Engineered For Your Success

Deklaracja dotycząca ochrony danych

Informacje ogólne

Dla Flottweg SE przestrzeganie przepisów o ochronie danych jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale również ważnym czynnikiem zaufania. Dlatego za pomocą poniższych przepisów o ochronie danych osobowych chcielibyśmy w przejrzysty sposób poinformować Państwa o rodzaju, zakresie i celu zbieranych i przetwarzanych Państwa danych osobowych w ramach niniejszej strony internetowej, jak również o Państwa prawach. 

Odpowiedzialność za przetwarzanie danych

Flottweg SE, Industriestraße 6–8, D84137 Vilsbiburg (poniżej: „My”) jest administratorem strony internetowej www.flottweg.com i podmiotem odpowiedzialnym zgodnie z art. 4 nr 7 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem mail@flottweg.com.

Pełnomocnik ds. ochrony danych

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Richard Söldner. Informacje kontaktowe:

 • Adres: Projekt 29 GmbH & Co. KG, Ostengasse 14, 93047 Regensburg
 • Tel.: +49 941 29 86 93 0
 • Faks: +49 941 29 86 93 16
 • E-mail: rs@projekt29.de

Pana/Pani prawa jako osoby, której dane dotyczą

Jako osoba, której dane dotyczą, ma Pan/Pani następujące prawa w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych w stosunku do nas. Ma Pan/Pani:

 • Prawo dostępu , między innymi, w zakresie kategorii przetwarzania danych, celów przetwarzania, czasu przechowywania i wszelkich informacji o odbiorcach, zgodnie z art. 15 RODO i §34 Ustawy federalnej o ochronie danych osobowych (BDSG).
 • Prawo do sprostowania lub usunięcia nieprawidłowych lub niekompletnych danych, zgodnie z art. 16 i 17 RODO i §35 BDSG.
 • Zgodnie z postanowieniami art. 18 RODO lub §35 ust. 1 zdanie 2 BDSG ma Pan/Pani prawo do ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, jeżeli przetwarzanie danych zostało przeprowadzone na podstawie uzasadnionego interesu.
 • Prawo do wycofania udzielonej zgody ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO.
 • Prawo do przenoszenia danych w powszechnie używanym formacie zgodnie z art. 20 RODO.
 • Ma Pan/Pani również prawo, zgodnie z art. 77 RODO, do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych w sprawie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez nas, w szczególności w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejscu pracy lub miejscu popełnienia domniemanego naruszenia.

W przypadku dochodzenia Pana/Pani praw na mocy RODO i BDSG przeciwko nam, będziemy przetwarzać przekazywana nam przez Pana/Panią dane w celu przyznania Panu/Pani Pana/Pani praw. Następnie będziemy przechowywać przekazane przez Pana/Panią dane oraz dane przesłane przez nas do Pana/Pani w celu dokumentacji aż do upływu ustawowego terminu przedawnienia (3 lata).  Podstawą prawną przechowywania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO (Uzasadniony interes przetwarzania danych). Uzasadniony interes wynika z konieczności zwolnienia nas z ewentualnego postępowania w sprawie grzywny poprzez wykazanie, że należycie zastosowaliśmy się do Pana/Pani wniosku.

W każdej chwili może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu Pana/Pani danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z postanowieniami art. 21 RODO. Proszę skorzystać z danych kontaktowych podanych w stopce redakcyjnej. Zwracamy jednak uwagę, że przetwarzanie Pana/Pani danych w celu udowodnienia zgodności z prawami osób, których dane dotyczą, jest obowiązkowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 RODO, ponieważ inne środki dowodowe nie istnieją lub nie są równie odpowiednie.

Środki ochrony danych

Zabezpieczamy naszą stronę internetową i inne systemy - a tym samym również Pana/Pani dane – przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianą lub dystrybucją przez osoby nieupoważnione za pomocą środków technicznych i organizacyjnych. W szczególności Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane w sposób zaszyfrowany przez Internet. Używamy systemu kodowania TLS (Transport Layer Security).

Niemniej jednak transmisja informacji przez Internet nigdy nie jest całkowicie bezpieczna, dlatego nie możemy w 100% zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych z naszej strony internetowej.

Sposoby przetwarzania danych

Źródła i kategorie danych osobowych

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do ustanowienia, treści lub zmiany stosunku umownego pomiędzy nami a Panem/Panią (dane inwentaryzacyjne). Danymi inwentaryzacyjnymi mogą być w szczególności: imię i nazwisko, forma grzecznościowa, dane kontaktowe (adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail), data urodzenia itp.

Przetwarzamy również Pana/Pani dane dotyczące użytkowania. Dane dotyczące użytkowania to dane generowane przez Pana/Pani zachowanie podczas korzystania z naszej strony internetowej i naszych usług, w szczególności Pana/Pani adres IP, początek i koniec Pana/Pani wizyty na naszej stronie internetowej oraz informacje na temat treści, do których uzyskał/a Pan/Pani dostęp na naszej stronie internetowej.

Wspomniane dane zbieramy bezpośrednio od Pana/Pani (np. poprzez odwiedziny na stronie internetowej) lub, w zakresie dozwolonym przez przepisy o ochronie danych osobowych, od osób trzecich bądź z publicznie dostępnych źródeł (np. rejestr handlowy i stowarzyszeniowy, prasa, media, Internet).

 

Przekazywanie danych do państw trzecich spoza UE

Wszystkie informacje, które otrzymujemy od Pana/Pani lub dotyczące Pana/Pani są zazwyczaj przetwarzane na serwerach w Unii Europejskiej. Pana/Pani dane będą przekazywane lub przetwarzane w krajach trzecich bez Pana/Pani wyraźnej zgody tylko wtedy, gdy jest to przewidziane przez prawo i gdy w kraju trzecim zostanie zapewniony odpowiedni poziom ochrony danych. 

 

Przekazywanie danych, przetwarzanie zleceń

Nigdy nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych osobom trzecim bez upoważnienia. Możemy jednak ujawnić Pana/Pani dane osobom trzecim w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na ujawnienie Pana/Pani danych, jeżeli ujawnienie danych jest konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub jeżeli jesteśmy upoważnieni lub zobowiązani do ujawnienia Pana/Pani danych na mocy przepisów prawa lub nakazów urzędowych lub sądowych. W szczególności może to obejmować dostarczanie informacji w celu przeprowadzenia postępowania karnego, zapobiegania zagrożeniom lub egzekwowania praw własności intelektualnej.

Możemy również przekazywać Pana/Pani dane zewnętrznym usługodawcom, którzy przetwarzają dane w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami (podmioty przetwarzające) w celu uproszczenia lub odciążenia naszego własnego przetwarzania danych. Każdy podmiot przetwarzający jest związany umową zgodnie z art. 28 RODO. Oznacza to w szczególności, że podmiot przetwarzający musi zapewnić wystarczające gwarancje, iż odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zostaną przez niego wdrożone w taki sposób, że przetwarzanie jest przeprowadzane zgodnie z wymogami RODO i zagwarantowana jest ochrona Pana/Pani praw jako podmiotu danych. Pomimo zlecenia przetwarzania danych osobowych, pozostajemy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Cel przetwarzania danych

Zasadniczo wykorzystujemy te dane tylko w celu, dla którego zostały one od Pana/Pani zebrane. Możemy przetwarzać dane w innym celu, chyba że ten inny cel jest niezgodny z pierwotnym celem (art. 5 ust. 1 lit. c) RODO).

 

Okres przechowywania

O ile nie określono inaczej, będziemy przechowywać zebrane od Pana/Pani dane tylko tak długo, jak długo jest to konieczne dla danego celu, chyba że ustawowe obowiązki przechowywania danych uniemożliwiają ich usunięcie, np. według prawa handlowego lub podatkowego.

Indywidualna działalność związana z przetwarzaniem

W dalszej części chcielibyśmy w możliwie najbardziej przejrzysty sposób pokazać Panu/Pani, jakie Pana/Pani dane przetwarzamy, przy jakiej okazji, na jakiej podstawie i w jakim celu.

Pliki dziennika serwera

Za każdym razem, gdy odwiedza Pan/Pani naszą stronę internetową, następujące ogólne informacje są automatycznie przesyłane z Pana/Pani przeglądarki na nasz serwer (tzw. pliki dziennika serwera): Pana/Pani adres IP, informacje o produkcie i wersji przeglądarki i systemu operacyjnego, strona internetowa, z której uzyskano dostęp do strony (tzw. odsyłacz), data i godzina zgłoszenia oraz ewentualnie Pana/Pani dostawca usług internetowych. Ponadto status i ilość przesyłanych danych są rejestrowane w kontekście tego żądania.

Adres IP komputera użytkownika będzie przechowywany tylko przez okres korzystania ze strony internetowej, a następnie zostanie natychmiast usunięty lub będzie częściowo nierozpoznawalny przez skrót. Pozostałe dane są przechowywane przez ograniczony czas.

Podstawą prawną wykorzystania plików dziennika serwera jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO (Uzasadniony interes przetwarzania danych). Uzasadniony interes wynika z konieczności prowadzenia naszej strony internetowej, w szczególności w celu wykrywania i korygowania błędów na stronie internetowej, określania obciążenia strony internetowej oraz dokonywania zmian lub ulepszeń i zapewnienia bezpieczeństwa systemu. W każdej chwili może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu Pana/Pani danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z postanowieniami art. 21 RODO. Proszę skorzystać z danych kontaktowych podanych w stopce redakcyjnej. Pragniemy jednak z góry zaznaczyć, że przetwarzanie Pana/Pani danych w plikach dziennika serwera jest obowiązkowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 RODO, ponieważ w przeciwnym razie strona internetowa nie może być w ogóle obsługiwana.

 

Pliki cookie

Używamy tak zwanych „plików cookie” w celu poprawy przyjazności dla użytkownika naszej strony internetowej.

Czym są pliki cookie

Mówiąc bardzo prosto, plik cookie to mały plik tekstowy, w którym przechowywane są dane o odwiedzanych stronach internetowych. W plikach cookie przechowywany jest rodzaj „profilu użytkownika”, tj. takie rzeczy jak preferowany język użytkownika i inne ustawienia strony, które są wymagane przez naszą stronę internetową, aby móc oferować Panu/Pani określone usługi. Plik ten jest przechowywany na Pana/Pani urządzeniu i pomaga rozpoznać Pana/Panią po powrocie na naszą stronę internetową.

Możemy również korzystać z plików cookie w celu uzyskania informacji o preferowanych przez Pana/Panią działaniach na naszej stronie internetowej oraz w celu dostosowania naszej strony internetowej do Pana/Pani indywidualnych zainteresowań lub nawet w celu zwiększenia szybkości nawigacji na naszej stronie internetowej.

Jak unikać plików cookie

Pliki cookie można w każdej chwili ręcznie usunąć w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

Można też również od samego początku uniemożliwić zapisywanie plików cookie, odpowiednio ustawiając swoją przeglądarkę. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku może się zdarzyć, że nie będzie Pan/Pani w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej lub mogą wystąpić błędy w prezentacji i użytkowaniu strony internetowej.

 

Pliki cookie dostawców zewnętrznych

Możliwe jest, że dostawcy zewnętrzni, z którymi projektujemy i obsługujemy naszą stronę internetową, w szczególności poprzez tzw. wtyczki (patrz poniżej w sekcji „Usługi dostawców zewnętrznych”), niezależnie zapisują swoje własne pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika. Jeśli chce Pan/Pani akceptować wyłącznie nasze własne pliki cookie, ale nie pliki cookie tych osób trzecich, może Pan/Pani zablokować zapisywanie tych plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki „Blokuj pliki cookie od dostawców zewnętrznych”.

 

Które pliki cookie są używane

Stosujemy następujące pliki cookie:

 • Plik cookie o nazwie „resolution” służy do tego, aby odczytać rozdzielczość ekranu („User-Screen”) urządzenia końcowego, z którego użytkownik korzysta, aby móc odpowiednio wyświetlić daną wywołaną witrynę internetową. Plik cookie zostanie usunięty po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po zamknięciu przeglądarki.
 • Plik cookie o nazwie „lang_redirect” służy do zapisania języka wybranego przez użytkownika. W ten sposób dalsze zapytania o język będą zbędne. Plik cookie – niezależnie od czasu trwania sesji przeglądarki – zostanie skasowany trzy godziny po jego zapisaniu.
 • Plik cookie o nazwie „fe_typo_user” służy do ponownego rozpoznania użytkownika przy kolejnej wizycie w witrynie internetowej. Plik cookie zostanie usunięty po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po zamknięciu przeglądarki.
 • Plik cookie o nazwie „cookieInfo” służy do przechowywania statusu zgody użytkownika na bieżącej domenie i jest przechowywany przez 1 rok.

W naszej witrynie internetowej wykorzystywane są pliki cookie firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”) usługi Google Analytics, Google Tag Manager

 • Chodzi tu o plik cookie o nazwie „_gat”. Służy on do tego, aby umożliwić analizę korzystania z witryny internetowej, i – niezależnie od czasu trwania sesji przeglądarki – jest usuwany dziesięć minut po jego zapisaniu.
 • Chodzi tu między innymi o plik cookie o nazwie „_ga”. Służy on do tego, aby umożliwić analizę korzystania z witryny internetowej, i – niezależnie od czasu trwania sesji przeglądarki – jest usuwany dwa lata po jego zapisaniu.
 • Plik cookie o nazwie „_dc_gtm_UA-34919180-2” służy do kontroli ładowania znacznika skryptu Google Analytics za pośrednictwem menedżera znaczników Google i jest usuwany po 1 dniu, niezależnie od czasu trwania sesji przeglądarki.
 • Plik cookie o nazwie „_glc_au” jest używany przez Google Adsense do eksperymentowania ze skutecznością reklamy na stronach internetowych, które korzystają z jego usług i zostanie usunięty po 3 miesiącach, niezależnie od sesji przeglądarki
 • Plik cookie o nazwie „_gid” służy do rejestracji unikalnego identyfikatora używanego do zbierania danych statystycznych dotyczących korzystania z witryny i jest usuwany po 1 dniu.

Nasza strona używa plików cookie Twittera (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA).

 • Pliki cookie o nazwach „_twitter_sess”, „external_referrer” i „guest_id” służą do autoryzacji naszego widżetu Twittera. Wykorzystujemy to w dziale „Newsroom”, aby wyświetlać najnowsze posty na Twitterze.
 • Pliki cookie o nazwach „ads_prefs”, „ga”, „gid”, „csrf_same_same_site_ste”, „csrf_same_site”, „ct0”, „eu_cn”, „kdt”, „personalizacja_id”, „remember_checked_on” oraz „tfw_exp” umożliwiają udostępnianie zawartości naszej strony internetowej na Twitterze. Pliki cookie są usuwane po 2 latach – niezależnie od sesji przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies#
 • Plik cookie o nazwie „dnt” jest plikiem cookie podmiotu zewnętrznego (tzw. third party cookie) Twittera i umożliwia naszym użytkownikom logowanie się na ich konto na Twitterze i udostępnianie treści. Plik cookie jest usuwany po 2 latach, niezależnie od sesji przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies#

Nasza strona korzysta z plików cookie Facebooka (Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA).

 • Pliki cookie o nazwach „c-user” i „xs” są używane do uwierzytelniania tożsamości użytkowników na Facebooku. Pliki cookie są usuwane po 90 dniach – niezależnie od sesji przeglądarki.
 • Plik cookie o nazwie „fr” jest używany do dostarczania, pomiaru i ulepszania reklam. Plik cookie jest usuwany po 90 dniach – niezależnie od sesji przeglądarki.
 • Plik cookie zwany „presence“ jest używany w celu umożliwienia użytkownikom dzielenia się polubianą treścią („Lubię to”) z naszej strony internetowej na Facebooku. Plik cookie jest usuwany po zakończeniu sesji przeglądarki.

 

 • W naszej witrynie internetowej są używane pliki cookie Google usługi Google Ads / Google Remarketing.Chodzi tu o plik cookie o nazwie „1p-jar”. Służy on do tego, aby Google mogło ustalić, czy użytkownik wszedł w interakcję z reklamą, by możliwe było dopasowanie konwersji za pomocą reklamy, i – niezależnie od czasu trwania sesji przeglądarki – jest usuwany jeden miesiąc po jego zapisaniu. W naszej witrynie internetowej są używane pliki cookie usługi Google doubleclick.net. Chodzi tu o pliki cookie o nazwach „test_cookie” i „id”. Są one zapisywane, kiedy uruchamiany jest odtwarzacz YouTube. Dalsze informacje na temat plików cookie znajdują się pod adresem www.google.pl/doubleclick. W przypadku korzystania z Google Analytics razem z plikami cookie doubleclick.net dane Google Analytics mogą zostać powiązane przez klientów Google Analytics lub przez Google za pomocą technologii Google z danymi o odwiedzinach w innych witrynach internetowych. Informacje o szczegółach znajdują się w Polityce ochrony danych firmy Google pod adresem www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/.
 • Używamy plików cookie firmy Microsoft o nazwie „MR” w witrynie internetowej „bat.bing.com” (czas przechowywania: sześć miesięcy), z nazwą „MR” w witrynie „bat.r.msn.com” (czas przechowywania: sześć miesięcy) i o nazwie „MUID” w witrynie „bing.com” (czas przechowywania: dwa lata) oraz w witrynie „msn.com” (czas przechowywania: dwa lata). Według danych firmy Microsoft plik cookie o nazwie „MUID” służy do jednoznacznej identyfikacji przeglądarki użytej w celu odwiedzenia witryn internetowych firmy Microsoft; pliki cookie są używane w celach reklamowych, analitycznych oraz innych celach operacyjnych. Dalsze informacje na temat plików cookie znajdują się pod adresem https://privacy.microsoft.com/en-US/.

Podstawą prawną wykorzystania plików cookie jest zasadniczo art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO (Uzasadniony interes przetwarzania danych). Uzasadniony interes wynika z naszej potrzeby zaoferowania Panu/Pani przyjaznej dla użytkownika strony internetowej. W każdej chwili może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu Pana/Pani danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z postanowieniami art. 21 RODO. Proszę skorzystać z danych kontaktowych podanych w stopce redakcyjnej.

Zwracamy jednak uwagę, że przetwarzanie Pana/Pani danych w niektórych plikach cookie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 RODO, ponieważ w przeciwnym razie strona internetowa nie może być w ogóle obsługiwana i nie mamy technicznej możliwości uniemożliwienia ustawienia plików cookie na poszczególnych urządzeniach końcowych. Można to jednak zrobić samodzielnie (patrz „Jak unikać plików cookie” powyżej).

 

Skontaktuj się z nami

Nasza strona oferuje Panu/Pani możliwość bezpośredniego kontaktu z nami. Kontaktując się z nami, wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przekazanych przez Pana/Panią danych (w szczególności adresu e-mail) w celu realizacji Pana/Pani zapytania. W każdej chwili można sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu w przyszłości. Proszę w tym celu skorzystać z naszych danych kontaktowych w stopce redakcyjnej. Prosimy jednak pamiętać, że w takim przypadku nie będziemy już rozpatrywać Pana/Pani zapytania.

Przekazane przez Pana/Panią dane będą przetwarzane wyłącznie do momentu osiągnięcia celu, dla którego się Pan/Pani z nami skontaktuje, ale nie później niż w ustawowych okresach przechowywania danych. Jeśli celem Pana/Pani kontaktu jest dochodzenie praw osób, których dane dotyczą, to obowiązują informacje zawarte w rozdziale „Pana/Pani prawa jako osoby, której dane dotyczą”.

Wymagamy od Pana/Pani następujących informacji:

 • e-mail: Potrzebujemy Pana/Pani adresu e-mail, aby móc się z Panem/Panią skontaktować. Wykorzystujemy Pana/Pani dane wyłącznie do tego celu.
 • Kraj: Konieczne jest określenie kraju, abyśmy mogli wyznaczyć właściwą osobę do kontaktów wewnętrznych w celu uzyskania odpowiedzi.
 • Wiadomość: Wskazanie wiadomości jest dla nas niezbędne, aby móc przetworzyć i odpowiedzieć na Pana/Pani zapytanie.

Podstawą prawną wykorzystania przekazanych nam przez Pana/Panią danych poprzez kontakt z nami jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą). Zgodę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. Proszę skorzystać z danych kontaktowych podanych w stopce redakcyjnej.

Usługi osób trzecich

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług osób trzecich, takich jak wtyczki lub interfejsy programowania aplikacji (API) w celu rozszerzenia funkcjonalności naszej strony internetowej. Może to obejmować przekazywanie danych do dostawcy tych usług. W tym celu zobowiązaliśmy umownie usługodawców, w razie potrzeby zgodnie z art. 28 RODO. Szczegółowo korzystamy z następujących usług:

 

Usługi Google

Nasza strona korzysta z usług Google Ireland Limited („Google EU“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Firma ta reprezentuje w UE firmę Google LLC („Google US”), 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Firma Google US spełnia wymogi porozumienia „EU Privacy Shield“ (z ang. „Tarcza Prywatności UE“). Porozumienie „Privacy Shield“ reguluje ochronę danych osobowych przekazywanych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej do USA. Zapewnia, że przekazywane tam dane podlegają również poziomowi ochrony danych porównywalnemu z poziomem ochrony w Unii Europejskiej. Listę certyfikowanych przedsiębiorstw można pobrać tutaj: https://www.privacyshield.gov/list.

Korzystając z tych usług, dane są przekazywane do Google EU i ewentualnie z Google EU do Google US. Google może przetwarzać dane przekazane w celu opracowania anonimowych profili użytkowników do celów statystycznych. Ponadto, jeśli użytkownik posiada konto Google i jest na nim zalogowany, Google może powiązać przesłane przez użytkownika informacje z jego kontem – nawet pomiędzy urządzeniami. W zasadzie nie mamy wpływu na przetwarzanie danych. Google EU jest zatem odpowiedzialny za przetwarzanie tych danych. Więcej informacji o tym, jak traktujemy dane użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy.

W szczególności używamy:

 

Google Analytics

Nasza strona korzysta z usługi „Google Analytics“ firmy Google. Google Analytics używa plików cookie (patrz wyżej w części „ Pliki cookie“), aby pomóc nam w analizie sposobu korzystania z witryny przez odwiedzających. Informacje wygenerowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z niniejszej witryny internetowej przez użytkownika są zazwyczaj przesyłane przez Google na serwer zlokalizowany w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Przekazywane mogą być m.in.: Pana/Pani adres IP, informacje o produkcie i wersji przeglądarki i systemu operacyjnego, strona internetowa, z której uzyskano dostęp do strony (tzw. odsyłacz), data i godzina zgłoszenia oraz ewentualnie Pana/Pani dostawca usług internetowych.

Anonimizacja adresu IP została aktywowana na naszej stronie internetowej w taki sposób, że przesyłany adres IP jest skracany z zakresu RODO przed jego przesłaniem i tym samym częściowo nierozpoznawalny, tzn. anonimizowany. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w Stanach Zjednoczonych jest przesyłany i tam skracany pełny adres IP.

W naszym imieniu Google wykorzysta przekazane informacje do oceny korzystania przez Pana/Panią z naszej strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia na naszą rzecz innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Więcej informacji na temat warunków korzystania i polityki prywatności Google Analytics można znaleźć na stronach http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub https://www.google.de/intl/de/policies/.

Poza tym może Pan/Pani uniemożliwić pozyskiwanie danych wygenerowanych przez pliki cookie dotyczących korzystania przez Pana/Panią ze strony internetowej (w tym Pana/Pani adresu IP) i przesyłanie ich do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym łączem. Aktualne łącze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Można również całkowicie zapobiec ustawieniu plików cookie (patrz „Jak unikać plików cookie“ powyżej).

Podstawą prawną wykorzystania Google Analytics jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO (Uzasadniony interes przetwarzania danych). Uzasadniony interes wynika z potrzeby anonimowej oceny zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej w celu poprawy wyglądu naszej oferty online. W każdej chwili może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu Pana/Pani danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z postanowieniami art. 21 RODO. Proszę skorzystać z danych kontaktowych podanych w stopce redakcyjnej.

 

Google Ads (dawniej Adwords)

Korzystamy z usługi reklamowej „Ads“ firmy Google. Usługa ta umożliwia nam reklamowanie naszych ofert na stronach zewnętrznych za pomocą tzw. Google Ads. Możemy również określić, jak skuteczne są poszczególne działania reklamowe. Reklamy te są dostarczane przez Google za pośrednictwem tzw. serwera „Ad Server“. W tym celu używamy plików cookie serweraAd Server (patrz „Pliki cookie“ powyżej), które mogą być wykorzystane do pomiaru różnych parametrów w celu określenia sukcesu. Sami nie gromadzimy i nie przetwarzamy żadnych danych osobowych w ramach wyżej wymienionych działań reklamowych. Otrzymujemy tylko oceny statystyczne od Google. Na podstawie tych ocen możemy określić, które z zastosowanych środków reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych dalszych danych z wykorzystania mediów reklamowych, w szczególności nie możemy zidentyfikować Pana/Pani na podstawie tych informacji.

Niemniej jednak dzięki zastosowanym narzędziom marketingowym Pana/Pani przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy żadnego wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zebranych przez Google za pomocą tego narzędzia i dlatego informujemy Pana/Panią w tym zakresie zgodnie z naszym stanem wiedzy: Poprzez integrację reklam, Google otrzymuje od nas informacje, że wywołano odpowiednią część naszej strony internetowej lub kliknięto na reklamę. Jeśli jest Pan/Pani zarejestrowany/-a w usłudze Google, Google może przypisać wizytę do Pana/Pani konta. Nawet jeśli nie jest Pan/Pani zarejestrowany/-a w Google lub nie zalogował/a się Pan/Pani, może się zdarzyć, że dostawca może znaleźć i zapisać Pana/Pani adres IP.

Można zapobiec uczestnictwu w tej procedurze śledzenia na kilka sposobów:

 • nie akceptować plików cookie (patrz „Jak unikać plików cookie“ powyżej) poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w oprogramowaniu przeglądarki;
 • poprzez wyłączenie śledzenia konwersji dla plików cookie na następującej stronie internetowej: https://www.google.de/settings/ads (to ustawienie zostanie usunięte w przypadku usunięcia plików cookie) lub
 • poprzez trwałą dezaktywację w przeglądarkach Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome pod łączem http://www.google.com/settings/ads/plugin. Zwracamy uwagę, że w tym przypadku może Pan/Pani nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych w związku z reklamami Google Ads jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO (Uzasadniony interes przetwarzania danych). Uzasadniony interes wynika z potrzeby zamieszczania skutecznych reklam, które uczynią naszą stronę bardziej interesującą dla Pana/Pani i innych potencjalnych klientów oraz zoptymalizują nasze koszty reklamy. W każdej chwili może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu Pana/Pani danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z postanowieniami art. 21 RODO. Proszę skorzystać z danych kontaktowych podanych w stopce redakcyjnej.

 

Google DoubleClick

Korzystamy z usługi reklamowej „DoubleClick“ firmy Google. DoubleClick oferuje reklamę cyfrową w Internecie. U podstaw DoubleClick leżą serwery reklamowe, które umożliwiają marketerom, reklamodawcom i sieciom reklamowym dotarcie do docelowych użytkowników z ukierunkowaną reklamą internetową. Dzięki DoubleClick można zarabiać na stronach internetowych, przeprowadzać kampanie internetowe i nawiązywać kontakty reklamowe. 

DoubleClick zazwyczaj wykorzystuje pliki cookie do obsługi reklam istotnych dla użytkowników w celu poprawy raportów dotyczących wyników kampanii lub w celu uniemożliwienia użytkownikowi oglądania tych samych reklam więcej niż jeden raz. Google używa identyfikatora cookie do zapisywania, które reklamy są umieszczane w jakiej przeglądarce i w ten sposób może zapobiec ich wyświetlaniu więcej niż jeden raz. Ponadto DoubleClick może używać identyfikatorów cookie do zbierania konwersji związanych z żądaniami reklamowymi. Dzieje się tak na przykład w przypadku, gdy użytkownik widzi reklamę DoubleClick, a następnie używa tej samej przeglądarki do wywołania strony reklamodawcy i zakupu czegoś. Według Google, pliki cookie DoubleClick nie zawierają żadnych danych osobowych. Dzięki zastosowanym narzędziom marketingowym Pana/Pani przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy żadnego wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zebranych przez Google za pomocą tego narzędzia i dlatego informujemy Pana/Panią w tym zakresie zgodnie z naszym stanem wiedzy: Dzięki integracji DoubleClick, Google otrzymuje od nas informacje, że wywołano odpowiednią część naszej strony internetowej lub kliknięto na reklamę. Jeśli jest Pan/Pani zarejestrowany/-a w usłudze Google, Google może przypisać wizytę do Pana/Pani konta. Nawet jeśli nie jest Pan/Pani zarejestrowany/-a w Google lub nie zalogował/a się Pan/Pani, może się zdarzyć, że dostawca może znaleźć i zapisać Pana/Pani adres IP.

Można zapobiec uczestnictwu w tej procedurze śledzenia na kilka sposobów:

 • nie akceptować plików cookie (patrz „Jak unikać plików cookie“ powyżej) poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w oprogramowaniu przeglądarki;
 • poprzez wyłączenie śledzenia konwersji dla plików cookie na następującej stronie internetowej: https://www.google.de/settings/ads (to ustawienie zostanie usunięte w przypadku usunięcia plików cookie) lub
 • poprzez trwałą dezaktywację w przeglądarkach Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome pod łączem http://www.google.com/settings/ads/plugin. Zwracamy uwagę, że w tym przypadku może Pan/Pani nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych w związku z Google DoubleClick jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO (Uzasadniony interes przetwarzania danych). Uzasadniony interes wynika z potrzeby zamieszczania skutecznych reklam, które uczynią naszą stronę bardziej interesującą dla Pana/Pani i innych potencjalnych klientów oraz zoptymalizują nasze koszty reklamy. W każdej chwili może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu Pana/Pani danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z postanowieniami art. 21 RODO. Proszę skorzystać z danych kontaktowych podanych w stopce redakcyjnej.

 

Menedżer tagów Google

Nasza strona korzysta z usługi wsparcia „Menedżer tagów Google“ firmy Google. Usługa ta nie przetwarza samodzielnie żadnych danych osobowych. Niemniej jednak Menedżer tagów Google wyzwala skrypty, które są wymagane przez inne usługi do zbierania danych. Menedżer tagów Google nie ma dostępu do tych danych.

 

Google Fonts

Nasza strona korzysta z zewnętrznej usługi czcionek „Google Fonts“ firmy Google. Usługa ta umożliwia nam zaprezentowanie naszej strony internetowej w sposób jednolity i atrakcyjny, nawet w przypadku bardzo różnie skonfigurowanych urządzeń końcowych użytkownika, poprzez ładowanie czcionek z zewnętrznego serwera zamiast z urządzenia końcowego użytkownika. W tym celu wymagane czcionki są zazwyczaj pobierane z serwera Google w USA. Za pośrednictwem tego żądania na serwer Google przesyłane są i tam przechowywane między innymi następujące informacje: Pana/Pani adres IP, informacje o produkcie i wersji przeglądarki i systemu operacyjnego, strona internetowa, z której uzyskano dostęp do strony (tzw. odsyłacz), data i godzina zgłoszenia oraz ewentualnie Pana/Pani dostawca usług internetowych.

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych w związku z usługą „Google Fonts“ jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO (Uzasadniony interes przetwarzania danych). Uzasadniony interes wynika z potrzeby atrakcyjnej i jednolitej prezentacji naszej oferty online. W każdej chwili może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu Pana/Pani danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z postanowieniami art. 21 RODO. Proszę skorzystać z danych kontaktowych podanych w stopce redakcyjnej.

 

Google Maps

W naszej witrynie wykorzystujemy usługę „Mapy Google” firmy Google. W ten sposób możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio w naszej witrynie i umożliwiać użytkownikom wygodne korzystanie z funkcji mapy. Korzystanie z Map Gogle wiąże się z przesyłaniem danych do Google w Stanach Zjednoczonych, m.in. adresu IP.

Można uniknąć przesyłania danych do Google poprzez dezaktywowanie JavaScript w ustawieniach przeglądarki. W takim przypadku nie będzie jednak możliwe korzystanie z Map Google w naszej witrynie.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Google podlega zasadom ochrony prywatności „EU-US-Privacy-Shield”: www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Informacje na temat Google: Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA.

Dalsze informacje na temat warunków korzystania z Map Google: www.google.com/intl/pl_US/help/terms_maps.html.

 

Włączanie filmów z serwisu YouTube

Do naszej oferty internetowej włączyliśmy filmy z serwisu YouTube, które są zapisane na stronie https://www.youtube.com/ i mogą być odtwarzane bezpośrednio na naszej stronie.

Wszystkie są włączane w „rozszerzonym trybie ochrony danych”, tj. jeśli filmy nie są odtwarzane, do serwisu YouTube nie są przekazywane żadne dane o użytkowniku. Dopiero gdy filmy są odtwarzane, przesyłane są dane wymienione w ustępie 3. Nie mamy żadnego wpływu na to przekazywanie.

Za sprawą odwiedzin na stronie serwis YouTube otrzymuje informację, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny internetowej. W tym celu przekazywane są dane logowania. Ma to miejsce niezależnie od tego, czy utworzone zostało konto użytkownika serwisu YouTube, za pomocą którego nastąpiło logowaniem, czy też nie. Jeśli zalogowano się w Google, dane zostaną przyporządkowane bezpośrednio do konta użytkownika. Jeśli użytkownik nie chce, aby miało miejsce przyporządkowanie do profilu w serwisie YouTube, musi wylogować się przed aktywowaniem przycisku. YouTube przechowuje dane jako podstawę do tworzenia materiałów reklamowych, tworzenia programów badań rynku i/lub projektowania opartego na potrzebach jego witryny internetowej. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (nawet dla niezalogowanych użytkowników) w celu prezentacji reklam opartych na potrzebach oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o działaniach użytkownika w naszej witrynie internetowej. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się utworzeniu tych profili użytkowników, kontaktując się z serwisem YouTube.

Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez serwis YouTube można znaleźć w Polityce prywatności firmy Google. Tam znajdują się dalsze informacje na temat praw użytkownika i możliwych ustawień mających na celu ochronę prywatności użytkownika: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy.

Firma Google przetwarza dane osobowe również w Stanach Zjednoczonych i podlega zasadom ochrony prywatności „EU-US-Privacy-Shield”: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

 

Content Delivery Network i zastosowania w chmurze

Nasza strona korzysta z tzw. Content Delivery Network (CDN) lub zastosowań opartych na chmurze. CDN to sieć potężnych serwerów, które przechowują zawartość w pamięci podręcznej w wielu miejscach na całym świecie. Sieć CDN ma zasadniczo dwa zadania: z jednej strony ma dostarczać treści w możliwie najkrótszym czasie, zaś z drugiej strony – odciążyć hosta sieci poprzez dystrybucję ruchu danych.

Sieci CDN przekazują dwa rodzaje treści: statyczne i dynamiczne. Wszyscy odwiedzający stronę internetową otrzymują statyczne treści w tej samej formie, takie jak treści wideo z usług streamingowych lub frameworków kodowych (np. Javascript, jQuery). Dynamiczna zawartość jest najpierw dostosowana do użytkownika i tworzona dopiero w momencie zgłoszenia. Dotyczy to również treści spersonalizowanych za pośrednictwem aplikacji internetowych, poczty elektronicznej lub sklepów internetowych. Aby móc z nich korzystać, informacje o odwiedzającym stronę internetową muszą być najpierw przekazane do sieci CDN. Tutaj również mogą być przekazywane przez Pana/Panią dane osobowe.

Na przykład, zastosowania oparte na chmurze to sklepy internetowe dostarczane nam przez dostawców zewnętrznych na ich serwerach. Podczas korzystania z tych aplikacji dostawca zewnętrzny gromadzi dane osobowe, które może przetwarzać w naszym imieniu zgodnie z naszymi i ich przepisami o ochronie danych.

Podstawą prawną do korzystania z sieci CDN lub zastosowań w chmurze i przekazywania do nich Pana/Pani danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera f) RODO (Uzasadniony interes przetwarzania danych). Uzasadniony interes wynika z naszej potrzeby technicznie bezbłędnej i szybkiej prezentacji naszej strony internetowej oraz odciążenia w infrastrukturze IT. W każdej chwili może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu Pana/Pani danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z postanowieniami art. 21 RODO. Proszę skorzystać z danych kontaktowych podanych w stopce redakcyjnej.

 

W szczególności używamy:

Akamai CDN

Nasza strona korzysta z usługi CDN „Akamai“ firmy Akamai Technologies, Inc. („Akamai“), 150 Broadway, Cambridge, Massachusetts 02142, USA. Dalsze informacje na temat ochrony danych przez Akamai można znaleźć tutaj:https://www.akamai.com/de/de/privacy-policies/privacy-shield-policy.jsp. Firma Akamai spełnia wymogi „EU Privacy Shield“ (z ang. „Tarcza Prywatności UE“). Porozumienie „Privacy Shield“ reguluje ochronę danych osobowych przekazywanych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej do USA. Zapewnia, że przekazywane tam dane podlegają również poziomowi ochrony danych porównywalnemu z poziomem ochrony w Unii Europejskiej. Listę certyfikowanych przedsiębiorstw można pobrać tutaj: https://www.privacyshield.gov/list.

 

Narzędzia analityczne

Korzystamy z pewnych usług, które rejestrują Pana/Pani wzorce użytkowania i udostępniają je nam do analizy. Wykorzystujemy te dane do ulepszania naszej strony internetowej, naszych usług i ofert. W szczególności mogą być zbierane następujące informacje na temat zachowania odwiedzających: pochodzenie (kraj i miasto), język, system operacyjny;

urządzenie końcowe (PC, tablet PC lub smartfon), przeglądarka i wszystkie używane wtyczki, rozdzielczość komputera, odsyłacz (źródło pochodzenia użytkownika), kliknięcia na baner reklamowy, czas wyświetlania.

Podstawą prawną wykorzystania oprogramowania analitycznego jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO (Uzasadniony interes przetwarzania danych). Uzasadniony interes wynika z potrzeby anonimowej oceny zachowania użytkowników w celu udoskonalenia organizacji naszej oferty online, jak również w celu optymalizacji naszych usług i ofert. W każdej chwili może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu Pana/Pani danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z postanowieniami art. 21 RODO. Proszę skorzystać z danych kontaktowych podanych w stopce redakcyjnej.

W szczególności używamy:

Google Analytics

Nasza strona korzysta z usługi „Google Analytics“ firmy Google. Patrz polityka prywatności powyżej.

 

Usługi medialne

Korzystamy z niektórych usług, aby wypełnić i uzupełnić naszą stronę internetową o treści cyfrowe. Do tego celu zazwyczaj wykorzystujemy funkcje integracyjne platform zewnętrznych. Poprzez pobranie treści z serwera dostawcy dane są przesyłane do dostawcy i zazwyczaj tam przechowywane, np. adres IP, informacje o produkcie i wersji używanej przeglądarki i systemu operacyjnego, strona internetowa, z której uzyskano dostęp do strony (tzw. odsyłacz), data i godzina zgłoszenia oraz ewentualnie używany dostawca usług internetowych.

Podstawą prawną korzystania z usług medialnych jest zasadniczo art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO (Uzasadniony interes przetwarzania danych). Uzasadniony interes wynika z naszego zainteresowania możliwością zaoferowania Panu/Pani atrakcyjnej strony internetowej. W każdej chwili może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu Pana/Pani danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z postanowieniami art. 21 RODO. Proszę skorzystać z danych kontaktowych podanych w stopce redakcyjnej.

Monotype Fonts

Korzystamy z usługi „Monotype Fonts“ firmy Monotype Imaging Holdings Inc. („Monotype“), 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801, USA. Dalsze informacje na temat ochrony danych przez Monotype można znaleźć tutaj: https://www.monotype.com/de/rechtshinweise/datenschutzrichtlinie/

Youtube

Nasza strona korzysta z usługi „Youtube“ firmy Google. Patrz polityka prywatności powyżej.

 

Usługi reklamowe

Korzystamy z niektórych usług na naszej stronie internetowej, które pomagają nam skuteczniej reklamować. Usługi te mogą, na przykład, rejestrować zachowania surfingowe odwiedzających naszą stronę internetową i dostarczać odpowiednich reklam lub mogą zbierać dane statystyczne, które możemy wykorzystać do optymalizacji naszych wydatków reklamowych. W szczególności, usługi mogą gromadzić następujące dane: pochodzenie (kraj i miasto), język, system operacyjny, urządzenie końcowe (komputer, tablet lub smartfon), przeglądarka i wszystkie używane wtyczki, odsyłacz (źródło pochodzenia użytkownika), kliknięcia na banery reklamowe, czas wyświetlania, działania po kliknięciu na banery reklamowe.

Podstawą prawną wykorzystania wtyczek reklamowych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO (Uzasadniony interes przetwarzania danych). Uzasadniony interes wynika z potrzeby zamieszczania skutecznych reklam, które uczynią naszą stronę bardziej interesującą dla Pana/Pani i innych potencjalnych klientów oraz zoptymalizują nasze koszty reklamy. W każdej chwili może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu Pana/Pani danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z postanowieniami art. 21 RODO. Proszę skorzystać z danych kontaktowych podanych w stopce redakcyjnej.

W szczególności używamy:

Bing Ads

Nasza strona korzysta z usługi „Bing Ads“ firmy Microsoft Corporation („Microsoft“), One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Dalsze informacje na temat ochrony danych przez Microsoft można znaleźć tutaj: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement. Microsoft spełnia wymogi „EU Privacy Shield“ (z ang. „Tarcza Prywatności UE“). Porozumienie „Privacy Shield“ reguluje ochronę danych osobowych przekazywanych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej do USA. Zapewnia, że przekazywane tam dane podlegają również poziomowi ochrony danych porównywalnemu z poziomem ochrony w Unii Europejskiej. Listę certyfikowanych przedsiębiorstw można pobrać tutaj: https://www.privacyshield.gov/list.

Google Ads

Nasza strona korzysta z usługi „Ads“ firmy Google. Patrz polityka prywatności powyżej.

Google DoubleClick

Nasza strona korzysta z usługi „DoubleClick“ firmy Google. Patrz polityka prywatności powyżej.

 

Platformy mediów społecznościowych

Użytkownik naszej witryny internetowej posiada możliwość korzystania z sieci społecznościowych (social media).

Facebook

Obecnie stosujemy następujące wtyczki społecznościowe Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (dalej „Facebook”): Przycisk Facebooka „Udostępnij” (przycisk Share, rozpoznawalny poprzez logo Facebooka i napis „Udostępnij” lub „Share”; więcej pod developers.facebook.com/docs/plugins/share-button).

Jeżeli w naszej witrynie internetowej użytkownik otwiera stronę, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka w Stanach Zjednoczonych i przekazuje dane do Facebooka. Dzieje się tak nawet wtedy, jeżeli użytkownik nie kliknie odpowiedniego przycisku, i nie ma utworzonego konta na Facebooku.

Nie mamy żadnej kontroli nad tym, jakie konkretnie dane są zbierane i przekazywane i jak Facebook je przetwarza czy wykorzystuje. O ile rozumiemy, Facebook otrzymuje między innymi informację, że dana przeglądarka ma dostęp do konkretnej strony naszej witryny internetowej, ewentualnie wraz z datą i godziną, a także inne informacje związane z przeglądarką lub urządzeniem, ewentualnie przypisany adres IP oraz informacje, że przycisk Udostępnij lub przycisk Lubię to został wciśnięty. Ponadto Facebook korzysta z plików cookie. Informacje te są przechowywane przez Facebooka w Stanach Zjednoczonych i przypisane do profilu użytkownika na Facebooku. Informacja, że przycisk Udostępnij lub przycisk Lubię to w naszej witrynie internetowej został wciśnięty, zostanie opublikowana na profilu użytkownika na Facebooku i pokazana znajomym użytkownika na Facebooku.

Odpowiedzialność za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych użytkownika ponosi tylko Facebook. Więcej informacji od Facebooka o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych przez Facebooka można znaleźć pod adresem www.facebook.com/privacy/explanation oraz developers.facebook.com/docs/plugins/faqs. Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje od Facebooka.

Jeżeli użytkownik nie chce, aby Facebook przypisywał informacje do profilu użytkownika na Facebooku, nie powinien logować się do platformy społecznościowej Facebook lub powinien się z niej wylogować. Jeżeli użytkownik jest wylogowany i kliknie odpowiedni przycisk, pojawi się okienko podręczne, w którym można zalogować się do Facebooka.

 

Twitter

Obecnie stosujemy następujące wtyczki społecznościowe Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA:  Przycisk Twittera „Tweet” (przycisk Twittera Share; więcej informacji w witrynie https://dev.twitter.com/web/tweet-button).

Jeżeli użytkownik posiada konto na Twitterze – za posiadacza konta z siedzibą w Stanach Zjednoczonych odpowiedzialny jest Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, a za posiadacza z siedzibą poza obszarem Stanów Zjednoczonych – Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irlandia (w dalszej części określani razem jako „Twitter”).

Jeśli w naszej witrynie internetowej użytkownik otwiera stronę, która zawiera wtyczkę Twittera, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Twittera w Stanach Zjednoczonych i przekazuje dane do Twittera. Jeżeli w tym momencie użytkownik jest zalogowany na Twitterze, to odwiedziny naszej witryny internetowej oraz pozostałe dane mogą zostać przyporządkowane do konta użytkownika na Twitterze oraz zapisane na serwerach Twittera. Nawet jeżeli użytkownik nie posiada konta na Twitterze, nie jest wykluczone, że Twitter zapisze adres IP użytkownika i będzie go używał.

Nie mamy żadnej kontroli nad tym, jakie konkretnie dane są zbierane i przekazywane i jak Twitter je przetwarza czy wykorzystuje.

Odpowiedzialność za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych użytkownika ponosi tylko Twitter. Więcej informacji od Twittera o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych przez Twittera można znaleźć w oświadczeniu dot. ochrony danych Twittera pod adresem twitter.com/de/privacy. Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje z Twittera. Twitter podaje w swoim oświadczeniu dot. ochrony danych m.in. następujące informacje (stan: 18 czerwca 2017 r.):

„Na podstawie odwiedzin stron internetowych firm trzecich, które zawierają treści Twittera, jak np. zaimplementowane osie czasu lub przyciski Tweet, możemy dopasować nasze usługi do użytkownika. Jeżeli użytkownik ogląda nasze treści na tych stronach internetowych, możemy otrzymać dane logowania, które zawiera odwiedzona strona internetowa. Nigdy nie łączymy aktywności użytkownika w Internecie z nazwiskiem użytkownika, jego adresem e-mail, numerem telefonu lub nazwą użytkownika Twittera, a także usuwamy, ukrywamy lub agregujemy je po maksymalnie 30 dniach. Mamy prawo wykorzystywania zainteresowań lub innych informacji, które wyciągamy z tych danych, w celu poprawy naszych usług i dopasowania treści do użytkownika, jak np. propozycje „follow”, reklama lub inne treści, które mogą być interesujące dla użytkownika. Użytkownik może oglądać i kontrolować zainteresowania, których używamy do personalizacji aktywności użytkownika w danych użytkownika Twittera pod adresem https://twitter.com/settings/your_twitter_data. W ustawieniach personalizacji i ochrony danych użytkownik może również określać, czy możemy monitorować odwiedziny witryn internetowych przez użytkownika z treściami Twittera. Można je pobrać w witrynie https://twitter.com/personalization”.

 

Podstawa prawna

Podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania danych jest każdorazowo art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dzięki wtyczkom społecznościowym oferujemy możliwość interakcji z sieciami społecznościowymi i innymi użytkownikami, co umożliwia nam ulepszanie naszej oferty i uczynienie jej bardziej interesującą dla użytkowników.

Odpowiedni dostawca przechowuje dane jako podstawę do tworzenia materiałów reklamowych, tworzenia programów badań rynku i/lub projektowania opartego na potrzebach jego witryny internetowej. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu prezentacji reklam opartych na potrzebach oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o działaniach użytkownika w naszej witrynie internetowej. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się utworzeniu tych profili użytkowników, kontaktując się z odpowiednim dostawcą.

W przypadku amerykańskich dostawców – Facebooka, Twittera i LinkedIn – przekazywanie odbywa się w Stanach Zjednoczonych. Podlegają oni zasadom ochrony prywatności „EU-US-Privacy-Shield”: http://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Platformy mediów społecznościowych

Oprócz naszej strony internetowej, utrzymujemy obecność online na platformach społecznościowych w celu komunikowania się z klientami, zainteresowanymi stronami i aktywnymi tam użytkownikami oraz informowania ich o naszych usługach.

Jeśli odwiedza Pan/Pani naszą stronę na platformie społecznościowej, Pana/Pani dane będą z reguły przetwarzane przez odpowiedniego dostawcę platformy do naszych badań rynkowych i celów reklamowych. Dostawca może również przetwarzać dane do własnych celów. Profile użytkowników mogą być tworzone na podstawie ich zachowania użytkowego i wynikających z tego zainteresowań. Profile te mogą być z kolei wykorzystywane, na przykład, do umieszczania reklam wewnątrz i na zewnątrz platform, które przypuszczalnie odpowiadają Pana/Pani zainteresowaniom. W tym celu pliki cookie (patrz wyżej) są zazwyczaj przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika, w którym przechowywane są jego zachowania użytkowe i zainteresowania. W szczególności, jeśli jest Pan/Pani członkiem odpowiednich platform i jest Pan/Pani na nich zalogowany/-a, dodatkowe dane mogą być przechowywane niezależnie w profilach użytkowników. W celu szczegółowego przedstawienia odpowiedniego przetwarzania danych i umożliwienia wniesienia sprzeciwu odnosimy się do poniżej powiązanych danych dostawców, ponieważ tylko oni znają dokładne procedury ich przetwarzania danych.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że Pana/Pani dane mogą być przetwarzane również poza Unią Europejską. Może to powodować ryzyko, ponieważ np. egzekwowanie Pana/Pani praw może być utrudnione.

Podstawą prawną wykorzystania obecności w Internecie i związanego z tym przetwarzania danych jest zasadniczo art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO (Uzasadniony interes przetwarzania danych). Uzasadniony interes wynika z potrzeby zaprezentowania się odwiedzającym i użytkownikom portali społecznościowych oraz wprowadzania wszelkiego rodzaju komentarzy do mediów i rynku opinii. W każdej chwili może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu Pana/Pani danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z postanowieniami art. 21 RODO. Proszę skorzystać z danych kontaktowych podanych w stopce redakcyjnej.

Wykorzystanie danych statystycznych wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową w mediach społecznościowych, które są zbierane, przetwarzane i udostępniane nam przez odpowiednich operatorów stron internetowych, opiera się na art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO (Uzasadniony interes przetwarzania danych). Uzasadniony interes wynika z potrzeby anonimowej oceny odwiedzin i zachowań użytkowników na naszych stronach internetowych w celu udoskonalenia projektowania naszej oferty online i optymalizacji naszej komunikacji z zainteresowanymi stronami. W każdej chwili może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu Pana/Pani danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z postanowieniami art. 21 RODO. Proszę skorzystać z danych kontaktowych podanych w stopce redakcyjnej.

Jeżeli zostanie Pan/Pani poproszony/-a przez odpowiednich dostawców usług o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą). Zgodę tę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. Należy skontaktować się z dostawcą, który poprosił Pana/Panią o wyrażenie zgody.

W przypadku, gdy pragnie Pan/Pani dochodzić swoich wyżej wymienionych praw, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że pomimo ewentualnej wspólnej odpowiedzialności najskuteczniej jest dochodzić ich u dostawców. Z reguły tylko dostawcy mają bezpośredni dostęp do Pana/Pani danych oraz mogą bezpośrednio podejmować odpowiednie działania i udzielać informacji. Jeśli nadal potrzebuje Pan/Pani pomocy, może się Pan/Pani z nami skontaktować, a my zawsze udzielimy wszelkiego wsparcia w zakresie naszych możliwości.

 

W szczególności jesteśmy reprezentowani na następujących platformach:

 • Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) – więcej informacji na temat prywatności Facebooka można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy/.
  Firma Facebook Inc. spełnia wymogi porozumienia „EU Privacy Shield“ (z ang. „Tarcza Prywatności UE“). Porozumienie „Privacy Shield“ reguluje ochronę danych osobowych przekazywanych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej do USA. Zapewnia, że przekazywane tam dane podlegają również poziomowi ochrony danych porównywalnemu z poziomem ochrony w Unii Europejskiej. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000000GnywAAC&status=Active
  W ramach naszej umowy z Facebookiem zawarliśmy dodatkową umowę, która reguluje odpowiedzialność za przetwarzanie danych w zakresie funkcji „Page Insights” zgodnie z art. 26 RODO. Szczegóły umowy można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
  Facebook zobowiązał się między innymi do informowania Pana/Pani o przetwarzaniu danych w ramach funkcji Page Insights. Informacje te można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. W niniejszej deklaracji informujemy Pana/Panią o naszym własnym przetwarzaniu danych.
 • YouTube (YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, firma reprezentowana przez: Google Ireland Limited („Google EU“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Firma ta reprezentuje w UE firmę Google LLC („Google US“), 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) – więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w serwisie YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy.
  Firma Google US spełnia wymogi porozumienia „EU Privacy Shield“ (z ang. „Tarcza Prywatności UE“). Porozumienie „Privacy Shield“ reguluje ochronę danych osobowych przekazywanych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej do USA. Zapewnia, że przekazywane tam dane podlegają również poziomowi ochrony danych porównywalnemu z poziomem ochrony w Unii Europejskiej. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000001L5AAAI&status=Active
 • Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) – więcej informacji na temat ochrony danych na Twitterze można znaleźć na stronie: https://twitter.com/de/privacy.
  Firma Twitter Inc. spełnia wymogi porozumienia „EU Privacy Shield“ (z ang.: „Tarcza Prywatności UE“). Porozumienie „Privacy Shield“ reguluje ochronę danych osobowych przekazywanych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej do USA. Zapewnia, że przekazywane tam dane podlegają również poziomowi ochrony danych porównywalnemu z poziomem ochrony w Unii Europejskiej. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000000TORzAO&status=Active.
 • Instagram: Dostawca: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA („Facebook”). Dalsze informacje na temat ochrony danych w przypadku Facebooka można znaleźć pod adresem: www.facebook.com/privacy/explanation.  
 • Pinterest: Dostawca Pinterest.de: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland; lub Pinterest.com: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA. Dalsze informacje na temat ochrony danych w przypadku Pinterest można znaleźć w wytycznych o ochronie danych oraz wytycznych o plikach cookie firmy Pinterest.
 • Youtube: Dostawca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA („Google”). Dalsze informacje na temat ochrony danych przez Google można znaleźć tutaj: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy.
 • Rutube: Dostawca: Rutube.ru, Federacja Rosyjska, 123022, Moskwa, Rochdelskaya St., 15, S. 13. Dalsze informacje na temat ochrony danych: https://rutube.ru/info/cookies/ oraz http://rutube.ru/info/privacy.
 • Youku: Dostawca: Youku Tudou Inc., 11/F, SinoSteel Plaza, 8 Haidian Street Beijing 100080, People’s Republic of China.
 • Dostawca WeChat: Tencent Holdings Ltd., Tencent Building, Kejizhongyi Avenue, Hi-tech Park, Nanshan District, Shenzhen 518057, China.  Dalsze informacje na temat ochrony danych: https://www.wechat.com/en/privacy_policy.html
 • Dailymotion: Dostawca: Dailymotion SA 140 boulevard Malesherbes – 75017 Paris. Dalsze informacje na temat ochrony danych: https://www.dailymotion.com/legal/privacy?localization=pl

Status deklaracji dotyczącej ochrony danych: 31.01.2019 r.

Źródło: Süddeutsche Datenschutzgesellschaft mbH

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide