Engineered For Your Success

Deklaracja dotycząca ochrony danych

Dla Flottweg SE przestrzeganie przepisów o ochronie danych jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale również ważnym czynnikiem zaufania. Dlatego za pomocą poniższych przepisów o ochronie danych osobowych chcielibyśmy w przejrzysty sposób poinformować Państwa o rodzaju, zakresie i celu zbieranych i przetwarzanych Państwa danych osobowych w ramach niniejszej strony internetowej, jak również o Państwa prawach. 

Stan polityki prywatności: 15.02.2024

Odpowiedzialność za przetwarzanie danych

Flottweg SE, Industriestraße 6–8, D84137 Vilsbiburg (poniżej: „My”) jest administratorem strony internetowej www.flottweg.com i podmiotem odpowiedzialnym zgodnie z art. 4 nr 7 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem mail@flottweg.com.

Pełnomocnik ds. ochrony danych

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Richard Söldner. Informacje kontaktowe:

 • Adres: Projekt 29 GmbH & Co. KG, Ostengasse 14, 93047 Regensburg
 • Tel.: +49 941 29 86 93 0
 • Faks: +49 941 29 86 93 16
 • E-mail: rs@projekt29.de

W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są dane?

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych z 2018 r. w aktualnej wersji:

 • w celu wypełnienia obowiązków (przed)umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):

Przetwarzanie Twoich danych odbywa się w ramach realizacji umowy online lub w jednej z naszych filii, w celu realizacji umowy przez Twoich pracowników w naszym przedsiębiorstwie. Dane są przetwarzane w szczególności przy nawiązywaniu relacji biznesowych i realizacji umów z Tobą.

 

 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):

Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne w celu wypełnienia różnych obowiązków ustawowych, np. wynikających z kodeksu handlowego lub ordynacji podatkowej.

 

 • w celu ochrony uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

Ze względu na wyważenie interesów przetwarzanie danych może wybiegać poza poza właściwą realizacją umowy w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów bądź interesów stron trzecich. Przetwarzanie danych w celu ochrony uzasadnionych interesów odbywa się na przykład w następujących przypadkach:

 •  reklama lub marketing (patrz nr 4),
 • działania mające na celu kierowanie działalnością biznesową oraz dalszy rozwój usług i produktów;
 • prowadzenie korporacyjnej bazy danych klientów w celu poprawy obsługi klienta
 • w ramach dochodzenia praw
 • wysyłanie informacji i komunikatów prasowych niewspierających sprzedaży.
 • w ramach Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

Jeśli udzieliłeś(-aś) nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, np. w celu przesyłania naszego newslettera, publikacji zdjęć, konkursów itp.

Przetwarzanie danych osobowych w celach reklamowych

Wobec wykorzystywania danych osobowych do celów reklamowych można w każdej chwili wnieść sprzeciw w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań bez ponoszenia dodatkowych kosztów przesyłki przekraczających stawki podstawowe.

Zgodnie z wymogami § 7 ust. 3 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG) jesteśmy uprawnieni do korzystania z adresu e-mail podanego przy zawieraniu umowy w celu bezpośredniej reklamy własnych podobnych towarów lub usług. Te rekomendacje produktowe otrzymasz od nas niezależnie od tego, czy subskrybujesz newsletter.

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas pocztą elektroniczną takich rekomendacji, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania Twojego adresu do tego celu bez ponoszenia dodatkowych kosztów przesyłki przekraczających stawki podstawowe. Wystarczy wiadomość w formie tekstowej. Oczywiście w każdej wiadomości e-mail znajduje się też link do rezygnacji z subskrypcji.

 

Czy jestem zobowiązany(-na) do udostępniania danych?

Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do zawarcia lub realizacji Twojej umowy zawartej z nami. Jeśli nie udostępnisz nam tych danych, zazwyczaj będziemy zmuszeni odrzucić zawarcie umowy lub nie będziemy w stanie zrealizować istniejącej już umowy, i w związku z tym będziemy zmuszeni ją zakończyć. Nie jesteś jednak zobowiązany(-na) do udzielenia zgody na przetwarzanie danych nieistotnych lub niewymaganych ustawowo w celu realizacji umowy.

Kto otrzymuje moje dane?

Jeśli korzystamy z usługodawcy przetwarzającego dane na zlecenie, mimo to odpowiadamy za ochronę Twoich danych osobowych. Wszystkie podmioty przetwarzające są zobowiązane umownie do poufnego traktowania Twoich danych i ich przetwarzania wyłącznie w ramach świadczonej usługi. Podmioty przetwarzające otrzymują od nas Twoje dane, o ile są one niezbędne do wykonania świadczonych przez nich usług. Są to np. usługodawcy IT, którym zlecamy prowadzenie i zabezpieczenie naszego systemu informatycznego, oraz wydawnictwa reklamowe i operatorzy baz danych adresowych dla własnych własnych akcji reklamowych.

Twoje dane są przetwarzane w naszej bazie danych klientów. Baza danych klientów wspomaga podniesienie jakości istniejących danych klientów (usuwanie dubletów, znaczniki „adresat przeprowadził się/zmarł”, korekta adresu) i umożliwia pozyskiwanie dodatkowych danych ze źródeł publicznych.

Dane te są udostępniane spółkom koncernu, o ile jest to konieczne do realizacji umowy. Zapisywanie danych klientów odbywa się w sposób zależny od przedsiębiorstwa i oddzielnie, przy czym nasz koncern macierzysty pełni rolę usługodawcy wobec poszczególnych spółek.

W przypadku istnienia obowiązku prawnego oraz w ramach dochodzenia praw organy administracji publicznej, sądy oraz rewidenci zewnętrzni mogą być odbiorcami Twoich danych.

Ponadto   w celu nawiązania relacji biznesowych i   realizacji umowy       odbiorcami Twoich danych      mogą być ubezpieczalnie, banki,   wywiadownie gospodarcze   i usługodawcy.

Jak długo przechowywane są moje dane?

Przetwarzamy Twoje dane do momentu zakończenia stosunku handlowego lub do upływu obowiązujących ustawowych okresów przechowywania (np. wynikających z kodeksu handlowego, ordynacji podatkowej lub ustawy o czasie pracy); ponadto do zakończenia wszelkich sporów prawnych, jeżeli dane są wymagane jako materiał dowodowy.

Czy dane osobowe są przekazywane państwom trzecim?

Przetwarzamy dane także w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Dotyczy to w szczególności:USA

 • Akamai Technologies, Inc.
 • Google, Inc.
 • Youtube, LLC
 • OneTrust
 • Microsoft Corporation

Zgodnie z wyrokiem z dnia 16.07.2020 r. Trybunał Sprawiedliwości UE uchylił obowiązujące do tej pory postanowienie uznające Tarczę Prywatności USA za dopuszczalną podstawę prawną. W związku z tym TSUE wyraźnie stwierdza, że Tarcza Prywatności USA nie zapewnia równoważnej gwarancji ochrony danych osobowych w porównaniu z przepisami obowiązującymi w całej UE. Aby mimo to dopuścić do przekazywania danych państwom trzecim, należy zawrzeć z odbiorcą danych standardowe klauzule umowne UE. Z Akamai Technologies, inc, Google, Inc, Youtube, LLC, Trustarc Inc, Microsoft Corporation zawarto takie standardowe klauzule umowne. Można je znaleźć tutaj:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

Bezpieczeństwo

Podjęliśmy techniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, manipulacją i nieuprawnionym dostępem. Wszyscy nasi pracownicy oraz działający dla nas usługodawcy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Zawsze gdy gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, są one szyfrowane przed przesłaniem. Oznacza to, że Twoje dane nie mogą być nadużyte przez osoby trzecie. Nasze środki bezpieczeństwa podlegają ciągłym procesom doskonalenia, a nasze oświadczenia o ochronie prywatności są stale aktualizowane. Upewnij się, że posiadasz najnowszą wersję.

Jakie dane są przetwarzane i z jakich źródeł pochodzą te dane?

Przetwarzamy dane, które otrzymaliśmy od Ciebie w ramach nawiązywania relacji biznesowych lub realizacji umowy, na podstawie udzielonej zgody lub w ramach Twojej aplikacji bądź Twoich pracowników.

Poszczególne czynności związane z przetwarzaniem

Poniżej chcemy przedstawić Państwu w możliwie jak najbardziej przejrzysty sposób, jakie dane przetwarzamy, przy jakich okazjach, na jakiej podstawie i w jakim celu.

Pliki dziennika serwera

Podczas każdej wizyty na stronie internetowej i każdego pobierania danych z serwera automatycznie przekazywane są informacje ogólne do serwerów udostępniających dane. Ta transmisja danych następuje automatycznie i jest podstawową metodą komunikacji między urządzeniami w Internecie.

Standardowo przekazywane dane obejmują między innymi następujące informacje: adres IP użytkownika, informacje o nazwie i wersji używanej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego (tzw. user agent), strona internetowa, z której nastąpił dostęp (tzw. referer), data i godzina zapytania (tzw. timestamp). Ponadto w ramach tego zapytania rejestrowany jest status http oraz ilość przesłanych danych.

Informacje te są rejestrowane przez serwer, umieszczane w tabeli i tam zapisywane na krótki czas (tzw. pliki dziennika serwera). Dzięki analizie tych plików dziennika możemy ustalić błędy na stronie internetowej, a potem je usunąć, określić obciążenie strony w różnych okresach i na podstawie tych informacji dokonać adaptacji lub optymalizacji, a także zapewnić bezpieczeństwo serwera dzięki możliwości sprawdzenia, z jakiego adresu IP nastąpiły ataki na nasz serwer.

Państwa adres IP jest zapisywany tylko na czas korzystania ze strony, a następnie jest niezwłocznie usuwany lub, poprzez skrócenie, przekształcany w częściowo nierozpoznawalny. Pozostałe dane są przechowywane przez ograniczony okres (przeważnie 7 dni).

Podstawę prawną dla korzystania z plików dziennika serwera stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 litera f) RODO (uzasadniony interes w przetwarzaniu danych). Uzasadniony interes wynika z konieczności obsługi i konserwacji naszej strony internetowej, jak wyjaśniliśmy powyżej. W każdym momencie mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z warunkami art. 21 RODO. W tym celu należy skontaktować się z nami pod podanymi w stopce redakcyjnej danymi kontaktowymi. Informujemy jednak, iż przetwarzanie Państwa danych w plikach dziennika serwera jest obowiązkowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 RODO, ponieważ w przeciwnym razie obsługa strony internetowej byłaby całkowicie niemożliwa.

Pliki cookie

W celu zwiększenia wygody użytkownika stosujemy na naszej stronie internetowej tak zwane „pliki cookie”.

Czym są pliki cookie

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że plik cookie to niewielki plik tekstowy, który zapisuje dane dotyczące odwiedzonych stron internetowych. Pliki cookie mogą mieć różne zastosowanie. Przykładowo mogą one zapisywać „profil użytkownika”, czyli takie informacje, jak preferowany język i inne ustawienia strony, potrzebne naszej stronie internetowej, aby móc oferować użytkownikom określone usługi. Plik cookie jest zapisywany w urządzeniu użytkownika i może być także pomocny przy rozpoznawaniu ponownych odwiedzin na naszej stronie internetowej.

Pliki cookie mogą nam także umożliwiać uzyskanie informacji o preferowanej aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej, aby na ich podstawie dostosować naszą stronę internetową do indywidualnych zainteresowań użytkownika, czy nawet zwiększyć prędkość nawigacji na naszej stronie internetowej.

Jak można zrezygnować z plików cookie

Pliki cookie można w dowolnym momencie usunąć ręcznie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

Można także zapobiec samemu zapisywaniu plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Informujemy, że może to jednak oznaczać, iż korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej będzie niemożliwe oraz iż mogą wystąpić błędy przy wyświetlaniu strony internetowej i korzystaniu z niej.

Pliki cookie zewnętrznych usługodawców

Istnieje możliwość zapisywania przez zewnętrznych usługodawców, we współpracy z którymi tworzymy i obsługujemy naszą stronę, w szczególności poprzez tak zwane wtyczki (patrz poniżej w rozdziale „Usługi podmiotów zewnętrznych”) ich własnych plików cookie na urządzeniu użytkownika. Jeżeli użytkownik chce zaakceptować tylko nasze pliki cookie, ale nie akceptuje plików cookie zewnętrznych usługodawców, może zablokować zapisywanie tych plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki „Blokuj pliki cookie zewnętrznych usługodawców”.

Podstawa prawna

Podstawę prawną dla stosowania plików cookie, które są niezbędne do działania strony internetowej (np. pliki koszyka, pliki sesyjne), stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 litera f) RODO (uzasadniony interes w przetwarzaniu danych). Uzasadniony interes wynika z naszej potrzeby, jaką jest możliwość oferowania Państwu sprawnie działającej strony internetowej. Pliki cookie są do tego niezbędne, gdyż są one integralną częścią aktualnej technologii internetowej, a bez plików cookie wiele funkcji współczesnych stron internetowych byłoby niedostępnych. Dlatego pliki cookie są nam potrzebne, aby móc udostępnić użytkownikowi stronę internetową na jego żądanie.

W każdym momencie mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z warunkami art. 21 RODO. W tym celu należy skontaktować się z nami pod podanymi w stopce redakcyjnej danymi kontaktowymi.

Informujemy jednak, iż przetwarzanie Państwa danych w określonych plikach cookie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 RODO, ponieważ w przeciwnym razie obsługa strony internetowej byłaby całkowicie niemożliwa, a my nie mamy technicznej możliwości zablokowania stosowania plików cookie na określonych urządzeniach indywidualnych. Przypuszczalnie jednak mogą Państwo dokonać tego samodzielnie w swojej przeglądarce. W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z instrukcją swojej przeglądarki internetowej.

Podstawę prawną dla stosowania plików cookie, które nie są niezbędne do działania strony internetowej, stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 litera a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą). Podczas pierwszej wizyty na stronie w wyświetlonym okienku z informacją prosimy o wyrażenie zgody na stosowanie plików cookie, które nie są niezbędne do działania strony internetowej. W każdym momencie mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez usunięcie wszystkich plików cookie ze swojej przeglądarki internetowej. Informację o tym, jak należy tego dokonać w swojej przeglądarce, znajdą Państwo w instrukcji swojej przeglądarki.

Web Storage

Czym jest Web Storage

Web Storage to narzędzie dla aplikacji internetowych, za pomocą którego zapisywane są dane w przeglądarce internetowej. Web Storage jest w uproszczeniu udoskonaleniem plików cookie, różni się jednak od nich w kilku punktach.

W przeciwieństwie do plików cookie, które mają dostęp zarówno do serwera, jak i do klienta, usługa Web Storage jest całkowicie sterowana przez klienta. Oznacza to, że nie przy każdej wizycie na stronie dane są przekazywane do serwera. Dostęp następuje wyłącznie lokalnie poprzez skrypty na stronie internetowej. Konkretnie oznacza to, że dostęp podmiotów zewnętrznych do zapisanych informacji przez stronę internetową jest wykluczony. Dostęp do lokalnie zapisanych danych mają tylko Państwo i my.

Podstawa prawna

Podstawę prawną dla stosowania narzędzia Web Storage, które jest niezbędne do działania strony internetowej, stanowi art. 6 ust. 1 zd 1 litera f) RODO (uzasadniony interes w przetwarzaniu danych). Uzasadniony interes wynika z naszej potrzeby, jaką jest możliwość oferowania Państwu sprawnie działającej strony internetowej. Usługa Web Storage jest do tego niezbędna, gdyż jest ona integralną częścią aktualnej technologii internetowej, a bez tej usługi wiele funkcji współczesnych stron internetowych byłoby niedostępnych. Dlatego narzędzie Web Storage jest nam potrzebne, aby móc udostępnić użytkownikowi stronę internetową na jego żądanie.

W każdym momencie mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z warunkami art. 21 RODO. W tym celu należy skontaktować się z nami pod podanymi w stopce redakcyjnej danymi kontaktowymi.

Informujemy jednak, iż przetwarzanie Państwa danych w ramach Web Storage jest obowiązkowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 RODO, ponieważ w przeciwnym razie obsługa strony internetowej byłaby całkowicie niemożliwa, a my nie mamy technicznej możliwości zablokowania stosowania tego narzędzia na określonych urządzeniach indywidualnych. Przypuszczalnie jednak mogą Państwo dokonać tego samodzielnie w swojej przeglądarce. W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z instrukcją swojej przeglądarki internetowej.

Nawiązanie kontaktu

Nasza strona internetowa oferuje możliwość bezpośredniego nawiązania z nami kontaktu. Poprzez nawiązanie kontaktu wyrażasz zgodę na przetwarzanie i zapisywanie udostępnionych danych (w szczególności swojego adresu e-mail) w celu rozpatrzenia zapytania. W każdym momencie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych ze skutkiem na przyszłość. W tym celu prosimy o kontakt z nami – dane kontaktowe znajdują się w stopce. Informujemy jednak, iż nie będziemy wówczas w stanie rozpatrzyć Twojego zapytania.

Przekazane nam dane przetwarzamy wyłącznie do momentu osiągnięcia określonego celu, w jakim nawiązałeś(-aś) z nami kontakt, chyba że ustawowe okresy przechowywania danych stanowią inaczej. Jeżeli celem nawiązania kontaktu jest dochodzenie praw osoby, której dane dotyczą, obowiązują zasady opisane w rozdziale „Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą”.

Poniższe informacje są obowiązkowe:

 • E-mail: Podanie adresu e-mail jest dla nas konieczne, aby umożliwić nam nawiązanie z Tobą kontaktu. Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie do tego celu.
 • Nazwisko: Podanie nazwiska jest dla nas konieczne, aby umożliwić nam odpowiednie przypisanie Twojego zapytania. Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie do tego celu.
 • Przedmiot zapytania: Podanie przedmiotu zapytania jest dla nas konieczne, aby umożliwić nam przypisanie Twojego zapytania do właściwej osoby kontaktowej w naszej firmie. Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie do tego celu.
 • Firma: może być konieczne podanie nazwy Twojej firmy, aby umożliwić nam odpowiednie przypisanie Twojego zapytania. Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie do tego celu.
 • Kraj: może być konieczne podanie kraju, aby umożliwić nam przypisanie Twojego zapytania do właściwej osoby kontaktowej. Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie do tego celu.
 • Obszar zastosowania/zastosowanie: może być konieczne podanie obszaru zastosowania/zastosowania, aby umożliwić nam przypisanie Twojego zapytania do właściwej osoby kontaktowej. Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie do tego celu.
 • Kraj: może być konieczne podanie kraju, aby umożliwić nam przypisanie Twojego zapytania do właściwej osoby kontaktowej. Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie do tego celu.
 • Numer maszyny: może być konieczne podanie numeru maszyny, aby umożliwić nam przypisanie Twojego zapytania do właściwego zlecenia. Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie do tego celu.

 

Podstawę prawną wykorzystania danych przekazanych nam przez Ciebie w ramach nawiązania kontaktu stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 litera a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą).     W każdym momencie możesz odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy skontaktować się z nami pod podanymi w stopce redakcyjnej danymi kontaktowymi.

Podstawę prawną przetwarzania obowiązkowych informacji stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 litera f) RODO (uzasadniony interes w przetwarzaniu danych).     Uzasadniony interes przedstawiliśmy na powyższej liście.

W każdym momencie możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z warunkami art. 21 RODO.  W tym celu należy skontaktować się z nami pod podanymi w stopce redakcyjnej danymi kontaktowymi.

 

Nawiązanie kontaktu na stoisku targowym / e-mail / telefon

W przypadku odwiedzenia nas na stoiskach targowych, wysłania zapytań pocztą elektroniczną lub skontaktowania się z nami telefonicznie, Twoje dane z formularza zapytania włącznie z podanymi przez Ciebie danymi kontaktowymi są zapisywane w celu rozpatrzenia zapytania i ewentualnych pytań dodatkowych. Dane te nie będą przekazywane bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile Twoje zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest konieczne do podjęcia działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w efektywnym rozpatrzeniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub za Twoją zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, o ile jest to wymagane.

Dane wpisane przez Ciebie do formularza kontaktowego pozostają u nas do czasu, gdy wezwiesz nas do ich usunięcia, cofniesz swoją zgodę na zapisywanie lub przestanie istnieć cel przechowywania danych (np. po zakończeniu rozpatrywania zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – zwłaszcza okresy przechowywania danych – pozostają nienaruszone.

Poniższe dane gromadzimy jako informacje obowiązkowe:

 • Nazwisko: Podanie nazwiska jest dla nas konieczne, aby umożliwić nam odpowiednie przypisanie Twojego zapytania. Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie do tego celu.
 • Firma: może być konieczne podanie nazwy Twojej firmy, aby umożliwić nam odpowiednie przypisanie Twojego zapytania. Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie do tego celu.
 • Kraj: może być konieczne podanie kraju, aby umożliwić nam przypisanie Twojego zapytania do właściwej osoby kontaktowej. Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie do tego celu.
 • Pełny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość): dane adresowe są nam potrzebne, abyśmy mogli dokonać wewnętrznego przypisania do właściwej osoby kontaktowej.
 • Przedmiot zapytania: Podanie przedmiotu zapytania jest dla nas konieczne, aby umożliwić nam przypisanie Twojego zapytania do właściwej osoby kontaktowej w naszej firmie. Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie do tego celu.
 • Numer maszyny: może być konieczne podanie numeru maszyny, aby umożliwić nam przypisanie Twojego zapytania do właściwego zlecenia. Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie do tego celu.
 • Obszar zastosowania/zastosowanie: może być konieczne podanie obszaru zastosowania/zastosowania, aby umożliwić nam przypisanie Twojego zapytania do właściwej osoby kontaktowej. Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie do tego celu.
 • E-mail: Podanie adresu e-mail jest dla nas konieczne, aby umożliwić nam nawiązanie z Tobą kontaktu. Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie do tego celu.

Usługi podmiotów trzecich

OneTrust

Nasza strona internetowa korzysta z technologii OneTrust w celu uzyskania Twojej zgody na zapisywanie określonych plików cookie w przeglądarce internetowej i ich dokumentowania zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Dostawcą tej technologii jest firma OneTrust, reprezentowana przez dwa główne oddziały w USA i Anglii: Atlanta, GA, USA (Co-Headquarters), 1200 Alenathy Rd NE, Building 600, Atlanta, GA 30328 United States, +1 (844) 847-7154 oraz Londyn, Anglia (Co-Headquarters), Dixon House, 1 Lloyd's Avenue, London, EC3N 3Q, +44 (800) 01971-78. Jeżeli odwiedzasz naszą stronę internetową w Twojej przeglądarce internetowej zapisywany jest plik cookie OneTrust, w którym są przechowywane udzielone przez Ciebie zgody lub odwołanie tych zgód.

Zebrane dane są przechowywane do momentu, gdy wezwiesz nas do ich usunięcia lub samodzielnie usuniesz plik cookie OneTrust, lub przestanie istnieć cel przechowywania danych. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania plików cookie OneTrust znajdziesz w oświadczeniu o ochronie prywatności firmy OneTrust na stronie https://www.onetrust.com/privacy/

Korzystanie z technologii OneTrust Cookies Consent odbywa się w celu uzyskania wymaganej prawnie zgody użytkownika na używanie plików cookie. Podstawą prawną jest tutaj art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Akamai CDN

W celu przyspieszenia działania naszych stron internetowych korzystamy z platformy Content Delivery Network (CDN) firmy Akamai Technologies Inc., 150 Broadway, Cambridge, MA 02142, USA (Akamai). CDN to usługa, która umożliwia szybsze dostarczanie treści naszego serwisu online, w szczególności dużych plików multimedialnych, takich jak grafiki lub skrypty, za pomocą zlokalizowanych regionalnie i połączonych internetowo serwerów. Przetwarzanie Twoich danych odbywa się wyłącznie w wyżej wymienionych celach oraz w celu zachowania bezpieczeństwa i funkcjonalności usługi CDN.

Firma Akamai przekazuje dane osobowe z plików LOG (np. adresy IP) do USA podczas każdego procesu przetwarzania danych, ponieważ określone serwery do przetwarzania plików LOG są dostępne tylko w USA. W związku z tym firma Akamai zobowiązała się do przestrzegania norm i przepisów europejskiego prawa ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych w firmie Akamai można znaleźć na stronie https://www.akamai.com/de/de/privacy-policies/.

Akamai przechowuje dane przez maks. 24 godziny, aby szybciej udostępniać treści podczas wizyty na naszej stronie internetowej. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes polega na sprawnym udostępnianiu treści naszej witryny internetowej.

OneTrust

Nasza strona internetowa korzysta z technologii OneTrust w celu uzyskania Twojej zgody na zapisywanie określonych plików cookie w przeglądarce internetowej i ich dokumentowania zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Dostawcą tej technologii jest firma OneTrust, reprezentowana przez dwa główne oddziały w USA i Anglii: Atlanta, GA, USA (Co-Headquarters), 1200 Alenathy Rd NE, Building 600, Atlanta, GA 30328 United States, +1 (844) 847-7154 oraz Londyn, Anglia (Co-Headquarters), Dixon House, 1 Lloyd's Avenue, London, EC3N 3Q, +44 (800) 01971-78. Jeżeli odwiedzasz naszą stronę internetową w Twojej przeglądarce internetowej zapisywany jest plik cookie OneTrust, w którym są przechowywane udzielone przez Ciebie zgody lub odwołanie tych zgód.

 

Zebrane dane są przechowywane do momentu, gdy wezwiesz nas do ich usunięcia lub samodzielnie usuniesz plik cookie OneTrust, lub przestanie istnieć cel przechowywania danych. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania plików cookie OneTrust można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności OneTrust na stronie https://www.onetrust.com/privacy/

 

Korzystanie z technologii OneTrust Cookies Consent odbywa się w celu uzyskania wymaganej prawnie zgody użytkownika na używanie plików cookie. Podstawą prawną jest tutaj art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Fast Fonts

Ta strona wykorzystuje tzw. fonty webowe do jednolitej wizualizacji czcionek, udostępniane przez firmę Monotype GmbH (fonts.com lub fast.fonts.net). Po wywołaniu strony Twoja przeglądarka wczytuje wymagane fonty webowe do pamięci podręcznej, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu Twoja przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerami fonts.com. W ten sposób fonts.com dowie się, że poprzez Twój adres IP została wywołana nasza strona internetowa. Korzystanie z fontów webowych Fonts.com odbywa się w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje fontów webowych, komputer użyje standardowej czcionki.

Więcej informacji na temat tych fontów webowych znajduje się na stronie www.fonts.com/info/legal oraz w oświadczeniu o polityce prywatności firmy Fonts.com: www.fonts.com/info/legal/privacy/ oraz w oświadczeniu o polityce prywatności firmy Monotype GmbH:

https://www.monotype.com/legal/privacy-policy

YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych

Do odtwarzania filmów wideo korzystamy z serwisu YouTube. Filmy zostały wstawione w rozszerzonym trybie ochrony danych. Podobnie jak większość stron internetowych, również YouTube wykorzystuje pliki cookie do gromadzenia informacji o odwiedzających stronę internetową. YouTube wykorzystuje je m.in. do sporządzania statystyk wideo, unikania oszustw i poprawy łatwości użytkowania. Prowadzi to również do nawiązania połączenia z siecią Google DoubleClick. Uruchomienie filmu wideo może wywołać dalsze procesy przetwarzania danych. Nie mamy na to wpływu. Więcej informacji na temat ochrony danych w serwisie YouTube można znaleźć w jego oświadczeniu o ochronie prywatności na stronie: https://support.google.com/youtube/answer/7671399

Matomo (analiza internetowa)

Na tej stronie internetowej korzystamy z oprogramowania „Matomo” (www.matomo.org), usługi oferowanej przez dostawcę InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nowa Zelandia. Oprogramowanie ustawia plik cookie (plik tekstowy) na komputerze, za pomocą którego można ponownie rozpoznać Twoją przeglądarkę. W przypadku wywołania podstron naszej witryny internetowej zapisywane są następujące dane:- adres IP użytkownika, skrócony o dwa ostatnie bajty (anonimizacja)- wywołana podstrona i godzina wywołania- strona, z której użytkownik przeszedł na naszą witrynę internetową (Referrer)- która przeglądarka z wykorzystaniem jakiego typu wtyczek, systemu operacyjnego i rozdzielczości ekranu jest używana- czas spędzony na stronie internetowej- strony, które zostały otwarte z wywołanej podstrony. Dane zbierane za pomocą Matomo są zapisywane na naszych serwerach. Nie następuje przekazywanie danych stronom trzecim. Wykorzystujemy te dane do analizy zachowań użytkowników podczas surfowania oraz uzyskania informacji o korzystaniu z poszczególnych komponentów witryny. Pozwala nam to na ciągłe doskonalenie strony internetowej i jej przyjazności dla użytkownika. W tych celach mamy prawnie uzasadniony interes według art.. 6 ust. 1 lit. f RODO. Poprzez anonimizację adresu IP zapewniamy ochronę danych osobowych użytkowników. Dane nigdy nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkownika strony internetowej i nie są łączone z innymi danymi. Dane są usuwane, gdy nie są już potrzebne do naszych celów. Wobec zapisu danych w opisany powyżej sposób możesz złożyć sprzeciw: Jednym kliknięciem myszki poniżej można utworzyć tak zwany plik cookie opt-out, który ma nieograniczoną ważność. Spowoduje on, że Matomo nie zarejestruje Twoich kolejnych wizyt. Należy jednak pamiętać, że plik cookie opt-out zostanie skasowany po usunięciu wszystkich plików cookie.

Tracking jest stosowany przez NEW.EGO GmbH, Herzog-Heinrich-Straße 13, D-80336 München. NEW.EGO to nasz usługodawca odpowiedzialny za projektowanie strony internetowej. Z NEW.EGO istnieje umowa o przetwarzanie danych na zlecenie.

Korzystanie z usług Google

Stosujemy następujące technologie firmy Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Informacje zbierane automatycznie przez technologie Google na temat korzystania z naszej witryny internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA, i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała decyzji w sprawie adekwatności w odniesieniu do USA. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej.

Adresy IP zbierane przez technologie Google są skracane na serwerach Google poprzez aktywowanie anonimizacji adresu IP. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany. O ile nie wskazano inaczej w odniesieniu do poszczególnych technologii, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej między współadministratorami danych w zakresie konkretnych technologii zgodnie z art. 26 RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności.

Google Tag Manager

Ta strona internetowa korzysta z usługi Google Tag Manager. Tag Manager nie gromadzi żadnych danych osobowych. Narzędzie umożliwia wyzwolenie innych tagów (znaczników), które z kolei mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Jeśli wyłączenie nastąpiło na poziomie domeny lub plików cookie, będzie ono nadal aktywne dla wszystkich tagów śledzenia, które zostaną zaimplementowane przez Google Tag Manager. Informacje o ochronie danych osobowych firmy Google do tego narzędzia można znaleźć tutaj: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Google Ads

Do celów reklamowych w wynikach wyszukiwania Google i w witrynach stron trzecich wykorzystywany jest tzw. remarketingowy plik cookie Google, ustawiany w momencie odwiedzenia naszej witryny. Plik ten umożliwia automatyczne dostosowanie reklam do zainteresowań poprzez gromadzenie i przetwarzanie danych (adres IP, godzina wizyty, informacje o urządzeniu i wyszukiwarce oraz informacje o korzystaniu przez użytkownika z naszej witryny), za pomocą pseudonimowego identyfikatora cookie i na podstawie stron odwiedzanych przez użytkownika. Dalsze przetwarzanie danych odbywa się tylko wtedy, gdy na koncie Google włączono ustawienie „Personalizacja reklam”. W przypadku użytkowników zalogowanych na konto Google podczas wizyty w naszej witrynie, Google wykorzystuje dane użytkownika w połączeniu z danymi Google Analytics do tworzenia i definiowania list grup docelowych do remarketingu między urządzeniami.

Google Analytics z funkcją anonimizacji

Bing Ads

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy Google-Analytics, usługę analizy internetowej firmy Google Ireland  Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, nazywanej dalej „Google”. Google Analytics stosuje tzw. „cookies”, pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze, umożliwiające analizę korzystania przez Ciebie ze strony internetowej.

Informacje generowane przez te pliki cookie, takie jak czas, miejsce i częstotliwość Twoich odwiedzin strony internetowej, włącznie z adresem IP, są przesyłane do firmy Google w USA i tam przechowywane.

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy Google-Analytics z dodatkiem "_gat._anonymizeIp". W takim przypadku Twój adres IP jest skracany przez Google już w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Traktatu ustanawiającego Europejski Obszar Gospodarczy i w ten sposób anonimizowany.

Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej w celu tworzenia raportów o aktywności na naszej stronie internetowej oraz świadczenia dla nas innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej i internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane ustawowo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google.

Zgodnie z własnym oświadczeniem Google w żadnym wypadku nie połączy Twojego adresu IP z innymi danymi Google. Instalację plików cookie można uniemożliwić poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku ewentualnie nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej w pełnym zakresie.

Ponadto Google oferuje dla najpopularniejszych przeglądarek dodatek dezaktywujący, który zapewnia większą kontrolę nad danymi zbieranymi przez Google do wyświetlonych przez Ciebie stron internetowych. Dodatek informuje JavaScript (ga.js) firmy Google Analytics, że żadne informacje na temat wizyty na stronie internetowej nie powinny być przekazywane do Google Analytics. Dodatek dezaktywujący do przeglądarek oferowany przez Google Analytics nie uniemożliwia jednak przekazywania informacji do nas ani do innych usług analizy internetowej, które mogą być przez nas wykorzystywane. Dalsze informacje na temat instalacji dodatku do przeglądarki można znaleźć pod adresem: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Jeśli odwiedzasz naszą stronę za pośrednictwem urządzenia mobilnego (smartfon lub tablet), musisz natomiast kliknąć ten link, aby w przyszłości zapobiec śledzeniu przez Google Analytics na tej stronie internetowej. Jest to również możliwe jako alternatywa dla powyższego dodatku do przeglądarki. Kliknięcie linku spowoduje wstawienie do przeglądarki pliku cookie opt-out, który jest ważny tylko dla tej przeglądarki i domeny. Po usunięciu plików cookie z tej przeglądarki plik cookie opt-out zostanie usunięty, więc konieczne będzie ponowne kliknięcie linku.

Jeśli zgodziłeś(-aś) się, aby historia Twojej przeglądarki Google była powiązana z Twoim kontem Google, a informacje z konta Google były wykorzystywane do personalizacji reklam, Google wykorzystuje Twoje dane wraz z danymi Google Analytics do tworzenia list grup docelowych do remarketingu obejmującego wszystkie urządzenia. W tym celu Google Analytics zapisuje na naszej stronie internetowej Twoje uwierzytelnione przez Google identyfikatory, które są powiązane z Twoim kontem Google (czyli dane osobowe). Następnie Google Analytics tymczasowo łączy Twój identyfikator z Twoimi danymi Google Analytics, aby zoptymalizować nasze grupy docelowe.

Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz to anulować, wybierając odpowiednie ustawienia w sekcji „My Account” (Moje konto) konta Google.

Możesz zablokować rejestrowanie danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Zostanie wówczas wstawiony plik cookie opt-out, który uniemożliwi gromadzenie danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie internetowej: Dezaktywacja Google Analytics

LinkedIn Analytics

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy Linked Insight Tag, usługę oferowaną przez firmę LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia (nazywaną dalej: „LinkedIn”).

LinkedIn przechowuje i przetwarza informacje o zachowaniu użytkowników na naszej stronie internetowej. Aplikacja LinkedIn wykorzystuje w tym celu między innymi pliki cookie, czyli małe pliki tekstowe, które są zapisywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej. Zapisywane są przy tym następujące dane: URL, URL referrera, adres IP, właściwości urządzenia i przeglądarki, znacznik czasu i wywołanie strony. Dane te są przesyłane do LinkedIn w formie zaszyfrowanej.

Korzystamy z tej technologii do celów marketingowych i reklamowych, zwłaszcza w celu wyświetlania odwiedzającym naszą stronę internetową odpowiednich reklam opartych na zainteresowaniach na serwisie LinkedIn (LinkedIn-Ads). Dodatkowo otrzymujemy agregowane w serwisie LinkedIn i anonimowe raporty dotyczące aktywności reklam oraz informacje o Twoich interakcjach z naszą stroną internetową. Statystyczna ocena zachowań użytkowników umożliwia nam ulepszanie naszej oferty i podnoszenie jej atrakcyjności dla użytkownika. Wiąże się to również z naszym uzasadnionym interesem w przetwarzaniu powyższych danych przez zewnętrznego dostawcę. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy między wspólnymi administratorami zgodnie z art. 26 RODO: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez LinkedIn można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Instalację plików cookie można uniemożliwić, usuwając istniejące pliki cookie i wyłączając zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej. Zwracamy uwagę, że w takim przypadku może się zdarzyć, że nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą dostępne w pełnym zakresie. Możesz także zapobiec zbieraniu powyższych informacji przez LinkedIn, ustawiając plik cookie opt-out na jednej z poniższych stron internetowych:

Pamiętaj, że jeśli usuniesz swoje pliki cookie, usuniesz też to ustawienie. Możesz sprzeciwić się zbieraniu i przekazywaniu danych osobowych lub uniemożliwić ich przetwarzanie, dezaktywując obsługę Java-Script w swojej przeglądarce. Dodatkowo możesz całkowicie zablokować wykonywanie kodu Java-Script, instalując bloker Java-Script (np. https://noscript.net/ lub https://www.ghostery.com). Zwracamy uwagę, że w takim przypadku może się zdarzyć, że nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą dostępne w pełnym zakresie.

Informacje podmiotu trzeciego: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. Więcej informacji podmiotu trzeciego na temat ochrony danych osobowych można znaleźć na stronie:  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

 

Na naszych stronach internetowych używamy funkcji śledzenia konwersji Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Microsoft Bing Ads umieszcza plik cookie na Twoim komputerze, o ile trafiłeś(-aś) na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Microsoft Bing. Microsoft Bing i my możemy w ten sposób rozpoznać, że ktoś kliknął reklamę, został przekierowany na naszą stronę internetową i trafił na wcześniej określoną stronę docelową (strona konwersji). Dowiadujemy się przy tym tylko o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę Bing, a następnie zostali przekierowani na stronę konwersji. Nie są przekazywane żadne informacje o tożsamości użytkownika.

Jeśli nie chcesz, aby informacje o Twoim zachowaniu były wykorzystywane przez Microsoft zgodnie z powyższym opisem, możesz odrzucić wymagane do tego wstawienie pliki cookie – na przykład poprzez ustawienia przeglądarki, które generalnie wyłączają automatyczne wstawianie plików cookie. Ponadto możesz sprzeciwić się zbieraniu i przetwarzaniu przez Microsoft danych wygenerowanych przez plik cookie i dotyczących Twojego korzystania ze strony internetowej, używając poniższego linku: http://choice.microsoft.com/DE-DE/opt-out.  Więcej informacji na temat ochrony danych oraz plików cookies używanych przez Microsoft i Bing Ads można znaleźć na stronie internetowej firmy Microsoft pod adresem https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Facebook Ads i Pixel

 Wykorzystujemy piksel Facebooka w ramach podanych niżej technologii Facebook Ireland Ltd [https://de-de.facebook.com/facebookdublin/]. 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Piksel Facebooka automatycznie zbiera i zapisuje dane (adres IP, czas odwiedzin, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszej strony internetowej na podstawie zdefiniowanych przez nas zdarzeń, takich jak wizyta na stronie internetowej lub subskrypcja newslettera), z których tworzone są pseudonimizowane profile użytkowania. W tym celu podczas wizyty na naszej stronie internetowej piksel Facebooka ustawia automatycznie plik cookie, który dzięki pseudonimizowanemu ID pliku cookie umożliwia rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas odwiedzania innych stron internetowych. Facebook zbiera i wykorzystuje te informacje wraz z innymi danymi z Twojego konta na Facebooku, aby sporządzać raporty aktywności na stronie internetowej i świadczyć inne usługi związane z korzystaniem ze strony internetowej, w szczególności spersonalizowane i grupowe reklamy. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przez Facebooka i otrzymujemy statystyki opracowane wyłącznie na podstawie piksela Facebooka.

Informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszej witryny internetowej, zbierane automatycznie przez technologie Facebooka, są zazwyczaj przesyłane na serwer Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA i tam przechowywane. W odniesieniu do USA Komisja Europejska nie podjęła decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy między wspólnymi administratorami zgodnie z art. 26 RODO. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć w informacjach o ochronie danych osobowych Facebooka https://de-de.facebook.com/policy.php.

W celu prezentacji odwiedzającym naszą stronę internetową podczas wizyty na Facebooku spersonalizowanych reklam korzystamy z „Custom Audiences Pixel” firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). W tym celu zaimplementowaliśmy na naszej stronie internetowej piksel Facebooka, który nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Do serwera Facebooka przesyłana jest informacja, że odwiedziłeś(-aś) naszą stronę internetową, a Facebook przyporządkowuje tę informację do Twojego osobistego konta użytkownika na Facebooku. Bliższe informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebooka oraz związanych z tym praw i możliwości ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych osobowych Facebooka na stronie https://www.Facebook.com/about/privacy/

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec opisanego połączenia z Facebookiem, możesz to zrobić, klikając ten link: Facebook opt-out

Za pośrednictwem usługi Facebook Ads reklamujemy tę stronę internetową na Facebooku oraz innych platformach, np. Instagram. Określamy parametry danej kampanii reklamowej; za jej dokładne wdrożenie, w szczególności za decyzję o lokowaniu reklam u poszczególnych użytkowników, odpowiada Facebook.

 Na podstawie statystyk aktywności odwiedzających naszą stronę internetową, tworzonych przez piksel Facebook, prowadzimy za pośrednictwem usługi Facebook Custom Audience reklamy grupowe na Facebooku, określając cechy poszczególnych grup docelowych.

 Na podstawie ustawionego przez piksel Facebook pseudonimizowanego identyfikatora pliku cookie i zebranych danych o korzystaniu z naszej witryny internetowej prowadzimy spersonalizowane reklamy za pośrednictwem usługi Facebook Pixel Remarketing.

 Za pomocą narzędzia Facebook Pixel Conversions analizujemy Twoje zachowanie w celu śledzenia zdarzeń, gdy dostałeś(-aś) się na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Facebook Ads.

Facelift Cloud

Do przetwarzania naszych kanałów w mediach społecznościowych (LinkedIn, Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube i Instagram) wykorzystujemy technologie firmy Facelift Brand Building Technologies GmbH, Gerhofstrasse 19, 20354 Hamburg facelift-bbt.com/de/.

Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes polega na analizie zachowań użytkowników i komunikacji za pomocą narzędzia do optymalizacji naszych platform w mediach społecznościowych.

Obowiązujące przepisy o ochronie danych firmy Facelift Brand Building Technologies GmbH można znaleźć na stronie facelift-bbt.com/de/datenschutz.

Firma Facelift Brand Building Technologies GmbH działa dla nas na zlecenie.

Friendly Captcha

W celu uniknięcia zautomatyzowanego wprowadzania danych przez boty firma Technologien Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Wörthsee, Niemcy. friendlycaptcha.com pobiera i gromadzi dane (dane protokołów, znaczniki czasu, zanonimizowane liczniki na adres IP). Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Obowiązujące zasady ochrony danych firmy Friendly Captcha GmbH są dostępne pod adresem https://friendlycaptcha.com/de/legal/privacy-end-users/.

Friendly Captcha GmbH działa w naszym imieniu. Zawarto z nią umowę o przetwarzanie danych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Państwa prawa jako osoby, której dane dotyczą

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Państwu wobec nas następujące prawa dotyczące Państwa danych osobowych. Posiadają Państwo:

 • Prawo do informacji między innymi o kategoriach przetwarzanych danych, celach przetwarzania, okresie przechowywania oraz ewentualnych odbiorcach, zgodnie z art. 15 RODO oraz § 34 federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG).
 • Prawo do sprostowania lub usunięcia nieprawidłowych lub niekompletnych danych zgodnie z art. 16 i 17 RODO oraz § 35 BDSG.
 • Zgodnie z warunkami art. 18 RODO lub § 35 ust. 1 zd. 2 BDSG prawo do ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, o ile przetwarzanie danych następowało na podstawie uzasadnionego interesu.
 • Prawo do odwołania wyrażonej zgody ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO.
 • Prawo do przenoszenia danych w powszechnie używanym formacie zgodnie z art. 20 RODO.
 • Zgodnie z art. 22 RODO mają Państwo prawo do niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, jeżeli taka decyzja wywołuje dla Państwa skutki prawne lub w istotny sposób wpływa na Państwa sytuację. Obejmuje to także profilowanie w rozumieniu art. 4 nr 4 RODO.
 • Ponadto mają Państwo prawo, zgodnie z art. 77 RODO, do złożenia do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych, skargi dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, w szczególności w państwie członkowskim Państwa miejsca pobytu, Państwa miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia prawa.

Postępowanie

W razie dochodzenia przez Państwa wobec nas swoich praw zgodnie z RODO i BDSG, będziemy przetwarzać udostępnione nam przez Państwa w ramach tego postępowania dane, aby spełnić Państwa roszczenie.

Następnie zapisujemy udostępnione nam przez Państwa dane oraz przekazane Państwu przez nas w odpowiedzi dane w celu dokumentacji do momentu upływu terminu przedawnienia dla wykroczeń (3 lata).

Podstawę prawną dla przetwarzania i przechowywania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 litera f) RODO (uzasadniony interes w przetwarzaniu danych). Uzasadniony interes wynika z naszego zobowiązania do obsługi Państwa sprawy oraz potrzeby odciążenia nas od potencjalnego postępowania związanego z karą grzywny poprzez udowodnienie, że obsłużyliśmy Państwa sprawę zgodnie z przepisami.

W każdym momencie mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z warunkami art. 21 RODO. W tym celu należy skontaktować się z nami pod podanymi w stopce redakcyjnej danymi kontaktowymi. Informujemy jednak, że przetwarzanie Państwa danych w celu udowodnienia przestrzegania praw osób, których dane dotyczą, jest obowiązkowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 RODO, ponieważ nie istnieją inne możliwości udowodnienia lub nie są one w takim samym stopniu skuteczne.

Jakie są moje prawa do ochrony danych?

W każdej chwili masz prawo do uzyskania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich zapisanych danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi zgodnie z warunkami ochrony danych osobowych.

 

Prawo dostępu do danych:

Możesz zażądać od nas informacji, czy i w jakim stopniu przetwarzamy Twoje dane.

Prawo do sprostowania:

Jeśli przetwarzamy Twoje dane, które są niekompletne lub niepoprawne, możesz w każdej chwili zażądać ich sprostowania lub uzupełnienia.

Prawo do usunięcia:

Możesz zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych, o ile przetwarzamy je w sposób niezgodny z prawem lub jeśli przetwarzanie niewspółmiernie ingeruje w Twój prawnie uzasadniony interes ochronny. Należy pamiętać, że mogą istnieć przeciwwskazania dla natychmiastowego usunięcia danych, np. w przypadku ustawowo regulowanych obowiązków przechowywania.

Niezależnie od Twojego prawa do usunięcia danych usuniemy Twoje dane niezwłocznie i w całości, o ile nie jest to sprzeczne z biznesowym lub prawnym obowiązkiem przechowywania danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Możesz zażądać od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeżeli:

 • kwestionujesz prawidłowość danych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość danych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, jednakże odrzucasz usunięcie danych, a zamiast tego żądasz ograniczenia ich wykorzystywania,
 • nie potrzebujemy już danych do przewidzianego celu, ale są one Ci potrzebne do dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, lub
 • wniosłeś(-aś) sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Prawo do sprzeciwu:

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie uzasadnionego interesu, możesz w każdej chwili odwołać swoją zgodę; dotyczy to również profilowania opierającego się na tych postanowieniach. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych powodów do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, egzekwowaniu lub obronie roszczeń prawnych. Wobec przetwarzania danych osobowych w celu reklamy bezpośredniej możesz w każdej chwili wnieść sprzeciw bez podania przyczyny.

Prawo do przenoszenia danych:

Możesz zażądać od nas udostępnienia przekazanych nam danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, o ile

 • przetwarzamy te dane na podstawie udzielonej i odwołalnej zgody lub w celu wypełnienia umowy między nami, oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

W przypadku wykonalności technicznej możesz zażądać od nas bezpośredniego przekazania swoich danych innemu administratorowi.

Prawo do wniesienia skargi:

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza niemieckie lub europejskie prawo o ochronie danych osobowych, prosimy o kontakt z nami w celu wyjaśnienia wszelkich kwestii. Oczywiście, masz również prawo zwrócić się do właściwego organu nadzorczego, krajowego organu nadzorczego odpowiedzialnego za nadzór nad ochroną danych.

Jeśli chcesz dochodzić jednego z wymienionych praw, prosimy zwrócić się do naszego inspektora ochrony danych. W razie wątpliwości możemy poprosić o dodatkowe informacje potwierdzające Twoją tożsamość.

Prawo do wycofania zgody

Przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, którą możesz w każdej chwili odwołać bez naruszenia legalności przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do momentu wycofania zgody.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Masz prawo do tego, aby nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – wraz z profilowaniem – jeżeli taka decyzja wywołuje dla Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na nie wpływa. Wyjątki od tej zasady obowiązują tylko pod warunkami zgodnie z art. 22 ust. 2 RODO.

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide