Engineered For Your Success

Deklaracja dotycząca ochrony danych

Dla Flottweg SE przestrzeganie przepisów o ochronie danych jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale również ważnym czynnikiem zaufania. Dlatego za pomocą poniższych przepisów o ochronie danych osobowych chcielibyśmy w przejrzysty sposób poinformować Państwa o rodzaju, zakresie i celu zbieranych i przetwarzanych Państwa danych osobowych w ramach niniejszej strony internetowej, jak również o Państwa prawach. 

Stan polityki prywatności: 03.11.2020 r.

Odpowiedzialność za przetwarzanie danych

Flottweg SE, Industriestraße 6–8, D84137 Vilsbiburg (poniżej: „My”) jest administratorem strony internetowej www.flottweg.com i podmiotem odpowiedzialnym zgodnie z art. 4 nr 7 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem mail@flottweg.com.

Pełnomocnik ds. ochrony danych

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Richard Söldner. Informacje kontaktowe:

 • Adres: Projekt 29 GmbH & Co. KG, Ostengasse 14, 93047 Regensburg
 • Tel.: +49 941 29 86 93 0
 • Faks: +49 941 29 86 93 16
 • E-mail: rs@projekt29.de

Środki ochrony danych

Zabezpieczamy naszą stronę internetową i inne systemy - a tym samym również Pana/Pani dane – przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianą lub dystrybucją przez osoby nieupoważnione za pomocą środków technicznych i organizacyjnych. W szczególności Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane w sposób zaszyfrowany przez Internet. Używamy systemu kodowania TLS (Transport Layer Security).

Niemniej jednak transmisja informacji przez Internet nigdy nie jest całkowicie bezpieczna, dlatego nie możemy w 100% zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych z naszej strony internetowej.

Sposoby przetwarzania danych

Źródła i kategorie danych osobowych

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do ustanowienia, treści lub zmiany stosunku umownego pomiędzy nami a Panem/Panią (dane inwentaryzacyjne). Danymi inwentaryzacyjnymi mogą być w szczególności: imię i nazwisko, forma grzecznościowa, dane kontaktowe (adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail), data urodzenia itp.

Przetwarzamy również Pana/Pani dane dotyczące użytkowania. Dane dotyczące użytkowania to dane generowane przez Pana/Pani zachowanie podczas korzystania z naszej strony internetowej i naszych usług, w szczególności Pana/Pani adres IP, początek i koniec Pana/Pani wizyty na naszej stronie internetowej oraz informacje na temat treści, do których uzyskał/a Pan/Pani dostęp na naszej stronie internetowej.

Wspomniane dane zbieramy bezpośrednio od Pana/Pani (np. poprzez odwiedziny na stronie internetowej) lub, w zakresie dozwolonym przez przepisy o ochronie danych osobowych, od osób trzecich bądź z publicznie dostępnych źródeł (np. rejestr handlowy i stowarzyszeniowy, prasa, media, Internet).

 

Przekazywanie danych do państw trzecich spoza UE

Wszystkie informacje, które otrzymujemy od Pana/Pani lub dotyczące Pana/Pani są zazwyczaj przetwarzane na serwerach w Unii Europejskiej. Pana/Pani dane będą przekazywane lub przetwarzane w krajach trzecich bez Pana/Pani wyraźnej zgody tylko wtedy, gdy jest to przewidziane przez prawo i gdy w kraju trzecim zostanie zapewniony odpowiedni poziom ochrony danych. 

 

Przekazywanie danych, przetwarzanie zleceń

Nigdy nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych osobom trzecim bez upoważnienia. Możemy jednak ujawnić Pana/Pani dane osobom trzecim w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na ujawnienie Pana/Pani danych, jeżeli ujawnienie danych jest konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub jeżeli jesteśmy upoważnieni lub zobowiązani do ujawnienia Pana/Pani danych na mocy przepisów prawa lub nakazów urzędowych lub sądowych. W szczególności może to obejmować dostarczanie informacji w celu przeprowadzenia postępowania karnego, zapobiegania zagrożeniom lub egzekwowania praw własności intelektualnej.

Możemy również przekazywać Pana/Pani dane zewnętrznym usługodawcom, którzy przetwarzają dane w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami (podmioty przetwarzające) w celu uproszczenia lub odciążenia naszego własnego przetwarzania danych. Każdy podmiot przetwarzający jest związany umową zgodnie z art. 28 RODO. Oznacza to w szczególności, że podmiot przetwarzający musi zapewnić wystarczające gwarancje, iż odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zostaną przez niego wdrożone w taki sposób, że przetwarzanie jest przeprowadzane zgodnie z wymogami RODO i zagwarantowana jest ochrona Pana/Pani praw jako podmiotu danych. Pomimo zlecenia przetwarzania danych osobowych, pozostajemy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Cel przetwarzania danych

Zasadniczo wykorzystujemy te dane tylko w celu, dla którego zostały one od Pana/Pani zebrane. Możemy przetwarzać dane w innym celu, chyba że ten inny cel jest niezgodny z pierwotnym celem (art. 5 ust. 1 lit. c) RODO).

 

Okres przechowywania

O ile nie określono inaczej, będziemy przechowywać zebrane od Pana/Pani dane tylko tak długo, jak długo jest to konieczne dla danego celu, chyba że ustawowe obowiązki przechowywania danych uniemożliwiają ich usunięcie, np. według prawa handlowego lub podatkowego.

Poszczególne czynności związane z przetwarzaniem

Poniżej chcemy przedstawić Państwu w możliwie jak najbardziej przejrzysty sposób, jakie dane przetwarzamy, przy jakich okazjach, na jakiej podstawie i w jakim celu.

Pliki dziennika serwera

Podczas każdej wizyty na stronie internetowej i każdego pobierania danych z serwera automatycznie przekazywane są informacje ogólne do serwerów udostępniających dane. Ta transmisja danych następuje automatycznie i jest podstawową metodą komunikacji między urządzeniami w Internecie.

Standardowo przekazywane dane obejmują między innymi następujące informacje: adres IP użytkownika, informacje o nazwie i wersji używanej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego (tzw. user agent), strona internetowa, z której nastąpił dostęp (tzw. referer), data i godzina zapytania (tzw. timestamp). Ponadto w ramach tego zapytania rejestrowany jest status http oraz ilość przesłanych danych.

Informacje te są rejestrowane przez serwer, umieszczane w tabeli i tam zapisywane na krótki czas (tzw. pliki dziennika serwera). Dzięki analizie tych plików dziennika możemy ustalić błędy na stronie internetowej, a potem je usunąć, określić obciążenie strony w różnych okresach i na podstawie tych informacji dokonać adaptacji lub optymalizacji, a także zapewnić bezpieczeństwo serwera dzięki możliwości sprawdzenia, z jakiego adresu IP nastąpiły ataki na nasz serwer.

Państwa adres IP jest zapisywany tylko na czas korzystania ze strony, a następnie jest niezwłocznie usuwany lub, poprzez skrócenie, przekształcany w częściowo nierozpoznawalny. Pozostałe dane są przechowywane przez ograniczony okres (przeważnie 7 dni).

Podstawę prawną dla korzystania z plików dziennika serwera stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 litera f) RODO (uzasadniony interes w przetwarzaniu danych). Uzasadniony interes wynika z konieczności obsługi i konserwacji naszej strony internetowej, jak wyjaśniliśmy powyżej. W każdym momencie mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z warunkami art. 21 RODO. W tym celu należy skontaktować się z nami pod podanymi w stopce redakcyjnej danymi kontaktowymi. Informujemy jednak, iż przetwarzanie Państwa danych w plikach dziennika serwera jest obowiązkowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 RODO, ponieważ w przeciwnym razie obsługa strony internetowej byłaby całkowicie niemożliwa.

Pliki cookie

W celu zwiększenia wygody użytkownika stosujemy na naszej stronie internetowej tak zwane „pliki cookie”.

Czym są pliki cookie

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że plik cookie to niewielki plik tekstowy, który zapisuje dane dotyczące odwiedzonych stron internetowych. Pliki cookie mogą mieć różne zastosowanie. Przykładowo mogą one zapisywać „profil użytkownika”, czyli takie informacje, jak preferowany język i inne ustawienia strony, potrzebne naszej stronie internetowej, aby móc oferować użytkownikom określone usługi. Plik cookie jest zapisywany w urządzeniu użytkownika i może być także pomocny przy rozpoznawaniu ponownych odwiedzin na naszej stronie internetowej.

Pliki cookie mogą nam także umożliwiać uzyskanie informacji o preferowanej aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej, aby na ich podstawie dostosować naszą stronę internetową do indywidualnych zainteresowań użytkownika, czy nawet zwiększyć prędkość nawigacji na naszej stronie internetowej.

Jak można zrezygnować z plików cookie

Pliki cookie można w dowolnym momencie usunąć ręcznie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

Można także zapobiec samemu zapisywaniu plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Informujemy, że może to jednak oznaczać, iż korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej będzie niemożliwe oraz iż mogą wystąpić błędy przy wyświetlaniu strony internetowej i korzystaniu z niej.

Pliki cookie zewnętrznych usługodawców

Istnieje możliwość zapisywania przez zewnętrznych usługodawców, we współpracy z którymi tworzymy i obsługujemy naszą stronę, w szczególności poprzez tak zwane wtyczki (patrz poniżej w rozdziale „Usługi podmiotów zewnętrznych”) ich własnych plików cookie na urządzeniu użytkownika. Jeżeli użytkownik chce zaakceptować tylko nasze pliki cookie, ale nie akceptuje plików cookie zewnętrznych usługodawców, może zablokować zapisywanie tych plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki „Blokuj pliki cookie zewnętrznych usługodawców”.

Podstawa prawna

Podstawę prawną dla stosowania plików cookie, które są niezbędne do działania strony internetowej (np. pliki koszyka, pliki sesyjne), stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 litera f) RODO (uzasadniony interes w przetwarzaniu danych). Uzasadniony interes wynika z naszej potrzeby, jaką jest możliwość oferowania Państwu sprawnie działającej strony internetowej. Pliki cookie są do tego niezbędne, gdyż są one integralną częścią aktualnej technologii internetowej, a bez plików cookie wiele funkcji współczesnych stron internetowych byłoby niedostępnych. Dlatego pliki cookie są nam potrzebne, aby móc udostępnić użytkownikowi stronę internetową na jego żądanie.

W każdym momencie mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z warunkami art. 21 RODO. W tym celu należy skontaktować się z nami pod podanymi w stopce redakcyjnej danymi kontaktowymi.

Informujemy jednak, iż przetwarzanie Państwa danych w określonych plikach cookie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 RODO, ponieważ w przeciwnym razie obsługa strony internetowej byłaby całkowicie niemożliwa, a my nie mamy technicznej możliwości zablokowania stosowania plików cookie na określonych urządzeniach indywidualnych. Przypuszczalnie jednak mogą Państwo dokonać tego samodzielnie w swojej przeglądarce. W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z instrukcją swojej przeglądarki internetowej.

Podstawę prawną dla stosowania plików cookie, które nie są niezbędne do działania strony internetowej, stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 litera a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą). Podczas pierwszej wizyty na stronie w wyświetlonym okienku z informacją prosimy o wyrażenie zgody na stosowanie plików cookie, które nie są niezbędne do działania strony internetowej. W każdym momencie mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez usunięcie wszystkich plików cookie ze swojej przeglądarki internetowej. Informację o tym, jak należy tego dokonać w swojej przeglądarce, znajdą Państwo w instrukcji swojej przeglądarki.

Web Storage

Czym jest Web Storage

Web Storage to narzędzie dla aplikacji internetowych, za pomocą którego zapisywane są dane w przeglądarce internetowej. Web Storage jest w uproszczeniu udoskonaleniem plików cookie, różni się jednak od nich w kilku punktach.

W przeciwieństwie do plików cookie, które mają dostęp zarówno do serwera, jak i do klienta, usługa Web Storage jest całkowicie sterowana przez klienta. Oznacza to, że nie przy każdej wizycie na stronie dane są przekazywane do serwera. Dostęp następuje wyłącznie lokalnie poprzez skrypty na stronie internetowej. Konkretnie oznacza to, że dostęp podmiotów zewnętrznych do zapisanych informacji przez stronę internetową jest wykluczony. Dostęp do lokalnie zapisanych danych mają tylko Państwo i my.

Podstawa prawna

Podstawę prawną dla stosowania narzędzia Web Storage, które jest niezbędne do działania strony internetowej, stanowi art. 6 ust. 1 zd 1 litera f) RODO (uzasadniony interes w przetwarzaniu danych). Uzasadniony interes wynika z naszej potrzeby, jaką jest możliwość oferowania Państwu sprawnie działającej strony internetowej. Usługa Web Storage jest do tego niezbędna, gdyż jest ona integralną częścią aktualnej technologii internetowej, a bez tej usługi wiele funkcji współczesnych stron internetowych byłoby niedostępnych. Dlatego narzędzie Web Storage jest nam potrzebne, aby móc udostępnić użytkownikowi stronę internetową na jego żądanie.

W każdym momencie mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z warunkami art. 21 RODO. W tym celu należy skontaktować się z nami pod podanymi w stopce redakcyjnej danymi kontaktowymi.

Informujemy jednak, iż przetwarzanie Państwa danych w ramach Web Storage jest obowiązkowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 RODO, ponieważ w przeciwnym razie obsługa strony internetowej byłaby całkowicie niemożliwa, a my nie mamy technicznej możliwości zablokowania stosowania tego narzędzia na określonych urządzeniach indywidualnych. Przypuszczalnie jednak mogą Państwo dokonać tego samodzielnie w swojej przeglądarce. W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z instrukcją swojej przeglądarki internetowej.

Nawiązanie kontaktu

Nasza strona internetowa oferuje możliwość bezpośredniego nawiązania z nami kontaktu. Poprzez nawiązanie kontaktu wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie i zapisywanie udostępnionych przez niego danych (w szczególności swojego adresu e-mail) w celu obsługi jego sprawy. W każdym momencie mogą Państwo sprzeciwić się temu przetwarzaniu danych ze skutkiem na przyszłość. W tym celu prosimy o kontakt z nami – dane kontaktowe znajdują się w stopce. Informujemy jednak, iż nie będziemy wówczas w stanie obsłużyć Państwa sprawy.

Przekazane nam przez Państwa dane przetwarzamy wyłącznie do momentu osiągnięcia określonego celu, w jakim nawiązali Państwo z nami kontakt, chyba że ustawowe terminy przechowywania stanowią inaczej. Jeżeli celem, w jakim nawiązali Państwo kontakt, jest dochodzenie praw osoby, której dane dotyczą, obowiązują zasady opisane w rozdziale „Państwa prawa jako osoby, której dane dotyczą”.

Poniższe informacje są obowiązkowe:

 • E-mail: Podanie adresu e-mail jest dla nas konieczne, aby umożliwić nam nawiązanie kontaktu z Państwem. Podane przez Państwa dane wykorzystujemy wyłącznie do tego celu.
 • Nazwisko: Podanie nazwiska jest dla nas konieczne, aby umożliwić nam odpowiednie przypisanie Państwa zapytania. Podane przez Państwa dane wykorzystujemy wyłącznie do tego celu.
 • Przedmiot zapytania: Podanie przedmiotu zapytania jest dla nas konieczne, aby umożliwić nam przypisanie Państwa zapytania do właściwej osoby kontaktowej w naszej firmie. Podane przez Państwa dane wykorzystujemy wyłącznie do tego celu.
 • Firma: może być konieczne podanie nazwy Państwa firmy, aby umożliwić nam odpowiednie przypisanie Państwa zapytania. Podane przez Państwa dane wykorzystujemy wyłącznie do tego celu.
 • Kraj: może być konieczne podanie kraju, aby umożliwić nam przypisanie Państwa zapytania do właściwej osoby kontaktowej. Podane przez Państwa dane wykorzystujemy wyłącznie do tego celu.
 • Obszar zastosowania/zastosowanie: może być konieczne podanie obszaru zastosowania/zastosowania, aby umożliwić nam przypisanie Państwa zapytania do właściwej osoby kontaktowej. Podane przez Państwa dane wykorzystujemy wyłącznie do tego celu.
 • Numer maszyny: może być konieczne podanie numeru maszyny, aby umożliwić nam przypisanie Państwa zapytania do właściwego zlecenia. Podane przez Państwa dane wykorzystujemy wyłącznie do tego celu.

 

Newsletter

Aby otrzymywać na bieżąco najnowsze informacje na temat naszych produktów i ofert specjalnych, subskrybuj nasz newsletter. W tym celu dodaj swój adres e-mail do naszej listy dystrybucyjnej. Następnie wymagane będzie ponowne potwierdzenie rejestracji (metoda podwójnej zgody). Przekazane przez Ciebie dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłania newslettera i nie będą przekazywane stronom trzecim w jakichkolwiek innych celach.

Więcej informacji na temat przekazywania danych można znaleźć poniżej w sekcji „Usługi stron trzecich – zewnętrzna obsługa dystrybucji newslettera”.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych w związku z otrzymywaniem naszego newslettera można znaleźć poniżej w sekcji „Usługi stron trzecich – usługi analizy danych”.

Podstawą prawną do wykorzystania Twojego adresu e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda osoby zainteresowanej). Możesz w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych ze skutkiem na przyszłość. Aby się z nami skontaktować, skorzystaj z odsyłacza zamieszczonego w każdej wiadomości z newsletterem lub z danych kontaktowych podanych w stopce redakcyjnej.

Podstawę prawną dla wykorzystania danych przekazanych nam przez Państwa w ramach nawiązania kontaktu stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 litera a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą). W każdym momencie mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy skontaktować się z nami pod podanymi w stopce redakcyjnej danymi kontaktowymi.

Podstawę prawną dla przetwarzania obowiązkowych informacji stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 litera f) RODO (uzasadniony interes w przetwarzaniu danych). Uzasadniony interes przedstawiliśmy na powyższej liście.

W każdym momencie mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z warunkami art. 21 RODO. W tym celu należy skontaktować się z nami pod podanymi w stopce redakcyjnej danymi kontaktowymi.

Usługi podmiotów zewnętrznych

W celu uproszczenia procesu przetwarzania danych oraz rozszerzenia zakresu funkcji naszej strony internetowej, korzystamy z usług/zasobów zewnętrznych usługodawców, przykładowo wtyczek, zewnętrznych treści, oprogramowania oraz innych zewnętrznych usługodawców (usług). Mogą być przy tym także przekazywane dane osobowe do tych usługodawców. W celu ochrony Państwa danych zobowiązaliśmy umownie tych usługodawców zgodnie z art. 28 RODO do przetwarzania Państwa danych według naszych instrukcji.

Wyraźnie informujemy, że zasadniczo jesteśmy odpowiedzialni wyłącznie za gromadzenie i przekazywanie danych przez usługę w rozumieniu RODO, nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ewentualne następujące później przetwarzanie przez określonego usługodawcę.

Korzystamy z następujących usług:

Usługi Google

Nasza strona internetowa korzysta z następujących usług firmy Google Ireland Limited („Google UE”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Firma ta reprezentuje w UE firmę Google LLC („Google US"), 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Standardowe klauzule umowne UE dotyczące ochrony danych osobowych zostały zawarte z firmą Google w USA.

W ramach korzystania z usług dane są przekazywane do Google UE i ewentualnie przez Google UE do Google US. Koncern Google może przetwarzać przekazane dane, aby tworzyć zanonimizowane profile użytkowników do celów statystycznych. Jeżeli ponadto posiadają Państwo konto Google i są na nim zalogowani, Google może przypisać przekazane dane do Państwa konta – także na różnych urządzeniach. Zasadniczo nie mamy wpływu na to przetwarzanie danych. Jest za nie odpowiedzialna firma Google UE.

Więcej informacji dotyczących wykorzystania danych użytkownika podano w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy.

Swoimi ustawieniami reklam Google mogą Państwo zarządzać na następującej stronie: https://adssettings.google.com/?hl=de (Ustawienie to zostanie usunięte, gdy usuną Państwo swoje pliki cookie)

Stosujemy:

Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z usługi „Google Analytics” firmy Google. Google Analytics stosuje pliki cookie (patrz powyżej w rozdziale „Pliki cookie”), aby umożliwić nam analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Informacje generowane przez plik cookie na temat sposobu korzystania z tej strony internetowej przez użytkowników są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. Między innymi mogą być przekazywane następujące dane: adres IP użytkownika, informacje o nazwie i wersji używanej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego (tzw. user agent), strona internetowa, z której nastąpił dostęp (tzw. referer), data i godzina zapytania oraz ew. dostawca usług internetowych.

Na naszej stronie internetowej aktywowano usługę anonimizacji adresów IP, dzięki czemu Państwa adres IP przed przekazaniem go dalej, poza obszar obowiązywania RODO, jest skracany i tym samym częściowo nierozpoznawalny, czyli anonimizowany. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przesyłany najpierw na serwer firmy Google w USA i tam skracany.

Na nasze zlecenie firma Google będzie wykorzystywać przekazane informacje w celu analizy sposobu korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia dla nas innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych w ramach usługi Google Analytics podano pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=de

Mogą Państwo zablokować przekazywanie do Google danych wygenerowanych przez plik cookie i dotyczących sposobu korzystania ze strony internetowej (włącznie z adresem IP) lub przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie wtyczek do przeglądarki dostępnych pod poniższym linkiem i zainstalowanie ich. Aktualny link brzmi: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Mogą Państwo także całkowicie zablokować stosowanie plików cookie (patrz powyżej „Jak można zrezygnować z plików cookie”).

Mogą Państwo zablokować rejestrowanie danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Zostanie wówczas wysłany plik cookie opt-out, który uniemożliwi gromadzenie danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie internetowej: Dezaktywuj Google Analytics

Podstawę prawną dla stosowania usługi Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 litera a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą) Podczas pierwszej wizyty na stronie w wyświetlonym okienku z informacją prosimy o wyrażenie zgody na stosowanie tej usługi. W każdym momencie mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez usunięcie wszystkich plików cookie ze swojej przeglądarki internetowej. Informację o tym, jak należy tego dokonać w swojej przeglądarce, znajdą Państwo w instrukcji swojej przeglądarki.

Czcionki Google

Nasza strona internetowa korzysta z zewnętrznej usługi czcionek „Czcionki Google” firmy Google. Usługa ta umożliwia nam jednolitą i atrakcyjną prezentację naszej strony internetowej, także w przypadku bardzo różnych konfiguracji urządzeń użytkowników. Polega ona na stosowaniu czcionek pobranych z zewnętrznego serwera zamiast z urządzenia użytkownika. W tym celu niezbędne czcionki są z reguły pobierane z serwera firmy Google w USA. W ramach ten usługi do serwera Google są przekazywane i na nim zapisywane między innymi następujące informacje: adres IP użytkownika, informacje o nazwie i wersji używanej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego (tzw. user agent), strona internetowa, z której nastąpił dostęp (tzw. referer), data i godzina zapytania oraz ew. dostawca usług internetowych.

Podstawę prawną dla przetwarzania Państwa danych w ramach usługi „Czcionki Google” stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 litera f) RODO (uzasadniony interes w przetwarzaniu danych). Uzasadniony interes wynika z naszej potrzeby, jaką jest atrakcyjna i jednolita prezentacja naszej oferty online. W każdym momencie mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z warunkami art. 21 RODO. W tym celu należy skontaktować się z nami pod podanymi w stopce redakcyjnej danymi kontaktowymi.

Menedżer Tagów Google

Nasza strona internetowa korzysta z usługi wspomagającej „Menedżer Tagów Google” firmy Google. Usługa ta nie przetwarza danych osobowych. Menedżer Tagów Google zapewnia natomiast realizację skryptów niezbędnych dla innych usług w celu gromadzenia danych. Dostęp Menedżera Tagów Google do tych danych jest niemożliwy.

YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z usługi wyświetlania filmów „YouTube” firmy Google. YouTube służy do umieszczania filmów w różnych miejscach naszej strony internetowej. Poprzez odtwarzanie filmów z reguły do serwera firmy Google w USA są przekazywane następujące informacje, które są tam przechowywane przez kilka miesięcy: adres IP użytkownika, informacje o nazwie i wersji używanej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego (tzw. user agent), strona internetowa, z której nastąpił dostęp (tzw. referer), data i godzina zapytania oraz ew. dostawca usług internetowych. YouTube wykorzystuje te dane między innymi w celu opracowania statystyk i optymalizacji usługi.

Usługa ta wykorzystuje Web Storage przeglądarki użytkownika. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo powyżej w rozdziale „Web Storage”.

Podstawę prawną dla korzystania z serwisu YouTube stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 litera f) RODO (uzasadniony interes w przetwarzaniu danych). Uzasadniony interes wynika z naszej potrzeby, jaką jest atrakcyjna prezentacja naszej oferty online oraz ułatwienie odnalezienia miejsc wymienionych na naszej stronie internetowej. W każdym momencie mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z warunkami art. 21 RODO. W tym celu należy skontaktować się z nami pod podanymi w stopce redakcyjnej danymi kontaktowymi.

Zewnętrzna obsługa dystrybucji newslettera

Dystrybucję newslettera zawierającego aktualne informacje i oferty powierzyliśmy dostawcom zewnętrznym. Usługa rozsyłania newslettera jest zazwyczaj dostarczana w chmurze. Umożliwia ona tworzenie i wysyłanie newsletterów, a także zarządzanie nimi. Oprogramowanie dostępne jest online, w związku z czym korzystanie z usługi odbywa się za pośrednictwem interfejsu internetowego na serwerze zewnętrznym dostawcy, co oznacza, że przetwarzanie danych może mieć miejsce również poza granicami UE. W szczególności konieczne może być przekazanie odpowiedniemu dostawcy danych wprowadzonych podczas rejestracji odbiorcy newslettera. Zawarliśmy z naszym dostawcą tzw. umowę o przetwarzaniu zamówień, która stanowi gwarancję, że dane użytkownika będą przetwarzane zgodnie z naszymi instrukcjami.

Ponieważ przed wysłaniem newslettera prosimy użytkownika o wyrażenie na to zgody, podstawą prawną do przetwarzania danych na potrzeby wysłania newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda osoby zainteresowanej). Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy skorzystać z odsyłacza opcji anulowania subskrypcji zamieszczonego w wiadomości z newsletterem lub skontaktować się z nami.

Jeżeli nie wskazano inaczej dla danej usługi, podstawą prawną do przekazywania danych w ramach korzystania z dostępnego w chmurze oprogramowania na potrzeby dystrybucji newslettera jest art. 6, ust. 1, lit. f) RODO (uzasadniony interes w przetwarzaniu danych). Uzasadniony interes wynika z naszej potrzeby uproszczenia i ograniczenia przetwarzania danych. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie przez nas jego danych, nawet jeśli podstawą do takiego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 21 RODO. W tym celu należy skorzystać z danych kontaktowych podanych w stopce redakcyjnej.

Korzystamy z usług marki:

Newsletter2go

Na potrzeby dystrybucji newslettera korzystamy z usługi Newsletter2go firmy Newsletter2Go GmbH z siedzibą pod adresem Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych firmy Newsletter2go https://www.newsletter2go.de/datenschutz/.

Content Delivery Networks

Nasza strona internetowa korzysta z tak zwanych Content Delivery Networks (CDN). CDN to sieć wydajnych serwerów, które tymczasowo przechowują treści w różnych miejscach na całym świecie. CDN ma zasadniczo dwa zadania: po pierwsze udostępnianie treści w jak najkrótszym czasie, a po drugie odciążenie serwerów www poprzez rozproszenie przepływu danych.

Serwery CDN przekazują dwa rodzaje treści: treści statyczne i dynamiczne. Treści statyczne docierają do wszystkich użytkowników w takiej samej formie, jak na przykład treści wideo usług streamingowych czy Code Frameworks (np. Javascript, jQuery). Treści dynamiczne są najpierw dostosowywane do użytkownika i tworzone dopiero w momencie wysłania zapytania. Obejmują one objęte personalizacją treści udostępniane przez aplikacje internetowe, pocztę elektroniczną czy sklepy internetowe. Aby móc korzystać z treści dynamicznych, musimy najpierw przekazać informacje o użytkowniku strony internetowej do CDN. W tym celu mogą być także przekazywane dane osobowe użytkowników.

Podczas każdego uruchomienia aplikacji przeglądarka użytkownika automatycznie przekazuje do serwera informacje ogólne (tzw. pliki dziennika serwera). Więcej informacji na ten temat podano powyżej w rozdziale „Pliki dziennika serwera“.

Podstawę prawną dla korzystania z serwerów CDN oraz przekazywania do nich Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 litera f) RODO (uzasadniony interes w przetwarzaniu danych), o ile w przypadku określonej usługi nie podano inaczej. Uzasadniony interes wynika z naszej potrzeby, jaką jest szybka i prawidłowa pod kątem technicznym prezentacja naszej strony internetowej oraz odciążenie naszej struktury informatycznej. W każdym momencie mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z warunkami art. 21 RODO. W tym celu należy skontaktować się z nami pod podanymi w stopce redakcyjnej danymi kontaktowymi.

Stosujemy:

Akamai CDN

Nasza strona internetowa korzysta z usługi CDN „Akamai” firmy Akamai Technologies, Inc. („Akamai“), 150 Broadway, Cambridge, Massachusetts 02142, USA. Standardowe klauzule umowne UE dotyczące ochrony danych osobowych zostały zawarte z firmą Akamai w USA.

Więcej informacji na temat ochrony danych w ramach usługi Akamai podano pod adresem: https://www.akamai.com/de/de/privacy-policies.

Narzędzia analityczne

Stosujemy określone usługi, które rejestrują dane użytkowników strony internetowej i udostępniają nam je do analizy. Dane te wykorzystujemy w celu optymalizacji naszej strony internetowej, naszych usług i ofert pod kątem użytkowników. W szczególności mogą być gromadzone następujące informacje na temat zachowania użytkowników: adres IP użytkownika, informacje o nazwie i wersji używanej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego (tzw. user agent), strona internetowa, z której nastąpił dostęp (tzw. referer), data i godzina zapytania oraz ew. dostawca usług internetowych, przybliżone pochodzenie (kraj i miasto), język, kliknięcie na treści i czas wyświetlania.

Podstawę prawną dla stosowania narzędzi analitycznych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 litera a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą). Podczas pierwszej wizyty na stronie w wyświetlonym okienku z informacją prosimy o wyrażenie zgody na stosowanie tej usługi. W każdym momencie mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez usunięcie wszystkich plików cookie ze swojej przeglądarki internetowej. Informację o tym, jak należy tego dokonać w swojej przeglądarce, znajdą Państwo w instrukcji swojej przeglądarki.

Stosujemy:

Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z usługi „Google Analytics” firmy Google. Informacje na ten temat podano w polityce prywatności powyżej.

Matomo (wcześniej Piwik)

Nasza Strona internetowa korzysta z usługi „Matomo” (wcześniej Piwik) firmy InnoCraft Ltd. (InnoCraft), 150 Willis St, 6011 Wellington, Nowa Zelandia. Matomo to tak zwana usługa analizy stron internetowych. Matomo korzysta z tzw. plików cookie. Informacje generowane przez plik cookie o sposobie wykorzystania (łącznie ze skróconym adresem IP) są przekazywane do naszych serwerów w celu analizy sposobu wykorzystania. Państwa adres IP zostaje przy tym natychmiast zanonimizowany, w związku z czym jako Użytkownicy pozostają Państwo dla nas anonimowi. Gromadzone informacje zapisujemy wyłącznie na własnych serwerach i nie przekazujemy ich podmiotom trzecim. Przez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej mogą Państwo uniemożliwić wykorzystywanie plików cookie. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku niektóre z funkcji tej Strony internetowej mogą nie być w pełni dostępne.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przechowywanie i analizowanie powyższych danych dotyczących wizyty na Stronie, mogą Państwo w każdej chwili odmówić wyrażenia zgody za pomocą kliknięcia. W tym wypadku w Państwa przeglądarce zostanie zapisany plik cookie opt-out, który zapobiegnie gromadzeniu przez Matomo danych dotyczących sesji:

Uwaga: usunięcie plików cookie spowoduje również usunięcie pliku cookie opt-out i, w razie potrzeby, konieczne będzie jego ponowne aktywowanie.

Więcej informacji na temat ochrony danych w ramach usługi Matomo podano pod adresem: https://matomo.org/privacy-policy/

Podstawę prawną dla przetwarzania Państwa danych w ramach usługi Matomo stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 litera f) RODO (uzasadniony interes w przetwarzaniu danych). Uzasadniony interes wynika z naszej potrzeby, jaką jest analiza danych użytkownika w celu doskonalenia naszej Oferty oraz optymalizacji naszych usług i ofert pod kątem Użytkowników. W każdym momencie mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z warunkami art. 21 RODO. W tym celu zapraszamy do skorzystania z danych kontaktowych podanych w Impressum lub z wymienionego powyżej elementu opt-out.

Śledzenie newslettera

Na potrzeby analizowania zachowań czytelników newslettera wykorzystywane są tzw. web beacony (piksele śledzące). Piksele śledzące to bardzo małe pliki obrazu, dołączone do wiadomości z newsletterem. Ułatwiają one rejestrowanie i analizowanie plików dziennika.

Po otwarciu wiadomości z newsletterem piksel śledzący jest pobierany z serwera usługi dostarczającej newsletter, a wraz z nim przekazywane są określone informacje na temat użytkownika, takie jak potwierdzenie otwarcia wiadomości, czas dostępu i adres IP.

Ponadto odsyłacze w wiadomości e-mail mogą zawierać informacje o tym, które produkty są bardziej interesujące, tj. które klikano częściej niż inne.

Zarówno odpowiedni web beacon/piksel śledzący, jak i odsyłacze w wiadomości e-mail można przypisać do adresu e-mail wykorzystywanego do wysyłania, co umożliwia identyfikację odbiorcy newslettera.

Usługi medialne

Korzystamy z określonych usług, aby wypełnić i uzupełnić naszą stronę internetową cyfrowymi treściami. W tym celu z reguły korzystamy z funkcji integracyjnych zewnętrznych platform. W chwili pobrania treści z serwera dostawcy dane są do niego przekazywane i tam z reguły zapisywane, np. adres IP użytkownika, informacje o nazwie i wersji używanej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego (tzw. user agent), strona internetowa, z której nastąpił dostęp (tzw. referer), data i godzina zapytania oraz ew. dostawca usług internetowych. Więcej informacji na ten temat podano powyżej w rozdziale „Pliki dziennika serwera“.

Podstawę prawną dla korzystania z usług medialnych stanowi ogólnie art. 6 ust. 1 zd. 1 litera f) RODO (uzasadniony interes w przetwarzaniu danych), o ile w przypadku określonej usługi nie podano inaczej. Uzasadniony interes wynika z naszej potrzeby, jaką jest możliwość oferowania Państwu atrakcyjnej pod kątem treści i wyglądu strony internetowej. W każdym momencie mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z warunkami art. 21 RODO. W tym celu należy skontaktować się z nami pod podanymi w stopce redakcyjnej danymi kontaktowymi.

Stosujemy:

Czcionki Google

Nasza strona internetowa korzysta z usługi „Czcionki Google” firmy Google. Informacje na ten temat podano w polityce prywatności powyżej.

Monotype Fonts

Korzystamy z usługi „Monotype Fonts” firmy Monotype Imaging Holdings Inc. („Monotype“), 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801, USA.

Służy ona do wyświetlania czcionek z zewnętrznego serwera na naszej stronie internetowej w celu zapewnienia jednolitego sposobu wyświetlania naszej strony internetowej na wszystkich urządzeniach.

Więcej informacji na temat ochrony danych w ramach usługi Monotype podano pod adresem: https://www.monotype.com/de/rechtshinweise/datenschutzrichtlinie/.

YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z usługi „YouTube” firmy Google. Informacje na ten temat podano w polityce prywatności powyżej.

Usług reklamowe

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług, które pomagają nam zwiększyć sprzedaż i popularność naszej oferty. Usługi te mogą przykładowo:

 • rejestrować zachowanie użytkowników naszej strony internetowej podczas surfowania i na tej podstawie udostępniać odpowiednie ogłoszenia reklamowe,
 • gromadzić dane statystyczne, dotyczące interakcji z ogłoszeniami reklamowymi na naszej stronie internetowej, które możemy wykorzystać w celu optymalizacji naszych nakładów na reklamę,
 • wyświetlać statystyczną wartość opinii innych klientów na temat naszego przedsiębiorstwa (tzw. oceny/testymoniale).

Usługi mogą w szczególności gromadzić następujące dane: pochodzenie (kraj i miasto), język, system operacyjny, urządzenie (komputer stacjonarny, tablet lub smartfon), przeglądarka i wszystkie stosowane dodatki, referer (źródło, z którego użytkownik do nas trafił), kliknięcia na baner reklamowy, czas wyświetlania, działania po kliknięciu na baner reklamowy. Dane te lub ich części mogą być także przekazywane do określonego dostawcy usługi, aby umożliwić korzystanie z usługi.

Gromadzone dane są między innymi przetwarzane automatycznie, aby na podstawie przypuszczalnych preferencji użytkownika wyświetlać odpowiednie reklamy, a także w celach związanych z badaniem rynku lub w celu dostosowanego do potrzeb kształtowania naszej strony internetowej. Stanowi to zautomatyzowane podejmowanie decyzji lub profiling zgodne z art. 4 nr 4; art. 22 RODO. Zautomatyzowane przetwarzanie jest dozwolone zgodnie z art. 22 ust. 2 nr 2 RODO na podstawie § 15 ust. 3 ustawy o mediach elektronicznych (TMG). W każdym momencie mają Państwo prawo sprzeciwić się temu rodzajowi przetwarzania danych. W tym celu należy skontaktować się z nami pod podanymi w stopce redakcyjnej danymi kontaktowymi.

Podstawę prawną dla korzystania z usług reklamowych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 litera a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą). Podczas pierwszej wizyty na stronie w wyświetlonym okienku z informacją prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych. W każdym momencie mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez usunięcie wszystkich plików cookie ze swojej przeglądarki internetowej. Informację o tym, jak należy tego dokonać w swojej przeglądarce, znajdą Państwo w instrukcji swojej przeglądarki.

Stosujemy:

Bing Ads

Nasza strona internetowa korzysta z usługi „Bing Ads” firmy Microsoft Corporation („Microsoft“), One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Standardowe klauzule umowne UE dotyczące ochrony danych osobowych zostały zawarte z firmą Microsoft w USA.

Więcej informacji na temat ochrony danych w ramach usługi Microsoft podano pod adresem: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

 

Facebook Pixel, Facebook Custom Audiences i Facebook-Conversion

W obrębie naszej Oferty wykorzystywany jest tzw. „Piksel Facebooka”. Facebook to serwis społecznościowy firmy Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Więcej informacji na temat Facebooka podano w rozdziale „Fanpage'e mediów społecznościowych”.

Facebook za pośrednictwem Piksela Facebooka ma z jednej strony możliwość określenia osób korzystających z naszej Oferty jako grupy docelowej wyświetlanych reklam (tak zwanych „Reklam na Facebooku”). Z Piksela Facebooka korzystamy więc, aby wyświetlać włączone przez nas reklamy tylko takim użytkownikom Facebooka, którzy wykazali zainteresowanie naszą Ofertą lub posiadają określone cechy (np. zainteresowanie odpowiednimi tematami lub produktami określane na podstawie odwiedzanych stron) przekazywane przez nas do Facebooka (tzw. „grupy niestandardowych odbiorców”). Wykorzystując Piksel Facebooka, chcemy mieć również pewność, że nasze reklamy na Facebooku odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom Użytkowników i nie są natarczywe. Przy pomocy Piksela Facebooka możemy stale sprawdzać skuteczność Reklamy na Facebooku w celach statystycznych oraz w celu badania rynku, widząc, czy Użytkownik został przekierowany na naszą Stronę internetową po kliknięciu w reklamę na Facebooku (tzw. „konwersja”).

Więcej informacji na temat ochrony danych w ramach usług Facebooka podano pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

LinkedIn Insight Tag

W obrębie naszej Oferty wykorzystywany jest tzw. LinkedIn Insight Tag. LinkedIn to serwis społecznościowy dla specjalistów firmy LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. Więcej informacji na temat LinkedIn podano w rozdziale „Fanpage'e mediów społecznościowych”.

Za pomocą LinkedIn Insight Tag mamy możliwość rejestrowania wizyt członków LinkedIn na naszej Stronie internetowej. LinkedIn Insight Tag stosuje plik cookie, który gromadzi następujące dane: adres URL strony odsyłającej, adres IP, cechy urządzenia i przeglądarki, znacznik czasu, widok strony.
Dane te są przekazywane do LinkedIn w formie zaszyfrowanej.
Dzięki tej technologii dla odwiedzających niniejszą Stronę internetową mogą być wyświetlane spersonalizowane reklamy na LinkedIn. Z LinkedIn Insight Tag korzystamy więc, aby wyświetlać włączone przez nas reklamy tylko takim użytkownikom LinkedIn, którzy wykazali zainteresowanie naszą Ofertą.
Sam serwis LinkedIn nie udostępnia nam żadnych danych osobowych, ale tylko zanonimizowane analizy dotyczące grup docelowych stron internetowych oraz wydajności reklamy.

Więcej informacji na temat ochrony danych w ramach LinkedIn podano pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Państwa prawa jako osoby, której dane dotyczą

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Państwu wobec nas następujące prawa dotyczące Państwa danych osobowych. Posiadają Państwo:

 • Prawo do informacji między innymi o kategoriach przetwarzanych danych, celach przetwarzania, okresie przechowywania oraz ewentualnych odbiorcach, zgodnie z art. 15 RODO oraz § 34 federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG).
 • Prawo do sprostowania lub usunięcia nieprawidłowych lub niekompletnych danych zgodnie z art. 16 i 17 RODO oraz § 35 BDSG.
 • Zgodnie z warunkami art. 18 RODO lub § 35 ust. 1 zd. 2 BDSG prawo do ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, o ile przetwarzanie danych następowało na podstawie uzasadnionego interesu.
 • Prawo do odwołania wyrażonej zgody ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO.
 • Prawo do przenoszenia danych w powszechnie używanym formacie zgodnie z art. 20 RODO.
 • Zgodnie z art. 22 RODO mają Państwo prawo do niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, jeżeli taka decyzja wywołuje dla Państwa skutki prawne lub w istotny sposób wpływa na Państwa sytuację. Obejmuje to także profilowanie w rozumieniu art. 4 nr 4 RODO.
 • Ponadto mają Państwo prawo, zgodnie z art. 77 RODO, do złożenia do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych, skargi dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, w szczególności w państwie członkowskim Państwa miejsca pobytu, Państwa miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia prawa.

Postępowanie

W razie dochodzenia przez Państwa wobec nas swoich praw zgodnie z RODO i BDSG, będziemy przetwarzać udostępnione nam przez Państwa w ramach tego postępowania dane, aby spełnić Państwa roszczenie.

Następnie zapisujemy udostępnione nam przez Państwa dane oraz przekazane Państwu przez nas w odpowiedzi dane w celu dokumentacji do momentu upływu terminu przedawnienia dla wykroczeń (3 lata).

Podstawę prawną dla przetwarzania i przechowywania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 litera f) RODO (uzasadniony interes w przetwarzaniu danych). Uzasadniony interes wynika z naszego zobowiązania do obsługi Państwa sprawy oraz potrzeby odciążenia nas od potencjalnego postępowania związanego z karą grzywny poprzez udowodnienie, że obsłużyliśmy Państwa sprawę zgodnie z przepisami.

W każdym momencie mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z warunkami art. 21 RODO. W tym celu należy skontaktować się z nami pod podanymi w stopce redakcyjnej danymi kontaktowymi. Informujemy jednak, że przetwarzanie Państwa danych w celu udowodnienia przestrzegania praw osób, których dane dotyczą, jest obowiązkowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 RODO, ponieważ nie istnieją inne możliwości udowodnienia lub nie są one w takim samym stopniu skuteczne.

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide