Osłona z gazu obojętnego

Co to jest osłona z gazu obojętnego – definicja

Osłona z gazu obojętnego odnosi się do procesu ochrony przeciwwybuchowej, który zapobiega tworzeniu mieszanki wybuchowej za pomocą gazu obojętnego.

Instalacje osłony z gazu obojętnego są stosowane w celu zapobiegania

  • przedostawaniu się par do atmosfery (zanieczyszczenie) lub
  • przedostawaniu się powietrza do instalacji (utlenianie)

Jeśli substancje są przetwarzane, a ich pary tworzą łatwopalną mieszankę z tlenem atmosferycznym, należy zapobiec ryzyku eksplozji. W praktyce powietrze jest zastępowane gazem obojętnym.

Co to jest gaz obojętny?

Gazy obojętne to gazy niepalne (zwane również gazami ochronnymi), które nie reagują z paliwem i nie promują spalania.

Gaz obojętny wypiera tlen w instalacji podczas tworzenia osłony z gazu obojętnego, co zapobiega wystąpieniu atmosfery wybuchowej. Z reguły jako gaz obojętny stosuje się azot.

Gaz obojętny wprowadza się do przestrzeni chronionej przed wybuchem. Gaz obojętny zmniejsza frakcję objętościową tlenu poniżej granicznego stężenia tlenu (GST) lub najwyższego dopuszczalnego stężenia tlenu (NDST), dzięki czemu mieszanka nie może się już zapalić.

Środki bezpieczeństwa podejmowane przy stosowaniu gazów obojętnych

W przypadku tworzenia osłony z gazu obojętnego nie należy nigdy przekraczać najwyższego dopuszczalnego stężenia tlenu (NDST). Odpowiednie koncepcje bezpieczeństwa zapewniają zgodność z NDST w chronionych instalacjach (takich jak wirówka) podczas normalnej pracy, uruchamiania i zatrzymywania. Te środki ochronne należy podjąć np. po osiągnięciu zdefiniowanego progu alarmowego.

Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo uduszenia w zobojętnianym urządzeniu, należy podjąć odpowiednie środki ochrony osobistej:

  • środki bezpieczeństwa zapobiegające szkodliwemu działaniu gazu obojętnego;
  • środki ostrożności, jeśli na zewnątrz instalacji powstaje niebezpieczeństwo z powodu nieszczelności i działania nadmiernego ciśnienia;
  • środki ochronne dla całej sali operacyjnej w przypadku poważnych nieszczelności

Typowe zastosowania instalacji osłon z gazu obojętnego

  • przemysł chemiczny i farmaceutyczny;
  • przemysł naftowy – podczas pracy z wysoce łatwopalnymi rozpuszczalnikami organicznymi lub szkodliwymi substancjami lotnymi;
  • zapobieganie utlenianiu podczas przetwarzania produktów w przemyśle spożywczym i napojów oraz olejów jadalnych.

Źródło:

[1] Heinz Brauer: Podręcznik ochrony środowiska i technologii ochrony środowiska, tom 3
[2] Związek Zawodowy Przemysłu Chemicznego i Surowców Surowych: Wiedza dotycząca ochrony przez wybuchem: Jaka klasyfikacja strefy jest wymagana do osłony z gazu obojętnego https://www.bgrci.de/exinfode/ex-schutz-wissen/antworten-auf-haeufig-gestellte-fragen/mess-und-warngeraete/21-welche-zoneneinteilung-ist-bei-inertisierung-erforderlich