

 Über Facebook Pixel Conversions messen wir zur Webanalyse und Ereignisverfolgung Ihr nachfolgendes Nutzungsverhalten, wenn Sie über eine Werbeanzeige von Facebook Ads unsere Website gelangt sind.

Google Optimize

Unsere Website benutzt den Webanalyse- und Optimierungsdienst "Google Optimize". Google Optimize ist ein Unterdienst von Google Analytics. Wir nutzen den Dienst Google Optimize, um die Attraktivität, den Inhalt und die Funktionalität unserer Website zu erhöhen, indem wir neue Funktionen und Inhalte einem prozentualen Anteil unserer Nutzer ausspielen und die Nutzungsänderung statistisch auswerten. Google Optimize verwendet Cookies, über die eine Optimierung und Analyse der Benutzung unserer Website durch Sie ermöglicht wird. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung unserer Website auszuwerten, um Reports über die Optimierungstest und die zugehörigen Websitesaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitesnutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen uns gegenüber zu erbringen.

Die Verarbeitungen von Google Analytics und Optimize erfolgen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO auf der Grundlage der von Ihnen erteilten Einwilligung. Wir haben mit dem Dienstleister einen Auftragsverarbeitungsvertrag geschlossen, in welchem wir ihn verpflichten, die Daten unserer Kunden zu schützen und sie nicht an Dritte weiterzugeben.

Da eine Übertragung personenbezogener Daten in die USA erfolgt, sind weitere Schutzmechanismen erforderlich, die das Datenschutzniveau der DSGVO sicherstellen. Um dies zu gewährleisten, haben wir mit dem Anbieter Standarddatenschutzklauseln gemäß Art. 46 Abs. 2 lit. c DSGVO vereinbart. Diese verpflichten den Empfänger der Daten in den USA die Daten entsprechend dem Schutzniveau in Europa zu verarbeiten. In Fällen, in denen dies auch durch diese vertragliche Erweiterung nicht sichergestellt werden kann, bemühen wir uns um darüberhinausgehende Regelungen und Zusagen des Empfängers in den USA.

Die Nutzungsbedingungen von Google Analytics und Informationen zum Datenschutz können über die folgenden Links abgerufen werden: marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ sowie unter www.google.de/intl/de/policies/.

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Eine Löschung der Daten auf Nutzer- und Ereignisebene, die mit Cookies, Nutzerkennungen (z. B. User-ID) und Werbe-IDs (z. B. DoubleClick-Cookies, Android-Werbe-ID, IDFA [Apple-Kennung für Werbetreibende]) verknüpft sind erfolgt spätestens 14 Monate nach ihrer Erhebung.

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter der URL tools.google.com/dlpage/gaoptout verfügbare Browser-Plug-in herunterladen und installieren.

Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: support.google.com/analytics/answer/6004245

Facelift Cloud

Zum Zweck der Bearbeitung unserer Social Media Kanäle (LinkedIn, Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube und Instagram) verwenden wir Technologien der Facelift Brand Building Technologies GmbH, Gerhofstrasse 19, 20354 Hamburg facelift-bbt.com/de/.

Unsere Kooperation stützt sich auf Standarddatenschutzklauseln der Europäischen Kommission. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht in der Analyse des Nutzerverhaltens und an der Kommunikation über das Tool, um unsere Social Media Auftritte zu optimieren.

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Facelift Brand Building Technologies GmbH können unter facelift-bbt.com/de/datenschutz abgerufen werden.

Facelift Brand Building Technologies GmbH ist in unserem Auftrag für uns tätig.

Google Tag Manager

Ta strona internetowa korzysta z usługi Google Tag Manager. Tag Manager nie gromadzi żadnych danych osobowych. Narzędzie umożliwia wyzwolenie innych tagów (znaczników), które z kolei mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Jeśli wyłączenie nastąpiło na poziomie domeny lub plików cookie, będzie ono nadal aktywne dla wszystkich tagów śledzenia, które zostaną zaimplementowane przez Google Tag Manager. Informacje o ochronie danych osobowych firmy Google do tego narzędzia można znaleźć tutaj: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Facebook „Logowanie przez Facebook”

Na naszej stronie internetowej używamy komponentów serwisu Facebook.com. Facebook jest usługą firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Stosujemy w tym celu funkcję „Facebook Connect” oferowaną przez Facebooka.

Jeśli chcesz korzystać z tej funkcji, najpierw nastąpi przekierowanie do Facebooka. Tam zostaniesz wezwany(-a) do zalogowanie się za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Oczywiście, nie mamy dostępu do Twoich danych logowania. Jeśli użytkownik jest już zalogowany na Facebooku, ten krok zostanie pominięty.

Następnie Facebook informuje Cię, jakie dane są nam przekazywane (publiczny profil, lista znajomych, adres e-mail i aktualne miejsce zamieszkania). Potwierdzasz to przyciskiem „OK”. Na podstawie przekazanych danych tworzymy Twoje konto klienta, przy czym oczywiście nie zapisujemy Twojej listy znajomych. Nie dochodzi do dodatkowego trwałego połączenia między Twoim kontem klienta a kontem na Facebooku.

Cele i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebooka, a także związane z tym prawa i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności znajdują się w informacjach o ochronie danych osobowych Facebooka.

Google Analytics z funkcją anonimizacji

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy Google-Analytics, usługę analizy internetowej firmy Google Ireland  Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, nazywanej dalej „Google”. Google Analytics stosuje tzw. „cookies”, pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze, umożliwiające analizę korzystania przez Ciebie ze strony internetowej.

Informacje generowane przez te pliki cookie, takie jak czas, miejsce i częstotliwość Twoich odwiedzin strony internetowej, włącznie z adresem IP, są przesyłane do firmy Google w USA i tam przechowywane.

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy Google-Analytics z dodatkiem "_gat._anonymizeIp". W takim przypadku Twój adres IP jest skracany przez Google już w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Traktatu ustanawiającego Europejski Obszar Gospodarczy i w ten sposób anonimizowany.

Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej w celu tworzenia raportów o aktywności na naszej stronie internetowej oraz świadczenia dla nas innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej i internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane ustawowo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google.

Zgodnie z własnym oświadczeniem Google w żadnym wypadku nie połączy Twojego adresu IP z innymi danymi Google. Instalację plików cookie można uniemożliwić poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku ewentualnie nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej w pełnym zakresie.

Ponadto Google oferuje dla najpopularniejszych przeglądarek dodatek dezaktywujący, który zapewnia większą kontrolę nad danymi zbieranymi przez Google do wyświetlonych przez Ciebie stron internetowych. Dodatek informuje JavaScript (ga.js) firmy Google Analytics, że żadne informacje na temat wizyty na stronie internetowej nie powinny być przekazywane do Google Analytics. Dodatek dezaktywujący do przeglądarek oferowany przez Google Analytics nie uniemożliwia jednak przekazywania informacji do nas ani do innych usług analizy internetowej, które mogą być przez nas wykorzystywane. Dalsze informacje na temat instalacji dodatku do przeglądarki można znaleźć pod adresem: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Jeśli odwiedzasz naszą stronę za pośrednictwem urządzenia mobilnego (smartfon lub tablet), musisz natomiast kliknąć ten link, aby w przyszłości zapobiec śledzeniu przez Google Analytics na tej stronie internetowej. Jest to również możliwe jako alternatywa dla powyższego dodatku do przeglądarki. Kliknięcie linku spowoduje wstawienie do przeglądarki pliku cookie opt-out, który jest ważny tylko dla tej przeglądarki i domeny. Po usunięciu plików cookie z tej przeglądarki plik cookie opt-out zostanie usunięty, więc konieczne będzie ponowne kliknięcie linku.

Jeśli zgodziłeś(-aś) się, aby historia Twojej przeglądarki Google była powiązana z Twoim kontem Google, a informacje z konta Google były wykorzystywane do personalizacji reklam, Google wykorzystuje Twoje dane wraz z danymi Google Analytics do tworzenia list grup docelowych do remarketingu obejmującego wszystkie urządzenia. W tym celu Google Analytics zapisuje na naszej stronie internetowej Twoje uwierzytelnione przez Google identyfikatory, które są powiązane z Twoim kontem Google (czyli dane osobowe). Następnie Google Analytics tymczasowo łączy Twój identyfikator z Twoimi danymi Google Analytics, aby zoptymalizować nasze grupy docelowe.

Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz to anulować, wybierając odpowiednie ustawienia w sekcji „My Account” (Moje konto) konta Google.

Możesz zablokować rejestrowanie danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Zostanie wówczas wstawiony plik cookie opt-out, który uniemożliwi gromadzenie danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie internetowej: Dezaktywacja Google Analytics

LinkedIn Analytics

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy Linked Insight Tag, usługę oferowaną przez firmę LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia (nazywaną dalej: „LinkedIn”).

LinkedIn przechowuje i przetwarza informacje o zachowaniu użytkowników na naszej stronie internetowej. Aplikacja LinkedIn wykorzystuje w tym celu między innymi pliki cookie, czyli małe pliki tekstowe, które są zapisywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej. Zapisywane są przy tym następujące dane: URL, URL referrera, adres IP, właściwości urządzenia i przeglądarki, znacznik czasu i wywołanie strony. Dane te są przesyłane do LinkedIn w formie zaszyfrowanej.

Korzystamy z tej technologii do celów marketingowych i reklamowych, zwłaszcza w celu wyświetlania odwiedzającym naszą stronę internetową odpowiednich reklam opartych na zainteresowaniach na serwisie LinkedIn (LinkedIn-Ads). Dodatkowo otrzymujemy agregowane w serwisie LinkedIn i anonimowe raporty dotyczące aktywności reklam oraz informacje o Twoich interakcjach z naszą stroną internetową. Statystyczna ocena zachowań użytkowników umożliwia nam ulepszanie naszej oferty i podnoszenie jej atrakcyjności dla użytkownika. Wiąże się to również z naszym uzasadnionym interesem w przetwarzaniu powyższych danych przez zewnętrznego dostawcę. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy między wspólnymi administratorami zgodnie z art. 26 RODO: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez LinkedIn można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Instalację plików cookie można uniemożliwić, usuwając istniejące pliki cookie i wyłączając zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej. Zwracamy uwagę, że w takim przypadku może się zdarzyć, że nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą dostępne w pełnym zakresie. Możesz także zapobiec zbieraniu powyższych informacji przez LinkedIn, ustawiając plik cookie opt-out na jednej z poniższych stron internetowych:

Pamiętaj, że jeśli usuniesz swoje pliki cookie, usuniesz też to ustawienie. Możesz sprzeciwić się zbieraniu i przekazywaniu danych osobowych lub uniemożliwić ich przetwarzanie, dezaktywując obsługę Java-Script w swojej przeglądarce. Dodatkowo możesz całkowicie zablokować wykonywanie kodu Java-Script, instalując bloker Java-Script (np. https://noscript.net/ lub https://www.ghostery.com). Zwracamy uwagę, że w takim przypadku może się zdarzyć, że nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą dostępne w pełnym zakresie.

Informacje podmiotu trzeciego: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. Więcej informacji podmiotu trzeciego na temat ochrony danych osobowych można znaleźć na stronie:  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

 

Bing Ads

Na naszych stronach internetowych używamy funkcji śledzenia konwersji Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Microsoft Bing Ads umieszcza plik cookie na Twoim komputerze, o ile trafiłeś(-aś) na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Microsoft Bing. Microsoft Bing i my możemy w ten sposób rozpoznać, że ktoś kliknął reklamę, został przekierowany na naszą stronę internetową i trafił na wcześniej określoną stronę docelową (strona konwersji). Dowiadujemy się przy tym tylko o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę Bing, a następnie zostali przekierowani na stronę konwersji. Nie są przekazywane żadne informacje o tożsamości użytkownika.

Jeśli nie chcesz, aby informacje o Twoim zachowaniu były wykorzystywane przez Microsoft zgodnie z powyższym opisem, możesz odrzucić wymagane do tego wstawienie pliki cookie – na przykład poprzez ustawienia przeglądarki, które generalnie wyłączają automatyczne wstawianie plików cookie. Ponadto możesz sprzeciwić się zbieraniu i przetwarzaniu przez Microsoft danych wygenerowanych przez plik cookie i dotyczących Twojego korzystania ze strony internetowej, używając poniższego linku: http://choice.microsoft.com/DE-DE/opt-out.  Więcej informacji na temat ochrony danych oraz plików cookies używanych przez Microsoft i Bing Ads można znaleźć na stronie internetowej firmy Microsoft pod adresem https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Facebook Ads i Pixel

 Wykorzystujemy piksel Facebooka w ramach podanych niżej technologii Facebook Ireland Ltd [https://de-de.facebook.com/facebookdublin/]. 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Piksel Facebooka automatycznie zbiera i zapisuje dane (adres IP, czas odwiedzin, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszej strony internetowej na podstawie zdefiniowanych przez nas zdarzeń, takich jak wizyta na stronie internetowej lub subskrypcja newslettera), z których tworzone są pseudonimizowane profile użytkowania. W tym celu podczas wizyty na naszej stronie internetowej piksel Facebooka ustawia automatycznie plik cookie, który dzięki pseudonimizowanemu ID pliku cookie umożliwia rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas odwiedzania innych stron internetowych. Facebook zbiera i wykorzystuje te informacje wraz z innymi danymi z Twojego konta na Facebooku, aby sporządzać raporty aktywności na stronie internetowej i świadczyć inne usługi związane z korzystaniem ze strony internetowej, w szczególności spersonalizowane i grupowe reklamy. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przez Facebooka i otrzymujemy statystyki opracowane wyłącznie na podstawie piksela Facebooka.

Informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszej witryny internetowej, zbierane automatycznie przez technologie Facebooka, są zazwyczaj przesyłane na serwer Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA i tam przechowywane. W odniesieniu do USA Komisja Europejska nie podjęła decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy między wspólnymi administratorami zgodnie z art. 26 RODO. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć w informacjach o ochronie danych osobowych Facebooka https://de-de.facebook.com/policy.php.

W celu prezentacji odwiedzającym naszą stronę internetową podczas wizyty na Facebooku spersonalizowanych reklam korzystamy z „Custom Audiences Pixel” firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). W tym celu zaimplementowaliśmy na naszej stronie internetowej piksel Facebooka, który nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Do serwera Facebooka przesyłana jest informacja, że odwiedziłeś(-aś) naszą stronę internetową, a Facebook przyporządkowuje tę informację do Twojego osobistego konta użytkownika na Facebooku. Bliższe informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebooka oraz związanych z tym praw i możliwości ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych osobowych Facebooka na stronie https://www.Facebook.com/about/privacy/

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec opisanego połączenia z Facebookiem, możesz to zrobić, klikając ten link: Facebook opt-out

Za pośrednictwem usługi Facebook Ads reklamujemy tę stronę internetową na Facebooku oraz innych platformach, np. Instagram. Określamy parametry danej kampanii reklamowej; za jej dokładne wdrożenie, w szczególności za decyzję o lokowaniu reklam u poszczególnych użytkowników, odpowiada Facebook.

 Na podstawie statystyk aktywności odwiedzających naszą stronę internetową, tworzonych przez piksel Facebook, prowadzimy za pośrednictwem usługi Facebook Custom Audience reklamy grupowe na Facebooku, określając cechy poszczególnych grup docelowych.

 Na podstawie ustawionego przez piksel Facebook pseudonimizowanego identyfikatora pliku cookie i zebranych danych o korzystaniu z naszej witryny internetowej prowadzimy spersonalizowane reklamy za pośrednictwem usługi Facebook Pixel Remarketing.

 Za pomocą narzędzia Facebook Pixel Conversions analizujemy Twoje zachowanie w celu śledzenia zdarzeń, gdy dostałeś(-aś) się na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Facebook Ads.

Facelift Cloud

Do przetwarzania naszych kanałów w mediach społecznościowych (LinkedIn, Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube i Instagram) wykorzystujemy technologie firmy Facelift Brand Building Technologies GmbH, Gerhofstrasse 19, 20354 Hamburg facelift-bbt.com/de/.

Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes polega na analizie zachowań użytkowników i komunikacji za pomocą narzędzia do optymalizacji naszych platform w mediach społecznościowych.

Obowiązujące przepisy o ochronie danych firmy Facelift Brand Building Technologies GmbH można znaleźć na stronie facelift-bbt.com/de/datenschutz.

Firma Facelift Brand Building Technologies GmbH działa dla nas na zlecenie.

Prawa osób, których dane dotyczą

Państwa prawa jako osoby, której dane dotyczą

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Państwu wobec nas następujące prawa dotyczące Państwa danych osobowych. Posiadają Państwo:

 • Prawo do informacji między innymi o kategoriach przetwarzanych danych, celach przetwarzania, okresie przechowywania oraz ewentualnych odbiorcach, zgodnie z art. 15 RODO oraz § 34 federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG).
 • Prawo do sprostowania lub usunięcia nieprawidłowych lub niekompletnych danych zgodnie z art. 16 i 17 RODO oraz § 35 BDSG.
 • Zgodnie z warunkami art. 18 RODO lub § 35 ust. 1 zd. 2 BDSG prawo do ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, o ile przetwarzanie danych następowało na podstawie uzasadnionego interesu.
 • Prawo do odwołania wyrażonej zgody ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO.
 • Prawo do przenoszenia danych w powszechnie używanym formacie zgodnie z art. 20 RODO.
 • Zgodnie z art. 22 RODO mają Państwo prawo do niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, jeżeli taka decyzja wywołuje dla Państwa skutki prawne lub w istotny sposób wpływa na Państwa sytuację. Obejmuje to także profilowanie w rozumieniu art. 4 nr 4 RODO.
 • Ponadto mają Państwo prawo, zgodnie z art. 77 RODO, do złożenia do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych, skargi dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, w szczególności w państwie członkowskim Państwa miejsca pobytu, Państwa miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia prawa.

Postępowanie

W razie dochodzenia przez Państwa wobec nas swoich praw zgodnie z RODO i BDSG, będziemy przetwarzać udostępnione nam przez Państwa w ramach tego postępowania dane, aby spełnić Państwa roszczenie.

Następnie zapisujemy udostępnione nam przez Państwa dane oraz przekazane Państwu przez nas w odpowiedzi dane w celu dokumentacji do momentu upływu terminu przedawnienia dla wykroczeń (3 lata).

Podstawę prawną dla przetwarzania i przechowywania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 litera f) RODO (uzasadniony interes w przetwarzaniu danych). Uzasadniony interes wynika z naszego zobowiązania do obsługi Państwa sprawy oraz potrzeby odciążenia nas od potencjalnego postępowania związanego z karą grzywny poprzez udowodnienie, że obsłużyliśmy Państwa sprawę zgodnie z przepisami.

W każdym momencie mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z warunkami art. 21 RODO. W tym celu należy skontaktować się z nami pod podanymi w stopce redakcyjnej danymi kontaktowymi. Informujemy jednak, że przetwarzanie Państwa danych w celu udowodnienia przestrzegania praw osób, których dane dotyczą, jest obowiązkowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 RODO, ponieważ nie istnieją inne możliwości udowodnienia lub nie są one w takim samym stopniu skuteczne.

Jakie są moje prawa do ochrony danych?

W każdej chwili masz prawo do uzyskania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich zapisanych danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi zgodnie z warunkami ochrony danych osobowych.

 

Prawo dostępu do danych:

Możesz zażądać od nas informacji, czy i w jakim stopniu przetwarzamy Twoje dane.

Prawo do sprostowania:

Jeśli przetwarzamy Twoje dane, które są niekompletne lub niepoprawne, możesz w każdej chwili zażądać ich sprostowania lub uzupełnienia.

Prawo do usunięcia:

Możesz zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych, o ile przetwarzamy je w sposób niezgodny z prawem lub jeśli przetwarzanie niewspółmiernie ingeruje w Twój prawnie uzasadniony interes ochronny. Należy pamiętać, że mogą istnieć przeciwwskazania dla natychmiastowego usunięcia danych, np. w przypadku ustawowo regulowanych obowiązków przechowywania.

Niezależnie od Twojego prawa do usunięcia danych usuniemy Twoje dane niezwłocznie i w całości, o ile nie jest to sprzeczne z biznesowym lub prawnym obowiązkiem przechowywania danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Możesz zażądać od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeżeli:

 • kwestionujesz prawidłowość danych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość danych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, jednakże odrzucasz usunięcie danych, a zamiast tego żądasz ograniczenia ich wykorzystywania,
 • nie potrzebujemy już danych do przewidzianego celu, ale są one Ci potrzebne do dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, lub
 • wniosłeś(-aś) sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Prawo do sprzeciwu:

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie uzasadnionego interesu, możesz w każdej chwili odwołać swoją zgodę; dotyczy to również profilowania opierającego się na tych postanowieniach. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych powodów do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, egzekwowaniu lub obronie roszczeń prawnych. Wobec przetwarzania danych osobowych w celu reklamy bezpośredniej możesz w każdej chwili wnieść sprzeciw bez podania przyczyny.

Prawo do przenoszenia danych:

Możesz zażądać od nas udostępnienia przekazanych nam danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, o ile

 • przetwarzamy te dane na podstawie udzielonej i odwołalnej zgody lub w celu wypełnienia umowy między nami, oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

W przypadku wykonalności technicznej możesz zażądać od nas bezpośredniego przekazania swoich danych innemu administratorowi.

Prawo do wniesienia skargi:

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza niemieckie lub europejskie prawo o ochronie danych osobowych, prosimy o kontakt z nami w celu wyjaśnienia wszelkich kwestii. Oczywiście, masz również prawo zwrócić się do właściwego organu nadzorczego, krajowego organu nadzorczego odpowiedzialnego za nadzór nad ochroną danych.

Jeśli chcesz dochodzić jednego z wymienionych praw, prosimy zwrócić się do naszego inspektora ochrony danych. W razie wątpliwości możemy poprosić o dodatkowe informacje potwierdzające Twoją tożsamość.

Prawo do wycofania zgody

Przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, którą możesz w każdej chwili odwołać bez naruszenia legalności przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do momentu wycofania zgody.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Masz prawo do tego, aby nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – wraz z profilowaniem – jeżeli taka decyzja wywołuje dla Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na nie wpływa. Wyjątki od tej zasady obowiązują tylko pod warunkami zgodnie z art. 22 ust. 2 RODO.

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide