Engineered For Your Success
Higieniczna konstrukcja
Higieniczna konstrukcja

Dekantery w higienicznym środowisku produkcyjnym

W porównaniu z innymi procesami procesy produkcyjne w przemyśle spożywczym, paszowym, farmaceutycznym i kosmetycznym podlegają coraz surowszym wymaganiom w zakresie higieny.

Wyzwaniem towarzyszącym tworzeniu higienicznego środowiska produkcyjnego jest opracowanie maszyn i procesów tak, aby możliwe było czyszczenie zgodnie z najwyższymi możliwymi standardami przy jednoczesnym zachowaniu zgodności ze wszystkimi obowiązującymi normami oraz osiągnięciu oczekiwanych wyników separacji. Firma Flottweg oferuje wsparcie i wiedzę specjalistyczną w oparciu o ponad 60 lat doświadczenia w dziedzinie mechanicznego oddzielania faz stałej i ciekłej.

Projektując proces czyszczenia, zawsze koncentrujemy się na uzyskaniu najlepszych, powtarzalnych wyników. Przy rosnących kosztach zasobów i personelu ważne jest uwzględnienie aspektów ekonomicznych. Od początku projekt musi brać pod uwagę wydajność cykli czyszczenia.

W projektowaniu dekanterów w higienicznej konstrukcji i powiązanych z nimi urządzeń peryferyjnych istotne jest eliminowanie tzw. martwych stref, tj. obszarów, w których gromadzą się trudne do usunięcia zanieczyszczenia oraz pozostałości produktu.

Projektanci dobierają jakość i kształt powierzchni mających kontakt z produktem tak, aby szybko osiągnąć pożądaną wydajność czyszczenia. W zależności od rodzaju produktu i wymagań procesowych jakość oraz kształt powierzchni mającej kontakt z produktem mogą zostać uzgodnione i uwzględnione w projekcie.

W zależności od rodzaju przetwarzanego produktu dysze czyszczące dekanterów w konstrukcji higienicznej marki Flottweg mogą być ustawione w różnych pozycjach. Czyszczenie może odbywać się w ramach odrębnego układu lub automatycznego procesu CIP całej instalacji. Układ czyszczący może być zaprojektowany jako układ bez recyrkulacji lub z recyrkulacją środka czyszczącego. Dekantery w konstrukcji higienicznej marki Flottweg można zintegrować z istniejącymi lub nowymi procesami w konfiguracji odpowiedniej dla potrzeb klienta i procesu.

Parametry procesu CIP są przechowywane oddzielnie w jednostce sterującej, tak aby możliwe było odtworzenie procesu czyszczenia. Parametry te można również dostosować do zmieniających się warunków procesu. Nasz zautomatyzowany wirnik z regulacją zdalną może znacząco ułatwić przebieg procesu CIP. W razie zmiany głębokości jeziorka dekantera każdy obszar wewnątrz wirówki może zostać właściwie opłukany i odpowiednio oczyszczony bez udziału personelu obsługowego.

 • Powierzchnie mające kontakt z produktem są optymalnie zaprojektowane pod względem jakości i kształtu.
 • Dysze czyszczące ustawione w sposób zależny do produktu.
 • Możliwość integracji z istniejącymi lub nowymi środowiskami produkcyjnymi.
 • Automatyczne czyszczenie w ramach procesu CIP z wykorzystaniem zdalnej regulacji położenia wirnika.

Bezpieczeństwo produkcji dzięki niezawodnemu czyszczeniu

Higieniczna konstrukcja maszyn

W przypadku maszyn, urządzeń i instalacji wykorzystywanych w higienicznych środowiskach produkcyjnych wszystkie warunki ramowe uwzględniane są już na etapie projektowania i budowy.

Oprócz wielu innych wymogów w możliwie najszerszym zakresie brane są pod uwagę wskazówki konstrukcyjne USDA i wytyczne EHEDG. Na przykład na potrzeby projektu identyfikuje się powierzchnie mające kontakt z produktem, dobiera się odpowiednie materiały i urządzenia pomocnicze oraz eliminuje się martwe strefy. Odpowiednie instrukcje i wytyczne są również podawane we własnych standardach firmy Flottweg.

 • Wdrażanie zaleceń projektowych ze wszystkich obowiązujących wytycznych, w tym  EHEDG, USDA.
 • Doradztwo ekspertów w trakcie realizacji projektu.
Zastosowanie wyłącznie aseptycznych połączeń kołnierzowych w układach doprowadzania i odprowadzania.

Zastosowanie wyłącznie aseptycznych połączeń kołnierzowych w układach doprowadzania i odprowadzania.

Ślimaki dekanterów w higienicznej konstrukcji mogą być również opcjonalnie wyposażone w zabezpieczenie przed zużyciem.

Ślimaki dekanterów w higienicznej konstrukcji mogą być również opcjonalnie wyposażone w zabezpieczenie przed zużyciem.

Wiele możliwości walidacji

W przypadku produkcji prowadzonej w warunkach obostrzeń higienicznych ważne jest, by wiedzieć, które krytyczne punkty kontrolne mają kluczowe znaczenie dla efektywnej kontroli poziomu lub analizy w modelu HACCP.

Co do zasady projekt maszyny i instalacji może w ramach swojej konstrukcji i konfiguracji uwzględniać wymogi higieniczne.

We współpracy z firmą Flottweg klient może przeprowadzić proces walidacji rozwiązań do separacji przeznaczonych do wykorzystania w higienicznych procesach produkcyjnych. W tym przypadku zastosowanie znajduje klasyczny test ryboflawinowy. Na życzenie możliwe jest zastosowanie innych procedur lub przeprowadzenie symulacji zanieczyszczeń na podstawie następnego procesu.

Wszystkie maszyny marki Flottweg można zintegrować z procesem w taki sposób, aby możliwe było pobieranie próbek bezpośrednio z doprowadzanego produktu lub strumienia środka czyszczącego, a także bezpośrednio z wyprowadzanego środka. Oznacza to na przykład, że procedurę czyszczenia można dostosować podczas rozruchu lub na późniejszym etapie, jeśli klient zmieni produkt lub zastosowanie.

 • Możliwość integracji z dostarczanymi przez klienta układami sterowania krokowego.
 • Na potrzeby oceny skuteczności czyszczenia można przeprowadzić testy ryboflawinowe i dalszą weryfikację.
 • Możliwość próbkowania wszystkich strumieni produktów.

Właściwy dobór materiałów

Aby zapobiec przedostawaniu się niepożądanych zanieczyszczeń do produktu podczas procesu produkcyjnego, w dekanterach marki Flottweg w higienicznej konstrukcji stosuje się wyłącznie starannie dobrane materiały. Wszystkie powierzchnie mające kontakt z produktem są wykonane z nierdzewnej stali austenitycznej lub austenityczno-ferrytycznej. Uszczelnienia i złącza elastomerowe spełniają wymagania międzynarodowych przepisów i norm, takich jak rozporządzenie (WE) 1935/2004 oraz zalecenia FDA i EHEDG.

Wszystkie zastosowane środki smarne są dopuszczone do kontaktu z żywnością i posiadają atest H1.

 • Zastosowanie wysokiej jakości stali nierdzewnej.
 • Wszystkie uszczelki i złącza są spełniają wymogi międzynarodowych standardów higieny.
 • Zastosowanie wyłącznie środków smarnych dopuszczonych do kontaktu z żywnością.

Sukces to... Współpraca, która nie pozostawia żadnych pytań bez odpowiedzi.

W firmie Flottweg współpracujemy z klientami na wszystkich etapach realizacji projektu: od wstępnego pomysłu, po pomyślny rozruch i odbiór maszyn. Zapewniamy wsparcie i doradztwo w projektowaniu nowych urządzeń peryferyjnych dla procesu oraz w pełnym wdrożeniu specyfikacji zorientowanych na klienta. Mamy za sobą ponad 60 lat doświadczenia w rozwijaniu technologii separacji. W tym czasie udało nam się opanować wiele wymagających zastosowań oraz warunków procesowych. Wiedzę tę wykorzystujemy do realizacji projektów naszych klientów, ponieważ sukces klientów jest dla nas w firmie Flottweg najważniejszy.

icon-envelope-big

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o naszych dekanterach w higienicznej konstrukcji?

Zadzwoń lub napisz do nas!

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide