Engineered For Your Success
Industrial Waste Water, Minerals and Oil

Przemysł i przerób oleju mineralnego

Wszędzie tam, gdzie pozyskuje się lub przetwarza olej, powstają zawierające olej odpady. Wirówki Flottweg Dekanter, Tricanter®, separatory oraz systemy stanowią przyjazne dla środowiska rozwiązanie dla następujących zastosowań w przemyśle przetwarzania surowców:


Wirówka Flottweg Dekanter gwarantuje optymalną obróbkę wody z płuczek żwiru i wody z płuczek piasku. Zakład uzdatniania wyposażony w Z92 marki Flottweg przetwarza do 2200 ton osadu dziennie.

Wirówki Flottweg Dekanter stosuje się na całym świecie w przemyśle stalowym i są one ważnym elementem w procesie oczyszczania różnych spalin i ścieków w hutach stali:

  • Oczyszczanie gazu wielkopiecowego.
  • Odpylanie gazów konwerterowych.
  • Przetwarzanie osadu zendrowego.
  • Przetwarzanie osadu z bejcą.
  • Przetwarzanie osadu ściekowego.
  • Oczyszczanie obiegu wody.

Podczas obróbki smoły koksowniczej wirówki Dekanter oddzielają zanieczyszczenia stałe od smoły surowej. Oczyszczona smoła zawiera mniej niż 0,3% chinoliny. Oddzielona faza stała zawiera ok. 33-40% suchej masy i ma konsystencję grudkowatą do nadającej się do ładowania łopatą.

Wirówki Flottweg Dekanter, Tricanter® i separatory przetwarzają różnego rodzaju odpady zawierające olej

Zastosowania naszych wirówek:

  • Uzdatnianie ścieków zawierających olej.
  • Uzdatnianie osadów olejowych ze stawów i lagun przybrzeżnych.
  • Uzdatnianie pozostałości zawierających olej po oczyszczeniu zbiorników na ropę.

Podczas uzdatniania osadu wiertniczego, emulsji wiertniczych i płuczki wiertniczej oddzielane są wszystkie substancje, które przedostały się w procesie wiertniczym do emulsji. Podczas gdy sita wibracyjne i hydrocyklony oddzielają cząsteczki gruboziarniste, wirówka Dekanter odseparowuje drobne cząsteczki.

W górnictwie wirówki Dekanter znajdują liczne zastosowanie w procesie przetwarzania minerałów i rud metali.

Broszury do pobrania